Khơi dậy tiềm năng, phát huy giá trị truyền thống, huy động nguồn lực phát triển bền vững tỉnh Bến Tre

Nguyễn Cao Siêng

Tạp chí Cộng sản

Phát huy giá trị các nguồn lực văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung hiện nay

PGS, TS NGUYỄN NGỌC HÒA

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

TS Nguyễn Thị Miền - TS Trần Thị Tuyết Lan

Viện Kinh tế, Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh

Phát triển bền vững kinh tế vùng duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhận diện nguy cơ, thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

PGS, TS NGUYỄN TRÚC LÊ - TS VŨ DUY

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội