Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Hà Phương

TCCS - Việc tổng kết 40 năm đổi mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo: “Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới...”. Do vậy, trong quá trình tổng kết, đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; cần có những đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới. Đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất, kiến nghị góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây...

Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Hà Phương

Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Phong Như

Già hóa dân số ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách

Nguyễn Thu Thanh

Tạp chí Cộng sản

Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020)