Thứ Bảy, 19/1/2019
Đắk Lắk gắn việc học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiệm vụ chính trị địa phương
27/11/2017 22:24' Gửi bài này In bài này
Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Đắk Lắk - Nguồn: daklak.gov.vn

Triển khai đồng bộ, sâu sát

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, trước hết, Tỉnh ủy xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tác dụng làm trong sạch nội bộ Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh. Để duy trì và phát huy hiệu quả nhiệm vụ này, trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh chủ trương gắn liền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy và cá nhân từng đảng viên. Khi triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Ban Thường vụ chỉ đạo cho các cấp ủy trong toàn Đảng bộ làm tốt công tác tuyên truyền từ giáo dục chính trị tư tưởng đến việc hướng dẫn thực thi những nhiệm vụ cụ thể.

Tỉnh xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là chìa khóa để các cấp ủy và toàn thể đảng viên quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến tự chuyển hóa”, Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn cụ thể đến 22 đảng bộ trực thuộc và 808 tổ chức cơ sở đảng trên toàn địa bàn như các kế hoạch từ số 20-KH/TU đến số 25-KH/TU và hướng dẫn từ 02-HD/TU đến số 10-HD/TU của Tỉnh ủy xuyên suốt từ năm 2012 đến 2016.

Tại các tổ chức cơ sở đảng, sau khi tổ chức cho trên 69.000 lượt cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt tinh thần, nội dung các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong quá trình triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết chỉ thị, cấp ủy các cấp tập trung làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu rõ các khuyết điểm về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống kể cả các hoạt động chuyên môn để tìm ra mặt mạnh, yếu có biện pháp khắc phục.

Với trách nhiệm chủ công về công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hàng chục văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm đưa việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp. Trên cơ sở các hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về nội dung cần làm và cách tiến hành, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực phấn đấu, thực thi nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm chức năng, nghề nghiệp, chuyên môn, tính chất đặc thù của từng công việc để đề ra biện pháp thực hiện theo phương châm hành động ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Thông tin, tuyên truyền sâu rộng

Để các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ dễ dàng tiếp thu, quán triệt thông suốt, triển khai thực hiện nghiêm, Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo đúng đối tượng. Đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo tham mưu để Tỉnh uỷ tạo điều kiện tham dự các Hội nghị trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng mà cụ thể là các hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tin chuyên đề “Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua hình thức này, đã có hàng trăm cán bộ chủ chốt của tỉnh như các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; báo cáo viên Trung ương tại Đắk Lắk, báo cáo viên Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của tỉnh; đại diện lãnh đạo, đại diện Ban Tuyên giáo các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố tham gia học tập .

Sau khi tổ chức các Hội nghị học tập quán triệt cấp tỉnh, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt bồi dưỡng nội dung chuyên đề toàn khóa và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân. Đã có 100% số đảng bộ huyện và tương đương xây dựng hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức triển khai bồi dưỡng chuyên đề cho hơn 60.000 cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan cũng được tỉnh chú trọng, đã có hàng trăm pano, băng rôn, khẩu hiệu treo trên các trục đường chính khu vực trung tâm của các địa phương cơ quan, đơn vị, trường học. Tại nhiều địa phương, nhất là các địa phương có đông đồng bào thiểu số, nội dung của các nghị quyết, chỉ thị còn được lồng vào các chương trình văn hóa, văn nghệ nhằm làm cho việc tuyên truyền, cổ động dễ hiểu, dễ nhớ đến được đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân. Đáng kể nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng ở các địa phương tích cực phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động như trao đổi, kể chuyện... thông qua các buổi sinh hoạt nên đạt được hiệu quả rất cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở luôn chủ động, tích cực giới thiệu, đưa nội dung của chuyên đề xây dựng Đảng toàn khóa vào sinh hoạt thường xuyên ở chi bộ, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, qua đó đã tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có giá trị hướng dẫn dư luận, cải biến hành vi, góp phần tạo ra được nếp sống mới đoàn kết, thân thiện, văn hoá ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn được triển khai bằng các hình thức phong phú, đa dạng khác của các phương tiện truyền thông như Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Thông báo nội bộ, Thông tin cơ sở của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các ấn phẩm, bản tin của các sở, ban, ngành... Tất cả đều nhằm vào mục đích đẩy mạnh các hoạt động học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, riêng giới văn nghệ sĩ tỉnh khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Nói và viết theo nghị quyết của Đảng”, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Để khuyến khích những người làm công tác sáng tạo nghệ thuật gắn bó với phong trào học tập, lao động sản xuất của người dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 10-KH/TG, ngày 24-11-2016 về “Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020”. Thông qua các hoạt động này làm cho đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, giá trị to lớn về lý tưởng cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của toàn xã hội.

Trong công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, một số địa phương, cơ quan, đơn vị có những cách làm riêng, mang tính sáng tạo, hiệu quả cao, tiêu biểu như Thành ủy Buôn Ma Thuột đã đăng nhiều câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử của Thành phố để các cơ quan, đơn vị, cá nhân tra cứu, vận dụng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức diễn đàn “Học sinh, sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Hội thi “Tìm hiểu, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Tạo ra chuyển biến tích cực từ cơ sở

Đến nay, hiệu quả lớn nhất trong công tác xây dựng Đảng, đối với cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh là việc học tập và làm theo đạo đức, lối sống, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. Thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tỉnh luôn bảo đảm chính trị - xã hội ổn định, chất lượng cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao, nếu như năm 2010 tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh là 20,82% thì đến nay chỉ còn 6,01% (theo chuẩn nghèo cũ), đáng kể nhất là hộ nghèo đồng bào thiểu số từ 46.555 hộ giảm xuống còn 16.358 hộ, tỉ lệ giảm gần 2/3. Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 152/152 xã trong toàn tỉnh đã lập xong đề án xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 17 đề án có quy mô lớn về sản xuất, có 350 mô hình sản xuất có hiệu quả về trồng trọt và chăn nuôi. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng đã giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo, thu hồi về cho Nhà nước hàng tỉ đồng và 104.008m2 đất, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người dân hàng chục triệu đồng và 222.506m2 đất các loại.

Tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã xây dựng, hình thành và duy trì được nhiều cách làm hay, có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị như “Tiết kiệm làm theo lời Bác” của các huyện Cư M'gar, Krông Bông, M'Đrắk, Cư Kuin, Krông Buk, Krông Năng, Lắk; mô hình “Vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn” của Thành ủy Buôn Ma Thuột, mô hình “Tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Huyện ủy Krông Ana; các đợt vận động hướng về cơ sở của Đảng ủy Công an tỉnh... có tổng giá trị tiền tiết kiệm hơn 4,25 tỷ đồng (Cư M'gar: 1,8 tỷ đồng, Krông Bông: 514 triệu đồng, M'Đrắk: 459 triệu đồng, Cư Kuin: 450 triệu đồng, Krông Buk: 569 triệu đồng, Krông Năng: 181,6 triệu đồng, Lắk: 215 triệu đồng, Thành ủy Buôn Ma Thuột: 440 triệu đồng, Krông Ana: 790 triệu đồng...). Toàn bộ số tiền này, cho đến nay đã được các địa phương giải ngân hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa được 70 căn nhà, xây dựng 04 phòng công vụ cho giáo viên, tặng 03 sổ tiết kiệm và các hỗ trợ cần thiết khác cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh với phong trào làm theo lời Bác dạy của ngành đã tổ chức hàng trăm đợt vận động hướng về cơ sở với tổng kinh phí thu được gần 6 tỷ đồng, xây dựng được 09 căn nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà tình nghĩa cho đồng bào nghèo trong tỉnh trị giá 3 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ đồng bào gặp thiên tai miền Trung 280 triệu đồng; xây dựng 02 lớp học tình nghĩa, 01 sân bóng cho các buôn trị giá 224 triệu đồng; tổ chức 10 đợt khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân với tổng trị giá 304 triệu đồng…

Việc triển khai đồng bộ, chỉ đạo sâu sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã tạo nên sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại cơ sở, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ngày càng được được đề cao, nhờ đó vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu luôn được phát huy, góp phần tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, trong năm 2016, công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy quan tâm, nhất là công tác phát triển Đảng, tính trong toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 2.650 đảng viên mới. Qua phân loại đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 75%. Từ năm 2011 - 2015, toàn Đảng bộ kết nạp được 18.039 đảng viên, vượt 3,1% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra.

Kinh nghiệm và bước đi tiếp theo

Đối với tỉnh, trong công tác tuyên truyền giáo dục, khi triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết là bài học mang tính đột phá. Trong thực tế, cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Vấn đề quản lý, bảo vệ rừng, quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, khai thác cát làm sụt lở đất nông nghiệp, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, vấn đề thừa giáo viên ngành giáo dục... Đây đều là những vấn đề rất bức thiết, có liên quan đến quyền lợi của rất nhiều người, nhất là người dân ở cơ sở.

Xác định nội dung đột phá như “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20-6-2013 và Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”, “Đổi mới nội dung và phương thức làm việc khoa học, hiệu quả, gần dân, sát cơ sở”... đã tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Quy định 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chính việc làm cụ thể này, đã góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, khắc phục ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.

Thông qua việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác, cụ thể như trong việc cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính, ngân sách, an ninh trật tự, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm đạo đức, kỷ luật công vụ, phục vụ nhân dân... Có thể nói, đây là sự chuyển biến thật sự rõ nét về đạo đức, phong cách, hiệu quả công việc của từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị.

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đồng bộ với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11-8-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc” đối với cán bộ, đảng viên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động và thực hiện tạo ra được sự chuyển biến về chất đối với năng lực chuyên môn, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở.

Các mô hình, cách làm hay và có tính sáng tạo tại các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh triển khai đều khắp các cấp ủy, các ngành, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân với gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều là động lực để mọi người học tập, làm theo.

Phát huy hiệu quả những gì đã làm được, để duy trì nền nếp trong các hoạt động chuyên môn cũng như trong sinh hoạt nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất của cán bộ, đảng viên về mọi mặt, tỉnh thực hiện các giải pháp:

- Thường xuyên tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch công tác trong năm 2017 và các chuyên đề, kế hoạch công tác toàn khóa trong sinh hoạt ở chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của các cấp ủy, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khoá XI, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nhiệm vụ chính trị cụ thể của địa phương, giải quyết tốt các vấn đề nhân dân bức xúc đang tồn tại ở cơ sở.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó, chú trọng đến các sáng tác, quảng bá những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối các cơ quan hành chính sự nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc xây dựng, phát hiện nhân rộng các điển hình, mô hình hay và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động sản xuất, bảo vệ Tổ quốc. Có biện pháp thiết thực lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh niên nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, triển khai có hiệu quả Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 14-7-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

- Có biện pháp chỉ đạo để các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tập trung rà soát, đánh giá trách nhiệm của cấp ủy các cấp, trách nhiệm của người đứng đầu trong viêc chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, cơ sở và vai trò nêu gương thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Để các biện pháp, chương trình, kế hoạch công tác đề ra được thực hiện tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cho Ủy Ban Kiểm tra tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác ở tất cả các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên kết hợp với các đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ sở, của cấp ủy cấp trên đối với cấp ủy cấp dưới. Qua kiểm tra, kịp thời biểu dương các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời các sai sót nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 và các năm tiếp theo./.

Trần Văn Tấn

Video