Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể ở tỉnh Gia Lai hiện nay

HỒ VĂN NIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

TCCS - Những năm qua, tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã, tuy nhiên hoạt động này vẫn gặp nhiều khó khăn, trở ngại cần được tháo gỡ, giải quyết. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần linh hoạt thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khoa học nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với phát huy vai trò làm chủ và bảo đảm lợi ích của các thành viên, góp phần nâng cao đời sống người dân(1).

Những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận qua nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NGUYỄN ĐỨC THANH

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận

Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang ngày càng văn minh, hiện đại, bền vững theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

HỒ VĂN MỪNG

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang

Những kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Bình Định

HỒ QUỐC DŨNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định

Tỉnh Thanh Hóa quán triệt, triển khai quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa