Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược nhằm củng cố niềm tin của nhân dân, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng (Kỳ 1)

PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, đội ngũ cán bộ cấp chiến lược luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là “tinh hoa của Đảng”, luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ này trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống luôn tạo ra ảnh hưởng chính trị lớn, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, giữ gìn uy tín, thanh danh của Đảng.

Đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần hạn chế vi phạm về tư tưởng chính trị của tổ chức đảng và đảng viên

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

PGS, TS VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS NGUYỄN QUỐC SỬU

Phó Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia

Tác phẩm của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương