Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đoàn kết, đổi mới, lãnh đạo địa phương phát triển nhanh và bền vững

TS NGUYỄN QUỐC ĐOÀN
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
14:12, ngày 23-10-2023

TCCS - Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. Những kết quả đó là cơ sở để Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quyết tâm, nỗ lực lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh giành được kết quả to lớn hơn nữa, đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn_Ảnh: TTXVN

1- Lạng Sơn là tỉnh miền núi, có đường biên giới dài 231,74 km tiếp giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 9 cửa khẩu phụ. Tỉnh Lạng Sơn có vị trí quan trọng chiến lược đặc biệt của cả nước về quốc phòng, an ninh, xuất - nhập khẩu. Với vị trí quan trọng chiến lược này, tỉnh Lạng Sơn nằm trong tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã cùng với nhân dân cả nước lập được nhiều chiến công hiển hách trong chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc. Đặc biệt là từ khi có Đảng lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kiên cường, bất khuất, có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các địa danh như Ải Chi Lăng, Bắc Sơn, Đường số 4 rực lửa anh hùng... đã đi vào lịch sử dân tộc như những cái tên bất diệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hành trình xây dựng và phát triển ngày càng vững mạnh, với sức sống mới.

Bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn với truyền thống lịch sử vẻ vang của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng nên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện về các mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển khá, lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến và tiến bộ mới, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chính trị ổn định; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân không ngừng được củng cố; xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh để bảo vệ vững chắc địa bàn, chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Ghi nhận những thành tích đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; tháng 11-2021, nhân kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh, tỉnh Lạng Sơn đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) xác định: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo đảm biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Chương trình hành động, tập trung vào 7 chương trình công tác trọng tâm và 3 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời, xây dựng và ban hành 22 nghị quyết, 8 chương trình, 21 chỉ thị và nhiều văn bản để thực hiện các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025 và dự kiến sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch.

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, trong đó tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017, “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, đến nay bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị hành chính của tỉnh được rà soát, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn cũng tập trung xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Hằng năm, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn kết nạp được trên 2.100 đảng viên, vượt khoảng 9% so với chỉ tiêu được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên 69.218 đảng viên, bằng 8,6% số dân của tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt và toàn diện. Từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo phát hiện, xử lý 22 vụ án, 113 bị can, bị cáo về tham nhũng, tiêu cực. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019, của Bộ Chính trị, “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Giai đoạn 2021 - 2022, tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhân dân trung bình 3.700 lượt/năm, gấp 1,95 lần so với nhiệm kỳ 2015 - 2020 (trung bình 1.900 lượt/năm), riêng số cuộc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ năm 2021 đến nay gấp 1,98 lần so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong lãnh đạo, điều hành, Tỉnh ủy Lạng Sơn luôn có quyết tâm cao, nỗ lực, hành động sáng tạo, quyết liệt; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành nghị quyết về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình theo phương châm: “Tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến hộ gia đình”; “cấp ủy cấp tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng, cấp ủy cấp huyện nắm đến chi bộ, đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”. Giai đoạn 2022 - 2023, Thường trực Tỉnh ủy, thường trực các huyện ủy, thành ủy của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã làm việc được với 100% số thôn, tổ dân phố; đồng thời, phân công cấp ủy viên các cấp định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại các thôn, tổ dân phố nhằm thực hiện đúng nguyên tắc bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân, sát dân và kịp thời nắm bắt, xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn các cấp đã phối hợp giám sát được 652 cuộc, tăng 15 cuộc giám sát so với năm 2020 (6 tháng đầu năm 2023 giám sát được 231 cuộc); tổ chức phản biện xã hội được 78 cuộc, tăng 60 cuộc so với năm 2020 (6 tháng đầu năm 2023 tổ chức 31 hội thảo phản biện xã hội, tổng hợp được 190 ý kiến). Đặc biệt, năm 2021 và năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức các hội nghị phản biện tại cấp xã (nhiệm kỳ trước chưa thực hiện được). Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn đã tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng tự nguyện hiến tặng được trên 55.917m2 đất để làm đường và làm công trình công cộng, đóng góp được 115.844 ngày công. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có Thư ngỏ phát động đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn và được các cấp, ngành, nhân dân tích cực hưởng ứng. Theo đó, tính đến ngày 30-7-2023, tỉnh Lạng Sơn đã quyên góp được hơn 6,4 tỷ đồng, 95,5 tấn xi măng và 13.756 ngày công của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; qua đó, xây dựng được 106 đường kiểm tra cột mốc (với tổng chiều dài là 15.107m).

2- Trong bối cảnh nhiều yếu tố khách quan không mấy thuận lợi, kinh tế tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì ở mức độ khá, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2022 đạt 6,95%/năm, cao hơn 1,5% so với bình quân giai đoạn 2015 - 2020 (giai đoạn 2015 - 2020 đạt 5,45%/năm). Kết quả thu ngân sách của tỉnh Lạng Sơn năm 2021 tăng 34% so với năm 2020; năm 2022 đạt 100,76% dự toán; 6 tháng đầu năm 2023 tăng 14,66% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2021 - 2022 đạt 49,26 triệu đồng/năm (năm 2021 đạt 46,8 triệu đồng, năm 2022 đạt 51,72 triệu đồng), cao hơn 29,3% so với giai đoạn 2015 - 2020 (giai đoạn 2015 - 2020, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Lạng Sơn đạt 38,1 triệu đồng/năm). Việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn có nhiều chuyển biến. Hiện nay, tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số dự án lớn về lĩnh vực giao thông, khu đô thị, khu - cụm công nghiệp, như Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng); dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng; dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án Khu công nghiệp VSIP và các dự án cụm công nghiệp... Tổng giá trị của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030 là 340 nghìn tỷ đồng. Khi các dự án này hoàn thành sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế của tỉnh trong tương lai. Môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số được cải thiện, nâng cao: Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai thành công cửa khẩu số; triển khai ứng dụng “Công dân số Xứ Lạng” trên quy mô toàn tỉnh; hiện đứng thứ 2 toàn quốc về sản phẩm trên sàn thương mại điện tử Việt Nam; tỷ lệ hồ sơ xử lý dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh đạt 81,77%, xếp thứ 5 toàn quốc. Tỉnh Lạng Sơn đứng thứ 6 toàn quốc về chuyển đổi số (tăng 10 bậc so với năm 2020). Tỉnh Lạng Sơn là một trong số 2 đơn vị của cả nước được nhận giải thưởng VietSolutions 2022 - Bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 15 toàn quốc, tăng 34 bậc so với năm 2020, tăng 21 bậc so với năm 2021. Đặc biệt, năm 2022 tỉnh Lạng Sơn xếp thứ 2 toàn quốc về Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội của tỉnh Lạng Sơn có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục - đào tạo được cải thiện, trên địa bàn tỉnh có 670 trường học, hiện có 272 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 90,7% so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng được nâng lên, mỗi năm tăng trên 2%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 4.000 y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng. Tính đến năm 2022, tỷ lệ bác sĩ và giường bệnh/1 vạn dân tăng 0,2 bác sĩ và 2,2 giường bệnh/1 vạn dân so với nhiệm kỳ trước và cao hơn 1,8 bác sĩ và 3,4 giường bệnh/1 vạn dân so với trung bình của cả nước (tỉnh Lạng Sơn có 11,2 bác sĩ và 32,9 giường bệnh/1 vạn dân). Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin của tỉnh đạt kết quả tốt, hằng năm luôn nằm trong nhóm 15 tỉnh dẫn đầu của cả nước. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được tỉnh chú trọng; quan tâm xây dựng, giữ gìn văn hóa, bản sắc con người Lạng Sơn cũng như phát triển du lịch. Mô hình “Nụ cười chiến sĩ Công an Lạng Sơn” do Công an tỉnh Lạng Sơn đề xuất, triển khai được đánh giá cao trong lực lượng Công an nhân dân toàn quốc, góp phần vào phong trào “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Công an huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn tổ chức lưu động thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người già yếu trên địa bàn_Ảnh: TTXVN

Qua các năm 2021 - 2023, tổng số vốn đầu tư công đã bố trí cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Lạng Sơn tăng gấp gần 2 lần so với cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thể thao thành tích cao được quan tâm và đạt kết quả đáng ghi nhận, tỉnh Lạng Sơn có vận động viên môn Wushu đạt 2 Huy chương đồng tại kỳ SEA Games 31, đạt 1 Huy chương vàng và 1 Huy chương đồng tại kỳ SEA Games 32. Tỉnh luôn quan tâm triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, không để phát sinh những vấn đề nổi cộm.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được duy trì, đi vào thực chất, tội phạm tiếp tục được kiềm chế ở mức thấp (6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 122 vụ, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước), tai nạn giao thông giảm cả ở 3 tiêu chí. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội... được triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chăm lo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, toàn diện, đồng thời thực hiện tốt hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột (đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân) trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu, nhiều thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực được ký kết; đã trao đổi, thống nhất nhằm tăng cường xuất - nhập khẩu hàng hóa, kinh tế biên mậu, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, xây dựng cửa khẩu số thông minh, tăng cường hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics, thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và đào tạo. Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương khác của Trung Quốc và với các nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a...

3- Qua một nửa chặng đường của nhiệm kỳ, đến nay tỉnh Lạng Sơn đã đạt 5/20 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Những kết quả trên là nền tảng vững chắc, là động lực to lớn, cơ sở quan trọng tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Dự báo đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh Lạng Sơn sẽ đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Trong thời gian tới, với quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu của nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, đảm đương được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác dân vận, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác tổ chức cán bộ... 

Quan tâm hơn nữa phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, toàn diện về văn hóa, thể lực và trí lực; chú trọng phát triển đội ngũ lao động có trình độ cao nhằm phát huy vai trò quyết định của nhân tố con người trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, địa giới hành chính theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế dựa trên bốn trụ cột (kinh tế cửa khẩu, công nghiệp, thương mại và dịch vụ); từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Duy trì ổn định các chỉ tiêu đã đạt và vượt, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các chỉ tiêu dự kiến đến hết năm 2023 còn đạt ở mức thấp và các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ được đánh giá còn nhiều khó khăn, để quyết tâm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ba là, phát triển đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là ở khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Bốn là, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo và sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống không để bị động, bất ngờ; xây dựng tỉnh Lạng Sơn thành khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên cả ba trụ cột (đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân). Duy trì hoạt động giao lưu, hợp tác với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Thúc đẩy mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các địa phương, các đối tác có tiềm năng, các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Với kết quả đạt được thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và bằng những giải pháp quyết liệt của tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đưa tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới./.

-------------------------