Thứ Tư, 20/3/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-5-2018
14/5/2018 20:57' Gửi bài này In bài này
Hội nghị giới thiệu dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại TP. Hồ Chí Minh.

Quán triệt sâu sắc tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4-2018, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhận thức rõ trọng trách là người đứng đầu quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương, quán triệt sâu sắc tinh thần “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả”; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tuyệt đối không chủ quan trong chỉ đạo, điều hành, chủ động nắm sát tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời có đối sách, giải pháp phù hợp; có khát vọng đổi mới và phát triển, sâu sát với thực tiễn và công việc, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; có chính sách, giải pháp phù hợp, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ xác định nhất quán công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh là ưu tiên hàng đầu trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, nhất là các quy định về đầu tư kinh doanh, quy hoạch, môi trường, đất đai…, bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành theo mục tiêu đã đề ra; tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến căn bản, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là các chỉ số đang có điểm số và xếp hạng thấp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW, Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành chương trình hành động.

Theo đó, nghiên cứu, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là Bộ quản lý đa lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Cụ thể, rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, thu gọn đầu mối; không thành lập mới tổ chức trung gian; sắp xếp lại, giảm tối đa số lượng phòng trong cục; không chuyển các vụ thành Cục, Tổng cục; không thành lập phòng trong vụ tham mưu thuộc Bộ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định; hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ để thu gọn đầu mối, theo lộ trình; sắp xếp, sáp nhập giảm tối đa các ban chỉ đạo, ban quản lý dự án, các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả; giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng đến giảm biên chế công chức, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo lộ trình, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% so với biên chế giao năm 2015; giảm số lượng cấp phó của các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo đơn vị; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tin học hóa quản lý hành chính nhà nước, thực hiện Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đổi mới phương thức làm việc, giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính, đáp ứng các điều kiện cần thiết khác cho công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước...

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, hoàn thiện tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; rà soát, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, theo hướng thu gọn đầu mối đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có cùng chức năng, nhiệm vụ hoặc cùng trụ sở trên cùng địa bàn. Phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với năm 2015 và đến năm 2025 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ so với năm 2021.

Rà soát, điều chỉnh biên chế sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị sự nghiệp công lập; hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế của Bộ, trong đó xác định chỉ tiêu giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước từng năm, bảo đảm đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% (bình quân mỗi năm giảm tối thiểu 2,5%) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; đến năm 2025 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; đến năm 2030 giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức, số người lao động vượt quá số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn); phân loại viên chức theo vị trí việc làm, sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%.

Hà Nội quyết tâm xây dựng chính quyền đô thị

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý cho Hà Nội triển khai thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị, thành phố đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn”, tổ chức hội thảo xin ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… hoàn thiện nội dung đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018.

Tại hội thảo “Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị” mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã chỉ rõ những bất cập trong hoạt động của chính quyền ở cả 3 cấp tại Thủ đô hiện nay và sự cần thiết phải xây dựng chính quyền đô thị.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý đều nhất trí cho rằng, đây là thời điểm hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng mô hình chính quyền đô thị tại Việt Nam cũng như để Hà Nội thiết kế, thí điểm triển khai chính quyền đô thị cấp quận nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại các quận, thị xã theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Trong khuôn khổ xây dựng đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… về các nội dung: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị; thực trạng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của HĐND, UBND quận, huyện, thị xã và đề xuất mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội; thực trạng và đề xuất mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và các cấp chính quyền trong điều kiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội…

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, dự kiến mô hình tổ chức thí điểm chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội sẽ được thiết kế theo 3 phương án và thành phố chỉ thí điểm mô hình này ở cấp quận theo Kết luận 22 của Bộ Chính trị. Trong đó, phương án 1 và phương án 2 là xây dựng mô hình tổ chức một cấp chính quyền (thành phố), một cấp hành chính (quận) và một cơ quan hành chính đại diện (phường), riêng cơ quan hành chính nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế Thủ trưởng hành chính hoặc thiết chế ủy ban. Còn phương án 3 là xây dựng mô hình tổ chức hai cấp chính quyền ở đô thị (thành phố và quận), một cơ quan hành chính đại diện (phường), cơ quan hành chính Nhà nước tại các đơn vị hành chính tổ chức theo thiết chế ủy ban.

