TCCS - Ngày 14-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi mới toàn diện, đồng bộ; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững” chính thức khai mạc. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự đại hội có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng qua các thời kỳ và 346 đại biểu chính thức đại diện cho trên 45.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phan Văn Sáu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV có ý nghĩa rất quan trọng. Thành công của Đại hội là tiền đề để củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng vững bước tiến lên cùng với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, đồng chí đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội_Ảnh: Huy Vũ.

Báo cáo chính trị do đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng trình bày tại phiên khai mạc đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược (đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật) và tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 là 6,15%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết từ 8-9%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.110 USD/người/năm, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đầu người là 9,38%. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển, mở ra nhiều triển vọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến, tiến bộ; các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội,... được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Ước đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 9.282 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,87%, bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm. Quốc phòng - an ninh được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, có hiệu quả; đoàn kết nội bộ được giữ vững. Công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bên cạnh thành tựu, Báo cáo chính trị cũng nêu một số mặt hạn chế, yếu kém. Có 4/24 chỉ tiêu Nghị quyết thực hiện khó đạt (tốc độ tăng trưởng kinh tế; GRDP bình quân đầu người; sản lượng thuỷ, hải sản; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội). Kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược còn một số mặt hạn chế, thu hút đầu tư vào tỉnh còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, liên kết sản xuất - tiêu thụ thiếu bền vững. Công nghiệp tuy có phát triển nhưng chưa trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Thương mại, dịch vụ, nhất là du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Đời sống của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có mặt còn hạn chế. 

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã tập trung thảo luận về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, mục tiêu tổng quát được Đại hội xác định là: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long”.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 _Ảnh: Huy Vũ

Đại hội đã đề ra 23 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhiệm vụ trọng tâm là:

Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển; kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, cảng biển, khu logistics, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ ba, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ tư, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ năm, tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đại hội xác định 3 nhiệm vụ đột phá: 1. Đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý), chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. 3. Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics, khu, cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ tỉnh cần quan tâm nghiên cứu để từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiêm vụ, giải pháp và đề nghị Đảng bộ tỉnh cần chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội_Ảnh: Huy Vũ.

Một là, tiếp tục giữ gìn, nâng niu, trân trọng, củng cố và vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân; phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển của tỉnh, trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Bên cạnh đó, cần khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương đất nước, ý chí tự lực tự cường, biến khó khăn, thách thức, nghèo khổ thành động lực, thành khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, nhanh chóng đưa Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững, nhân dân ấm no, hạnh phúc, bình yên hơn trong thời gian tới.

Hai là, tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng và tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thường xuyên quan tâm đầu tư thích đáng, toàn diện, đồng bộ và chăm lo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, coi đó là yếu tố quyết định cho mọi thắng lợi; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm. Lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. Sự phát triển của Sóc Trăng phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng, nhưng phải phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh. Thời gian tới, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó lấy phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng; lấy giáo dục - đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ làm động lực; lãnh đạo toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình và nhất là phù hợp với nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược; chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đào tạo nghề cho nông dân, nhất là cho đồng bào dân tộc Khmer; thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cần phát huy tuyến hành lang Nam sông Hậu để phát triển công nghiệp kết hợp thương mại, dịch vụ; đặc biệt là tập trung phát triển đường ven biển và cảng biển Trần Đề thành cảng nước sâu cho cả vùng... 

Bốn là, giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; hết sức coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng; gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo của nhân dân bao đời nay trên vùng đất Sóc Trăng. Đồng thời, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước để xây dựng Sóc Trăng ngang tầm với tiềm năng, truyền thống lịch sử hào hùng, của văn hóa, đất và người nơi đây. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn và đồng bào Khmer; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thống nhất trong đa dạng, chăm lo đời sống của nhân dân sao cho thật sự ấm no, hạnh phúc.

Năm là, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Làm tốt công tác dân vận, an ninh dân tộc, tôn giáo; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống những âm mưu, hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; không để bị động, bất ngờ từ cơ sở. Bảo đảm an ninh chính trị các vùng trọng điểm; nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những bức xúc tại cơ sở để kịp thời giải quyết có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; thật sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là dân chủ ở cơ sở.

Sáu là, ngoài việc phát huy nội lực, tỉnh cần chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước. Các ban, bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Sóc Trăng thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, nhất là các tỉnh ủy, thành ủy trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, tích cực xây dựng và củng cố mối quan hệ liên kết, hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả với tỉnh Sóc Trăng để thúc đẩy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lâm Văn Mẫn được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng với số phiếu tuyệt đối 51/5. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Trần Văn Lâu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy./.