Góp phần tìm hiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bùi Ngọc Chưởng - Mai Trung Hậu

Thị trường là lĩnh vực trao đổi hàng hóa, đồng thời là một trong những hình thức biểu hiện quan hệ sản xuất của những người sản xuất hàng hóa, nên thị trường hoàn toàn có thể mang bản chất xã hội - kinh tế khác nhau, phụ thuộc vào tính chất của quan hệ sản xuất, trước hết vào chế độ sở hữu thống trị trong từng chế độ xã hội cụ thể.

Nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Tô Huy Rứa

Chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam 2003 - khâu đột phá trong thị trường khoa học và công nghệ

Tạ Bá Hưng

Chủ nghĩa xã hội và Kinh tế thị trường: kinh nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam

Đức Vượng

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển

Nguyễn Phú Trọng