Bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

TS Nguyễn Thị Miền - TS Trần Thị Tuyết Lan

Viện Kinh tế, Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh