Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể ở tỉnh Gia Lai hiện nay

HỒ VĂN NIÊN

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Vĩnh Long phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

TS. PHÙNG NGỌC BẢO

Tạp chí Cộng sản

Phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã: Con đường của thế giới và nhu cầu tất yếu với Việt Nam

TS. NHỊ LÊ - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - UNDP Việt Nam