Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - 75 năm xây dựng và phát triển

TS NGUYỄN VĂN THỂ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bảo vệ Đảng - vì sự trường tồn, phát triển của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân

TS Vũ Văn Bách

Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Giá trị Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS VŨ THỊ NGHĨA

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ công an nhân dân trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Nguyễn Đức Duy

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Ninh

Nâng cao ý thức chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay

TS NGUYỄN VĂN KÝ

Học viện Hậu cần, Bộ Quốc phòng