Thứ Tư, 23/1/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-01-2018
15/1/2018 11:22' Gửi bài này In bài này
Ảnh chỉ có tính minh họa.

Năm của “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

Tại Nghị quyết số 138/NQ-CP, Chính phủ thống nhất chủ đề của năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Trong cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ yêu cầu các địa phương phải đổi mới công tác đối thoại, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật; chủ động gửi các phản ánh, kiến nghị về bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành để xử lý theo thẩm quyền, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp.

Các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm các cuộc họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo không cần thiết; tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp; xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, chấn chỉnh hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Đồng thời, các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 theo đúng tiến độ; trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính phủ điện tử của bộ, ngành, địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam; phấn đấu đến cuối năm 2018, 100% các đơn vị thuộc bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tập trung triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các bộ, ngành, địa phương; bảo đảm an toàn thông tin mạng, gắn kết giữa bảo đảm an toàn thông tin với phát triển Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp; có biện pháp kiên quyết xử lý đối với trường hợp đưa tin xấu, độc, bịa đặt, vu khống dưới các hình thức trên mạng xã hội.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thay thế ông Nguyễn Hoài Dương, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Mexico.

Long An: Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân

Theo UBND tỉnh Long An, năm 2017, các sở, ngành trong tỉnh đã rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết 157 thủ tục hành chính với tổng thời gian rút ngắn hơn 1.000 ngày so với quy định. Tỉnh kiến nghị các bộ, ngành ở Trung ương đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương.

UBND tỉnh Long An đã công bố và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đối với hơn 2.200 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 17 sở, ngành. Các thủ tục này đồng thời được niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Qua đó, góp phần tích cực vào việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận thủ tục hành chính, thực hiện quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính tại địa phương, góp phần giảm đáng kể chi phí, thời gian cho các cá nhân, tổ chức. 100% cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản và mạng nội bộ; được cấp chứng thư số chuyên dùng; có Trang thông tin điện tử được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh và phần mềm một cửa điện tử phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và công bố kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh có 77% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử; 19,68% văn bản được ký số; 91% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh…

Bên cạnh đó, công tác cải cách thể chế, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức… được tỉnh Long An quan tâm thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính...

Trong năm 2018, tất cả các thủ tục hành chính của sở, ngành tỉnh và cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Các huyện thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công, kết nối Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, tạo sự liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế liên thông. Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được đẩy mạnh.

Hải Dương: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính là mục tiêu năm 2018 của ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 12-01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đánh giá, trong thực hiện cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như việc công khai một số thủ tục hành chính của một số huyện, sở, ngành rất chậm; công tác giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa còn ít và hình thức; ứng dụng công nghệ thông tin chưa nhiều...

Năm 2018, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Hải Dương là tiếp tục tinh giản biên chế, bộ máy quản lý nhà nước. Trong bối cảnh đó, ngành Thông tin và Truyền thông Hải Dương một mặt cần sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, mặt khác cần tăng cường chất lượng tham mưu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu cho tỉnh có những giải pháp quyết liệt hơn nữa. Sở cũng cần phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp tham mưu cho tỉnh thực hiện thành công mô hình chính quyền điện tử tại Hải Dương. Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lĩnh vực thông tin và truyền thông; chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện và phát hành xuất bản phẩm...

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công nghệ thông tin. Công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ được ngành quan tâm và thực hiện đúng định hướng của tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông. Công tác tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính, thực hiện đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh” cơ bản thực hiện tốt. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp, đạt chỉ tiêu được giao về doanh thu và phát triển thuê bao; thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện tốt các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước. Với những kết quả đó, Sở đã được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017.

Đắk Nông khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông

Ngày 10-01, tại Trung tâm Hành chính công, UBND tỉnh Đắk Nông đã khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Cao Huy nhấn mạnh: Xây dựng và triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa liên thông của tỉnh nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, để triển khai hiệu quả Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa của tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương cần quán triệt, triển khai tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Các đơn vị phải có trách nhiệm công khai đầy đủ, kịp thời văn bản, đặc biệt phải xin lỗi trong trường hợp trễ hẹn thủ tục hành chính. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị qua hệ thống này; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Đắk Nông cũng công bố danh mục 440 thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến cấp độ 3. Cụ thể, cấp tỉnh có 344 thủ tục, cấp huyện có 94 thủ tục và cấp xã có 2 thủ tục. Các tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ có trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.daknong.gov.vn/; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung đã khai và các hồ sơ đã nộp, thống nhất về nội dung giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử đã tạo lập; lưu giữ hồ sơ và xuất trình cho các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; nộp đầy đủ hồ sơ giấy khi đến nhận kết quả hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; nộp phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Về phía bộ phận một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ của người nộp trên hệ thống và tiến hành kiểm tra hồ sơ. Nếu cần bổ sung thủ tục, đối chiếu với văn bản gốc, bộ phận sẽ gửi thông báo cho người nộp qua tin nhắn, hộp thư điện tử, trong đó ghi rõ yêu cầu để người nộp bổ sung hồ sơ theo quy định. Nếu quá thời hạn, người nộp không bổ sung hồ sơ theo quy định, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo hủy hồ sơ trên hệ thống. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, sau khi hoàn thành việc xem xét, giải quyết hồ sơ, bộ phận một cửa sẽ gửi tin nhắn, thư điện tử cho người nộp để thực hiện các yêu cầu và nhận kết quả.

Bình Dương: Đảm bảo công khai, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Năm 2018, UBND tỉnh Bình Dương sẽ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định liên quan để kịp thời kiến nghị cơ quan, cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp pháp.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải đảm bảo nguyên tắc cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước; phân cấp hoặc kiến nghị phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, bãi bỏ các hồ sơ, giấy tờ mang tính chất hình thức, không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; loại bỏ những yêu cầu, điều kiện không đạt được mục tiêu đặt ra; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết. Kết quả rà soát, đánh giá sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, làm tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính.

Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo công khai, minh bạch, tham vấn người dân, doanh nghiệp và khai thác tối đa các nguồn lực hợp pháp cho việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính liên quan. Tỉnh huy động sự đóng góp trí tuệ của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài khu vực công.

UBND tỉnh Bình Dương xác định có 24 thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính thuộc một số lĩnh vực được rà soát, đánh giá năm 2018. Các cơ quan được giao chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính gửi kết quả rà soát, đánh giá; sơ đồ nhóm thủ tục hành chính trước và sau rà soát đã được Thủ trưởng cơ quan phê duyệt về Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, đánh giá chất lượng trước ngày 01-6-2018.

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận, đánh giá chất lượng, hoàn thành trước ngày 01-8-2018. Trên cơ sở kết quả đánh giá chất lượng của Văn phòng UBND tỉnh, cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá hoàn thiện kết quả rà soát, đánh giá và dự thảo quyết định thông qua phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đối với từng lĩnh vực hoặc theo nội dung được giao chủ trì trước ngày 15-8-2018.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nêu trên. Cơ quan được giao chủ trì rà soát, đánh giá nếu kết quả thực hiện không đạt yêu cầu mục tiêu đề ra hoặc thực hiện mang tính hình thức, Văn phòng UBND tỉnh kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê bình những cá nhân, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm túc./.

Đức Toàn tổng hợp

Video