Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản thăm, làm việc tại Cộng hòa Argentina và Cộng hòa Ðông Uruguay

Nguyễn Thôi - Huy Đức

Tạp chí Cộng sản