Thứ Hai, 27/5/2019
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức
4/12/2018 20:29' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đọc diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: TTXVN

Chương trình hành động và những kết quả quan trọng bước đầu

Nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay ở các cơ quan Trung ương cũng như mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại giữa hai nhiệm vụ quan trọng này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng ủy Khối) đã chủ động gắn kết chặt chẽ quá trình triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII) với tổ chức thực hiện thường xuyên Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị), nhờ đó đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

Nửa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối tiếp tục ghi nhận những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự đóng góp có hiệu quả của đội ngũ cấp ủy viên; sự đổi mới mạnh mẽ phương thức thực hiện các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành và chỉ đạo thực hiện 08 nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện trọng tâm 4 nghị quyết để cụ thể hóa 04 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Khối.

Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19-8-2016, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chuẩn hóa quy trình, thủ tục, phương pháp xây dựng nội dung hoạt động, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của chi bộ, khắc phục tối đa vi phạm trong chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; những hạn chế, yếu kém trong việc phân công, quản lý cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ.

Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25-1-2017, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước góp phần vào việc cắt giảm hàng nghìn thủ tục hành chính rườm rà cho người dân, doanh nghiệp, cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ nhân dân của các cơ quan nhà nước; kỷ luật, kỷ cương hành chính được bảo đảm; dân chủ ở cơ sở được phát huy; vai trò của các đoàn thể được đề cao; sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên là nguồn cổ vũ tích cực trong các hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Ngoài các biện pháp hành chính trong phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động, kịp thời vận động, thuyết phục, động viên cán bộ, đảng viên công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 25-1-2017, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, về Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần xác định rõ hơn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương.

Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25-1-2017, của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, về Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay đã giúp các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn về đạo đức cách mạng mà Hồ Chí Minh là đại biểu xuất sắc, là tấm gương để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phấn đấu học tập và noi theo. Nghị quyết chỉ rõ 8 tiêu chí tiên phong, gương mẫu, đồng thời định hướng cho việc xây dựng chuẩn mực, đạo đức của cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay. Nghị quyết tiếp tục được cụ thể hóa bằng Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được ban hành kèm theo Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK, ngày 1-11-2017, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với 6 nội dung: “TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG”.

Qua hơn hai năm thực hiện, các nghị quyết đã góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chuẩn hóa quy trình, thủ tục, phương pháp xây dựng nội dung hoạt động, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của chi bộ, khắc phục tối đa vi phạm trong chấp hành chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, những hạn chế, yếu kém trong việc phân công, quản lý cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên các cấp trong toàn Đảng bộ. Kịp thời cảnh báo, răn đe trước nguy cơ vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể được đề cao và bước đầu phát huy hiệu quả. Hơn hai năm qua, trong Đảng bộ Khối đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, tôn vinh kịp thời, có tác dụng động viên, khích lệ, tạo sự lan tỏa tốt trong các cơ quan Trung ương.

Những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Với một số kết quả ban đầu đạt được cùng với những kinh nghiệm được tích lũy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những nhiệm kỳ trước, trong những năm tới, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, thống nhất về mặt nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng bộ.

Để thống nhất về ý chí và hành động, các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp phải có nhận thức cao về 3 vấn đề có tính hệ thống, có sự liên hệ mật thiết và tác động qua lại: Một là, vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương trước hết thể hiện ở việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quản lý tốt cán bộ, đảng viên cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống - đây chính là một trong những yêu cầu cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chính là nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích nhóm” và “tư duy nhiệm kỳ”; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Ba là, cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên phải ý thức đầy đủ trách nhiệm của mỗi tập thể và từng cá nhân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trong đó nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực và uy tín, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Chỉ khi ba vấn đề nhận thức nêu trên được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện bài bản, có hệ thống, có lộ trình và cách làm hợp lý mới bảo đảm thực hiện thắng lợi việc gắn kết giữa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch và biện pháp thật cụ thể, sáng tạo để thực hiện tốt kế hoạch hành động của tập thể cấp ủy và cam kết không suy thoái của mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm từng loại hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối.

Thực tế cho thấy, mỗi loại hình tổ chức đảng có những đặc điểm, điều kiện riêng. Do tính chất hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên có sự khác biệt nhất định nên phải tìm tòi, vận dụng nhuần nhuyễn tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và của Đảng ủy Khối, xác định những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, vừa bảo đảm yêu cầu chung, vừa phát huy thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị mới có thể đạt được mục tiêu đề ra.

