Hoàn thiện pháp luật về xúc tiến thương mại ở Việt Nam hiện nay

DƯƠNG QUỐC HOÀNG

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

TCCS - Xúc tiến thương mại chính là cầu nối giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đối tác đầu tư, quảng bá sản phẩm, thương hiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thời gian qua, tuy thể chế pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này khá đầy đủ, song vẫn bộc lộ một số bất cập nhất định, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân. Vì vậy, việc thiết lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh về xúc tiến thương mại chính là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam phát huy nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cơ cấu lại ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở thành phố Cần Thơ hiện nay

TS PHẠM TUYẾT LỆ

Học viện Chính trị khu vực IV

Tỉnh Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG - NGUYỄN HỮU DUY VIỄN

Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình - Trường Đại học Quảng Bình

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội