Thứ Tư, 23/1/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 05 đến ngày 11-02-2018
12/2/2018 14:12' Gửi bài này In bài này
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: Còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh" trong bộ máy hành chính các cấp.

Còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh" trong bộ máy hành chính các cấp

Sáng 08-02, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong năm 2017, nhất là các thể chế về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh và an sinh xã hội. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã giảm 41,67% so với cùng kỳ năm 2016.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng cho biết: Năm 2017, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 5.848 văn bản, phát hiện và kết luận, đề nghị xử lý đối với 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền ban hành. Đến nay, 74 văn bản có kết luận kiểm tra trong năm 2017 đã được xử lý. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã có công văn báo cáo, kiến nghị Thủ tướng xử lý đối với 19 văn bản trái pháp luật đã được thông báo/kết luận trước năm 2016 nhưng chưa xử lý, cơ bản đã xử lý xong 12 văn bản.

Về cải cách thủ tục hành chính, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết Chính phủ đã ban hành 17 nghị quyết phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; 4 nghị quyết yêu cầu các bộ rà soát, loại bỏ các điều kiện kinh doanh bất hợp lý, hạn chế cạnh tranh lành mạnh và gây cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đến nay, có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549; mức độ 4 là 377 dịch vụ. 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Còn theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành, thực hiện nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa được hơn 5.000 thủ tục hành chính, giảm 24 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh trên các lĩnh vực rượu, hóa chất…; đang tiếp tục xây dựng các văn bản để cắt giảm gần 3.000 điều kiện kinh doanh, đảm bảo các quy định theo Luật Đầu tư.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức bộ máy nhiều nơi vẫn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt yêu cầu đề ra; triển khai xây dựng Chính phủ điện tử còn chậm, kết quả còn hạn chế, ý thức phục vụ người dân theo tinh thần công bộc của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế.

Phó Thủ tướng cho rằng: “Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do sức ỳ của bộ máy hành chính các cấp trong việc thay đổi thói quen, cách làm cũ còn lớn, còn tình trạng "trên nóng dưới lạnh", trên chuyển dưới chưa chuyển và một bộ phận công chức không hoàn thành nhiệm vụ, hạn chế về năng lực, yếu kém về đạo đức, trở thành lực cản lớn đối với công cuộc cải cách”. Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với cải cách hành chính của các địa phương để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về đầu tư; sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; đều đặn tổ chức đối thoại giữa cơ quan nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp… Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch...

Phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Theo quyết định, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 265.106 biên chế.

Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 263.621 biên chế, trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 107.392 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có 155.161 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có 1.068 biên chế.

Biên chế công chức dự phòng là 799 biên chế. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02-02-2018.

Giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, chi cục, vụ, phòng

Chính phủ vừa ban hành một số nghị quyết về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cũng như tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về tổ chức, sắp xếp các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước, Chính phủ yêu cầu Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng tổng cục, cục, chi cục, vụ, phòng; không thành lập tổ chức mới, không thành lập phòng trong vụ, trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Giảm tối đa các ban quản lý dự án. Kiên quyết hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế.

Bên cạnh đó, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, giảm số lượng cấp phó của các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan mình và quy định của Đảng, Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được giao quản lý một số lĩnh vực được tổ chức theo ngành dọc, như: Thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội... tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức theo khu vực liên tỉnh hoặc liên huyện để thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế.

Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tổ chức tương đương thuộc cơ quan mình, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, nhất là các tổ chức có bộ phận giúp việc chuyên trách và các ban quản lý dự án báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng đề án rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân đội, công an theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tinh giản biên chế phù hợp trong điều kiện mới; bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, phù hợp với quy định chung của hệ thống chính trị và tính đặc thù của từng lực lượng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; Bộ Công an nghiên cứu, sắp xếp thu gọn đầu mối cơ quan điều tra đáp ứng yêu cầu công tác điều tra hình sự, phòng, chống tội phạm và phù hợp với tổ chức, hoạt động của viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân theo tinh thần cải cách tư pháp.

Năm 2018 chính thức kết nối Cơ chế một cửa ASEAN

Đó là mục tiêu của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và Tạo thuận lợi thương mại đặt ra tại phiên họp thứ ba của Ủy ban.

Ủy ban cũng phấn đấu năm 2018 triển khai đủ 130 thủ tục hành chính theo đúng Kế hoạch đã đề ra tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14-11-2016 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục mới vào Kế hoạch.

Phấn đấu giảm tỷ lệ các lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%, nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu về quản lý của cơ quan nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Năm 2018, chấm dứt tình trạng có danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu chí, phương pháp kiểm tra (trừ trường hợp đặc thù).

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan, xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin phục vụ Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đảm bảo tính kết nối, tính hệ thống, an ninh, an toàn về thông tin và cơ sở dữ liệu; xây dựng phương án đầu tư hệ thống dự phòng cho Cổng Thông tin một cửa quốc gia.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính đảm bảo tính sẵn sàng của Cổng thông tin một cửa quốc gia phục vụ triển khai chính thức Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không.

Về giải pháp kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ; thực hiện cắt giảm, giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%; rà soát, loại bỏ 50% số mặt hàng thuộc danh mục phải kiểm tra chuyên ngành thuộc bộ, ngành mình quản lý.

Tiếp tục cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Cụ thể, rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành; bỏ quy định chứng nhận hợp quy theo từng lô hàng nhập khẩu và theo người nhập khẩu; thu hẹp danh mục, số lượng mặt hàng phải kiểm tra tại khâu thông quan; chuyển mạnh sang hậu kiểm, hướng tới kiểm tra tại nguồn, công nhận lẫn nhau về kết quả kiểm tra chuyên ngành.

Lào Cai quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương

Ngày 06-02, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; đồng thời biểu dương tôn vinh 86 gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua năm 2017 được khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 tới toàn thể các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức và lực lượng vũ trang toàn tỉnh với chủ đề: "Quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp" với 6 nội dung cụ thể.

Đặc biệt, với đợt thi đua nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ lên thăm Lào Cai, 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong năm 2018, tỉnh Lào Cai yêu cầu các cán bộ, công chức viên chức đẩy mạnh mục tiêu nâng cao ý thức phục vụ nhân dân cụ thể hóa thành :"2 thạo, 3 đúng, 3 không" (Thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn, đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định, không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh)...

Năm 2017, UBND tỉnh Lào Cai đã lựa chọn phát động các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn với chủ đề: "Tăng cường kỷ luật kỷ cương cải cách hành chính xây dựng nếp sống văn hóa văn minh" nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Kết quả, phong trào thi đua đã tạo ra động lực góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,15%; thu nhập bình quân của người dân đạt 51,2 triệu đồng, tăng 11,3% so với năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7.500 tỷ đồng bằng 107,4% dự toán, tăng gần 20% so với năm 2016, đây cũng là năm Lào Cai đạt số thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn xấp xỉ 25.000 tỷ đồng, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2,5 tỷ USD, tăng gần 24% so với năm trước. Tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai năm 2017 đạt hơn 3,5 triệu lượt người, tăng 26% so với năm 2016. Lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản đạt tốc độ tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước với 6,1%./.


Hồng Ngọc tổng hợp

Video