Đa số các đại biểu đóng góp ý kiến cho đề án đều nhất trí quan điểm chung là thí điểm mô hình chính quyền đô thị nhưng phải trong khung của Hiến pháp, phù hợp với thể chế chính trị và đặc điểm Thủ đô, như vậy mới có hiệu lực, hiệu quả. Nhiều đại biểu cũng đề nghị, do là thí điểm nên có thể thành công hoặc không nhưng bắt buộc phải có lộ trình thực hiện rõ ràng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, 3 phương án được thiết kế mới là những gợi mở ban đầu, thực tiễn còn rất nhiều việc cần đánh giá, nhất là đánh giá tác động của từng phương án khi thực hiện thí điểm. Thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu góp ý các đại biểu phục vụ việc hoàn thiện nội dung các chuyên đề và Đề án thí điểm chính quyền đô thị trong thời gian tới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công

Ngày 10-5, Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với 13 sở, ngành, 24 quận, huyện, Bảo hiểm Xã hội thành phố, Công an thành phố để triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với 9 bệnh viện lớn trên địa bàn cung ứng dịch vụ phát trả kết quả khám chữa bệnh tại nhà theo yêu cầu cho người dân trên phạm vi toàn quốc.

Các loại hình dịch vụ hành chính công ích Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với cơ quan hành chính cung cấp cho người dân, gồm: Dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu; dịch vụ nhận hồ sơ tại nhà và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ theo yêu cầu; dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại bưu cục.

Trước đó, từ năm 2012, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan hành chính triển khai dịch vụ tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn thành phố. Kết quả, năm 2012, Bưu điện thành phố đã tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu với hơn 6.500 hồ sơ, đến năm 2017 con số này đã tăng lên đến hơn 3 triệu hồ sơ.

Nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích góp phần giảm tiêu cực, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại của người dân. Bưu điện thành phố cần tuyên truyền sâu rộng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo niềm tin cho người dân sử dụng dịch vụ. Bưu điện thành phố cần tập huấn cho nhân viên nắm rõ các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân; đồng thời cần tập hợp đầy đủ danh mục về hồ sơ, thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính để người dân dễ dàng tra cứu, sử dụng dịch vụ.

Nghệ An tinh giản biên chế, sắp xếp lại một số đơn vị, địa phương

Nghệ An đang thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, sắp xếp lại một số đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc và nhiệm vụ chính trị được giao. Trước mắt tỉnh chọn 12 đơn vị làm điểm, gồm 8 sở, ban, đoàn thể cấp tỉnh và 4 huyện, thành phố, thị xã.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng Đề án sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn lại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và trường Trung cấp nghề; các Trung tâm quản lý, chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An rà soát sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm; rà soát, bổ sung để tham mưu UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng UBND tỉnh.

UBND thành phố Vinh xây dựng đề án sáp nhập Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Nghệ An, Công ty cổ phần Công viên cây xanh, Công ty cổ phần Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh và Ban nghĩa trang; đề án sáp nhập Ban Quản lý Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Vinh; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Ban Quản lý chợ Vinh với Ban Quản lý chợ Ga Vinh; đã thông qua dự thảo xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố Vinh với Đài Truyền thanh truyền hình thành phố.

Một số địa phương như thành phố Vinh; các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Tương Dương… đã triển khai mô hình Văn phòng dùng chung ở cấp xã. Huyện Anh Sơn sắp xếp, bố trí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Thị xã Hoàng Mai không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc cơ quan Đảng, đoàn thể, chính quyền thị xã; không thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập; đang nghiên cứu hợp nhất Trạm chăn nuôi và thú y, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; nghiên cứu để kiện toàn, sắp xếp, thống nhất mô hình ở thị xã chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Nghệ An, thời gian qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Nghệ An đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu quả, hiệu lực hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lắp; biên chế ngày càng tăng.

Khắc phục tình trạng trên, Nghệ An đang triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện tại các đơn vị, địa phương tổ chức làm điểm để sơ kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Liên quan đến cấp trưởng ở các đơn vị trước khi sáp nhập, tỉnh chủ trương thực hiện một cách dân chủ, công khai, theo nguyên tắc người nào có tiêu chuẩn cao hơn thì bố trí là cấp trưởng, đối với cấp phó sẽ giảm dần cho đến Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ sắp xếp lại theo đúng quy định…/.

Minh Huệ tổng hợp

Video