Nhìn lại đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kết quả đạt được và một số bài học kinh nghiệm

ThS. HOÀNG TRỌNG HƯNG

Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phấn đấu là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Vũ Trung Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng - phát triển nhanh và bền vững

Vũ Trung Duy

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung

Đỗ Công Tiến

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII: Phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống

DUY ANH