Quảng Ninh phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

PHẠM NGỌC SƠN

Tạp chí Cộng sản

Một số suy nghĩ về giá trị phổ quát và đặc thù của hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh

NGUYỄN XUÂN KÝ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Phát huy giá trị các nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung hiện nay

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÒA

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Phát triển doanh nghiệp văn hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta

PGS, TS LÊ QUÝ ĐỨC

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Phú Thọ

BÙI VĂN QUANG

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