Một trong những yêu cầu quan trọng hàng đầu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động của cấp ủy và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự nhất quán, khoa học với những biện pháp thật cụ thể, sáng tạo trong thiết kế kế hoạch của tập thể và các cam kết cá nhân. Việc thiết kế kế hoạch của tập thể và các cam kết cá nhân cần phải gắn chặt với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp, với nhiệm vụ chính trị được giao và phải được định lượng bằng những tiêu chí cụ thể, công khai các tiêu chí đánh giá trong toàn đảng bộ, chi bộ vì đây là cơ sở, điều kiện quan trọng để đánh giá tổ chức đảng, đảng viên hằng năm trong thực hiện kế hoạch và cam kết theo yêu cầu. Việc cấp ủy, chi bộ định kỳ tổ chức đánh giá, nhận xét, kiểm điểm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đảng viên sẽ là một biện pháp quan trọng để điều chỉnh phương pháp lãnh đạo nhằm đạt mục tiêu đề ra, đồng thời uốn nắn, giáo dục cán bộ, đảng viên khi thực hiện cam kết chưa đạt yêu cầu.

Thực hiện tốt những yêu cầu trên sẽ góp phần khắc phục triệt để tính hình thức, sự cả nể trong phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; chỉ ra được những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, thậm chí nhận biết được mức độ suy thoái của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên để kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa.

Thứ ba, lựa chọn địa bàn trọng điểm và các khâu đột phá để tạo chuyển biến rõ nét, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Kế thừa những tư tưởng chỉ đạo của nhiệm kỳ trước trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối đã xác định địa bàn trọng điểm là chi bộ, lấy chi bộ là cơ sở quan trọng nhất trong thực hiện Nghị quyết. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục chỉ đạo nhất quán trong toàn Đảng bộ tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ chi bộ, trong đó cán bộ, đảng viên vừa là hạt nhân, vừa là đối tượng để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn.

Căn cứ vào đặc điểm, đặc thù của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các khâu đột phá được lựa chọn là: 1- Tổ chức kiểm điểm thật nghiêm túc, kỹ lưỡng để xác định rõ những hạn chế, yếu kém của từng tập thể và cá nhân, đề ra biện pháp, lộ trình thật cụ thể để khắc phục, sửa chữa triệt để; 2- Xây dựng và thực hành đạo đức công vụ; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp với phương châm: “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh” theo đúng tinh thần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3- Nâng cao chất lượng chi bộ, trước hết là chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng cấp ủy viên; 4- Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, trước hết là thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền 2018” mà Thủ tướng Chính phủ đã phát động.

Các cấp ủy đảng, nhất là chi bộ tăng cường sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức rộng rãi, có chiều sâu và không nhất thiết phải làm lớn mà coi trọng chất lượng các hoạt động khoa học, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là trong xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như trong việc chấp hành quy định của Đảng để cảnh báo, nhắc nhở, rút kinh nghiệm và ngăn chặn các vi phạm.

Thứ tư, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay ở Đảng bộ Khối cần xác định rõ 3 “cấp độ” của trách nhiệm nêu gương: trước hết là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tiếp đó là của đội ngũ cấp ủy viên các cấp và đội ngũ đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, sau cùng mới là của đảng viên bình thường.

Trong bối cảnh hiện nay, để có được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu phải có trình độ chuyên môn và quản lý tương xứng, có tư duy khoa học, có sự sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Lòng tin chỉ có khi được xây dựng trên cơ sở khoa học, được thuyết phục bởi lý lẽ, lập luận sắc bén, có lý, có tình, có lý luận, có thực tiễn. Vì vậy, Đảng ủy Khối và các cấp ủy tập trung trước hết vào việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý đối với công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo cụ thể hóa những nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, khắc phục căn bản tình trạng “nói không đi đôi với làm” trong công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu đặt ra về vấn đề này là trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đối với việc tự xác định trách nhiệm cá nhân và thực hành nhiệm vụ được chi bộ, cấp ủy đảng giao ngay trong cơ quan, đơn vị mình.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ nhất quán phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo trong từng cấp ủy, tổ chức đảng và trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Thứ năm, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên thực tế không thể nằm ngoài sự giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể, càng không thể tách biệt với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở mỗi cơ quan, đơn vị Trung ương. Vì xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chính là xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đây là mối quan hệ biện chứng, thống nhất trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Để đề cao vai trò, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện của các đoàn thể đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ sở, các cấp ủy đảng cần xây dựng các biện pháp, cơ chế, nội dung, hình thức giám sát, phản biện của các tổ chức đoàn thể đối với tổ chức đảng theo đúng tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, “Về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị, về “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Công khai, minh bạch kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, nhất là công khai, minh bạch trong việc giải quyết, xử lý những bức xúc, nổi cộm gây tư tưởng băn khoăn, lo lắng trong cán bộ, đảng viên cơ quan, đơn vị. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng và có biện pháp bảo vệ những người tố cáo những sai phạm, tiêu cực của tổ chức đảng và đảng viên. Nghiêm túc xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ quan, đơn vị để làm gương trong cơ quan, đơn vị. Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. Chỉ đạo các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia góp ý vào các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Kết quả của việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức./.

Sơn Minh ThắngỦy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Video