Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách phân cấp, phân quyền đối với chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay

HOÀNG THỊ THẢO

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

TCCS - Phân cấp, phân quyền vừa là xu hướng tất yếu, đồng thời, cũng là vấn đề trọng tâm trong quản trị quốc gia. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta sớm thừa nhận và tăng cường nghiên cứu, xác định chức năng, trách nhiệm của Trung ương và quyền tự chủ của địa phương trong quản lý nhà nước. Thời gian tới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách phân cấp, phân quyền đối với chính quyền địa phương, nhất là cấp tỉnh.

Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

PGS, TS TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Nguyễn Đức Hà

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với cán bộ, đảng viên học tập, làm việc ở nước ngoài hiện nay

Nguyễn Văn Định

Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương

Tăng cường xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

NGUYỄN LONG HẢI

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương