Thứ Tư, 20/3/2019
Những điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh
8/6/2018 20:40' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa - Nguồn: baolaocai.vn

Vận dụng chủ trương đúng đắn, kịp thời

Tính đến nay, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố) có 12.367 chi bộ và 11.120 chi bộ trực thuộc, là nơi có số lượng chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc lớn, đa dạng về loại hình, nhiều chi bộ có đông đảng viên. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Thành phố luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Do đó, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn,… của cấp trên ban hành, Thành ủy Thành phố luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo toàn Đảng bộ tiến hành tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đồng thời, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân; các cấp ủy đảng của Thành phố luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Sau khi học tập quán triệt, các cấp ủy đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII). Tiếp đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 40 nhóm công tác (do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và phó, trưởng các ban xây dựng Đảng của Thành ủy trực tiếp làm trưởng nhóm) để dự, chỉ đạo và theo dõi kiểm điểm ở các đảng ủy trực thuộc theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII. Qua đó, nhóm công tác chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm sâu đối với một số đơn vị, chọn những vấn đề nổi cộm để phân tích kỹ, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Đồng thời, các cơ quan truyền thông còn đẩy mạnh tuyên truyền những việc làm được, cũng như những hạn chế, yếu kém của các cấp ủy đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng; công tác nắm tình hình dư luận về triển khai thực hiện các nghị quyết được các cấp ủy quan tâm; kịp thời đề ra các giải pháp xử lý, tổ chức phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên. Thành ủy Thành phố chỉ đạo việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngoài ra, Thành phố đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt Đề án “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái”.

Những kết quả đáng ghi nhận

Từ những việc làm trên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Thành phố không ngừng phát huy được nhân tố tích cực, từng bước xiết lại kỷ luật, kỷ cương, cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Đa số cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm; mối quan hệ mật thiết với nhân dân tiếp tục được củng cố, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã chủ động tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và tiếp công dân, chú trọng giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ được chú trọng; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực, chú trọng chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Thành ủy Thành phố luôn xem công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, trong 3 năm (2012 - 2014), giai đoạn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI thì toàn Đảng bộ Thành phố đã xem xét, kỷ luật 1.728 đảng viên (tăng 354 trường hợp), trong đó có 1.458 trường hợp (tăng 208 trường hợp) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Riêng năm 2016, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 17 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 76 tổ chức Đảng và 10 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 2.700 tổ chức đảng và 2.078 đảng viên; giám sát 1.763 tổ chức đảng và 1.945 đảng viên, qua đó kỷ luật 4 đảng viên, cấp ủy các cấp, kỷ luật 8 tổ chức đảng và 431 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực, Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 7 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 447 trường hợp, trong đó có 2 đảng viên vi phạm về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Điểm sáng tạo đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh là việc cho ra đời Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 01-12-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy “về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Quy định này được Thành ủy xem là một công cụ mới trong công tác giám sát, xây dựng Đảng. Báo cáo về kết quả thực hiện Quy định số 1374 “về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X vào ngày 17-4-2018, cho thấy: Trong quý I-2018, Tổ công tác 1374 đã ghi nhận có 59 thông tin, trong đó có 35 thông tin phản ánh vi phạm thực hiện chức trách công vụ do việc chậm giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân, 14 thông tin phản ánh vi phạm về khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo, 8 thông tin về phòng chống tham nhũng, lãng phí… Theo đó, Tổ công tác 1374 đã thành lập 05 đoàn giám sát tại 8 cơ quan, đơn vị để giám sát việc chỉ đạo xử lý các thông tin phản ánh. Kết quả đã xử lý được 14 thông tin; các thông tin còn lại, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã gửi văn bản đề nghị báo cáo kết quả xử lý theo quy định. Với việc thành lập và đi vào hoạt động Tổ công tác 1374, dù mới một thời gian ngắn, nhưng đã thể hiện tính hiệu quả và thiết thực của chủ trương này.

Trong công tác phát triển Đảng, Thành ủy Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy đảng ở các địa phương cũng như trong doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm; nêu rõ các giải pháp tổ chức thực hiện để phấn đấu; yêu cầu các chi bộ phải bám sát kế hoạch của cấp ủy cơ sở, xây dựng kế hoạch hoặc nghị quyết chuyên đề về công tác kết nạp đảng ở chi bộ, đồng thời nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên. Theo báo cáo của Đảng bộ Khối Dân chính Đảng Thành phố, năm 2017, công tác phát triển đảng viên đều khắp, đồng bộ các loại hình cơ sở đảng, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 548 đảng viên, đạt 137% chỉ tiêu. Công tác phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, đảng viên mới kết nạp ngày càng tăng về số lượng và bảo đảm về chất lượng. Thông qua đó, nâng cao tỷ lệ đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên tại các trường.

Từ cuối năm 2017 đến nay, Thành ủy Thành phố đã lập nhiều đoàn công tác nhằm kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng Đảng trong các doanh nghiệp. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo, đồng thời mong muốn tập thể chi ủy chi bộ, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho đội ngũ người lao động, tổ chức các phong trào thi đua, phát hiện được nhiều nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên là lãnh đạo chủ chốt để xây dựng tổ chức đảng lớn mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, giúp họ từng bước nâng cao tay nghề, nghiên cứu sáng tạo phục vụ cho sự phát triển của công ty, góp phần xây dựng Thành phố.

Xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh trước yêu cầu mới

Trong rất nhiều hội nghị thời gian qua, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là quyết tâm chính trị cao, đầy trách nhiệm của Đảng bộ Thành phố trong giai đoạn mới. Và, khi Đảng bộ mạnh, Thành phố sẽ có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; là nền tảng, động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang tập trung tiến hành đồng bộ các giải pháp như:

Trước hết, chú trọng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ. Trong đó, thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng nhân dân và cán bộ, đảng viên; đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân ngày càng thiết thực hơn.

Thứ hai, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; nghiêm túc, tự giác và tiến hành các biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi phương diện (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác),… để mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự gần dân, sâu sát với nhân dân, chân thành lắng nghe, học hỏi từ nhân dân, vận động nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, tạo sự lan tỏa rộng trong xã hội.

Thứ ba, kiện toàn cấp ủy, tăng cường cán bộ ở những nơi có nhiều khó khăn; phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền mỗi khi ban hành chủ trương, chính sách phải đảm bảo lợi ích của dân, thuận lòng dân và thực hiện đến nơi đến chốn, qua đó sẽ tạo được sự đồng thuận và phát huy mọi tiềm năng, sáng tạo và sự đóng góp của nhân dân cho sự phát triển của Thành phố.

Thứ tư, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, thực chất nhiều giải pháp để phòng, chống tình trạng suy thoái đạo đức lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết trong quá trình thực hiện.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp nhằm nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Để làm tốt các nội dung này, cấp ủy các cấp cần xác định rõ, quy định cụ thể và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Lâm Quân

Video