Chủ Nhật, 22/7/2018
Huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An): Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
9/8/2017 20:31' Gửi bài này In bài này
Công an huyện Kỳ Sơn giải cứu hai cô gái bị bán vào ổ mại dâm - Ảnh: hoanhap.vn

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên toàn huyện, những kết quả đạt được bước đầu rất đáng ghi nhận, cụ thể như sau:

Một là, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị.

Ngay sau khi có Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 12-10-2016 về thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 18-01-2017 về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch số 42, ngày 08-02-2017 về học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa), Hướng dẫn số 07, ngày 25-5-2017 về sinh hoạt chuyên đề năm 2017 cho các tổ chức cơ sở đảng với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy có Hướng dẫn số 92-HD/BTGHU, ngày 25-10-2016 về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị 05.

Trên cơ sở Kế hoạch số 28-KH/HU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị 05 với thành phần là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Huyện ủy, Bí thư, phó bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, ủy viên thường vụ các xã, thị trấn với tỷ lệ đạt 92% đồng chí tham gia. Các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân với tỷ lệ tham gia học tập đạt 87,6%. Qua học tập, quán triệt Chỉ thị 05, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, xác định trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Hai là, về công tác tuyên truyền Chỉ thị 05.

Sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, bí thư các chi bộ, đảng bộ khối cơ quan, bí thư các xã/thị trấn dự hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy về học tập Chuyên đề toàn khóa. Sau đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có trách nhiệm tuyên truyền lại những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các báo cáo viên cấp huyện tại hội nghị báo cáo viên. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên quán triệt định hướng công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05 thông qua hội nghị báo cáo viên, đài phát thanh, truyền hình, bản tin nội bộ huyện, cổng thông tin điện tử, đăng tin, viết bài về gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Sau học tập Chuyên đề toàn khóa, các tổ chức cơ sở đảng xúc tiến triển khai xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch cụ thể hằng năm, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân theo chủ đề từng năm và năm 2017 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng, phòng, ban, ngành chức năng đã triển khai công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, như gắn với các ngày lễ kỷ niệm, các đợt triển khai quán triệt học tập nghị quyết, chỉ thị; các bài viết trên Bản tin nội bộ huyện; đài phát thanh, truyền hình huyện, cổng thông tin điện tử,… về nội dung Chỉ thị 05, về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; lên các cụm pa-nô, áp-phích, băng, cờ, khẩu hiệu tại các khu vực đông dân cư, trục đường chính; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các cuộc sinh hoạt bản, khối, các tổ chức đoàn thể để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn huyện đã ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đồng thời đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, xây dựng người cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở qua thực hiện Chỉ thị 05 đã xác định một số nội dung đột phá trong thời gian tới để chỉ đạo, đó là:

- Xây dựng các chuẩn mực của người cán bộ đảng viên theo Chỉ thị 05 với nội dung chủ yếu là: Mẫu mực, có uy tín trong nhân dân, đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; kiên quyết xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trông chờ ỷ lại, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

- Đổi mới tư duy, phát huy nội lực, xây dựng kinh tế phát triển, giữ vững quốc phòng an ninh. Năm 2016, huyện đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả các dự án đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia và các mô hình kinh tế như chanh leo, rau sạch, gà đen, lợn đen,… đấu tranh bắt giữ nhiều vụ buôn bán ma túy, an ninh trật tự bảo đảm, biên giới ổn định.

Bốn là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 07 ĐA/TU, ngày 30-5-2014, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên”, vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua, những nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo như phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn.

Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đã có tác dụng nhất định, đạt được kết quả quan trọng trong thực hành tiết kiệm, trong chấp hành giờ giấc và ý thức làm việc, hạn chế tiêu cực và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Năm là, thực hiện các biện pháp nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành ý thức tự giác, thường xuyên của cấp ủy, cơ quan đơn vị, cán bộ đảng viên.

Các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong toàn huyện tiếp tục xây dựng các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng, coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm hoặc khi đề bạt bổ nhiệm. Thực nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cơ quan nhà nước, cơ quan tư pháp. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc chương trình, giáo án về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để giảng dạy kịp thời.

Sáu là, đưa Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung của Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ theo định kỳ thường xuyên hằng tháng để giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức, lối sống, giữ vững bản lĩnh chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật, phê bình góp ý để khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm định kỳ và kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng.

Bảy là, về công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy theo hằng năm và cả nhiệm kỳ. Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra, giám sát Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở đơn vị thị trấn Bắc Lý, hạt Kiểm Lâm. Gắn với tổng kết năm, các tổ chức cơ sở đảng đã có đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05, có biểu dương khen thưởng những cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tám là, một số mô hình cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục với tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ các gia đình khó khăn, bệnh tật, già cả neo đơn, các em học giỏi,… bằng nhiều hình thức, tiền mặt, vật chất, phổ biến hướng dẫn kỹ thuật canh tác, khuyến nông, khuyến lâm như Hội Phụ nữ, Huyện đoàn, Huyện đội, Công an, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Bệnh viện đa khoa,… đã góp phần động viên về mặt tinh thần cho người nghèo từng bước vượt qua khó khăn.

Rõ ràng một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đó là: 1- Xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ quan trọng, cho nên ngay từ khi ban hành Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai với những nội dung cụ thể, phù hợp. 2- Việc quán triệt Chỉ thị được triển khai nghiêm túc, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian học tập và thực hiện Chỉ thị 05 chưa dài, song bước đầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nhận thức rõ việc học tập Chỉ thị 05 gắn với nội dung trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là rất quan trọng và cần thiết. Cán bộ, đảng viên sau khi học tập Chỉ thị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức, đã góp phần nâng cao trách nhiệm đối với công việc được giao, khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên. Gắn việc học tập với những việc làm cụ thể đã có tác dụng to lớn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết những vấn đề nổi cộm như tranh chấp đất đai, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, khai thác lâm sản,… đã tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân. 3- Các đoàn thể trong toàn huyện tiếp tục duy trì các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, nhân đạo nhằm đóng góp một phần về tiền, vật chất, ngày công,… để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; sự gương mẫu của người đứng đầu và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, vẫn còn có không ít cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng, mục đích yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05, do đó chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể và chuẩn mực người cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nên hiệu quả thực hiện Chỉ thị còn ở mức độ cầm chừng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn nhiều lúng túng, chưa rõ nét trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị, việc xác định chủ đề hằng năm còn chậm, chưa có hướng dẫn cụ thể của cấp trên, cách sáng tạo, cách làm hay trong các tổ chức chưa nhiều, phong trào chưa lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị chưa sinh động, chưa đa dạng, phong phú, hấp dẫn.

Ngoài ra, việc nêu gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình chưa nhiều, chưa kịp thời; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở trong thực hiện Chỉ thị chưa mạnh mẽ, chưa quyết liệt, chưa đưa vào nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, dẫn đến một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, hiệu quả cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân huyện Kỳ Sơn cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và yêu cầu phải thường xuyên, tự giác trong việc thực hiện Chỉ thị 05.

Thứ hai, tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có hiệu quả.

Thứ ba, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch của tập thể và cá nhân về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại cơ sở.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05, bám sát chuyên đề để chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, xây dựng chuẩn mực cán bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa Chỉ thị 05 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, đảng bộ./.

Vi HòeBí thư Huyện ủy huyện Kỳ Sơn

Video