TCCS - Ngày 16-8-2021, Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra theo hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu.

Đoàn Chủ tọa hội nghị _ Ảnh: TTXVN

Tại điểm cầu trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cụ, các vị trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tập thể Đảng đoàn, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. 

Phát biểu khai mạc, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9-3-2021, của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian vừa qua, cùng với việc kêu gọi, vận động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã triển khai học tập nghị quyết sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, với nhiều thành tích mới đa dạng, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị _ Ảnh:  TTXVN

Căn cứ vào vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các đảng đoàn, lãnh đạo mỗi tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với đảng ủy cơ quan xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, yêu cầu cần đạt được, người chỉ đạo, người thực hiện với nhiều chương trình, đề án, dự án hết sức cụ thể, thiết thực, để nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng: "Không phải Đại hội xong là coi như xong. Đây chỉ là mở đầu. Làm được hay không, có biến Nghị quyết thành hiện thực hay không, có làm ra của cải vật chất, mang lại giàu có và hạnh phúc cho nhân dân hay không mới là thành công thực tế của Đại hội". 

Hội nghị đã nghe đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu báo cáo tóm tắt kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam đã đưa nội dung tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các tổ chức thành viên đã sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đến các cấp hội trong hệ thống từ trung ương đến địa phương và phổ biến đến đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai nghị quyết được gắn kết, lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị cách mạng tiền bối.

Hội nghị cũng nghe các tham luận của một số tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu và các địa phương… thể hiện quyết tâm chính trị, đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nét mới trong việc triển khai xây dựng Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là nội dung của chương trình đã được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù và gắn kết chặt chẽ với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức; có các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đồng thời có các phụ lục hoặc các chương trình, đề án tương ứng để triển khai thực hiện cho từng nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định rõ lộ trình, yêu cầu sản phẩm, thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. Trong các giải pháp thực hiện đều chú ý yêu cầu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó thể hiện sự quyết tâm hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị _ Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng. Suốt hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức hoạt động, bằng mọi hình thức và biện pháp, khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thác ghềnh, mọi phong ba bão táp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong thời gian qua, đã góp phần làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước theo tinh thần của Cương lĩnh chính trị, các văn kiện quan trọng khác mà Đại hội XIII của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.

Ngay sau hội nghị, những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện vào chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức thành viên để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân./. 

Thùy Linh (tổng hợp)