Số 1023 (10-2023)

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả : NGUYỄN XUÂN TRUNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Tác giả : NGUYỄN CAO SIÊNG - PHẠM VĂN CHIỀU