Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Nam Định năm 2021 tăng 7 bậc

TCCS - Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã coi công tác cải cách hành chính là 1 trong 3 khâu đột phá tạo động lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.