Thứ Tư, 21/8/2019
Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-6-2017
19/6/2017 14:55' Gửi bài này In bài này
Khai trương Trung tâm Hành chính công trực tỉnh Bắc Ninh.

Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08-11-2011 của Chính phủ, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13-6-2013 của Chính phủ, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017.

Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; chủ trì triển khai các nội dung cải cách tổ chức bộ máy hành chính (trừ nội dung “thực hiện thống nhất và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện”), cải cách công chức, công vụ và cải cách chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cải cách chính sách tiền lương cho lực lượng vũ trang nhân dân; chủ trì việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện...

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế; chủ trì triển khai nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước; chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính; chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên Internet.

Đối với Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, ngoài những nhiệm vụ tại khoản 2 Mục IV, Văn phòng Chính phủ còn có nhiệm vụ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia; đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Còn Bộ Tư pháp có nhiệm vụ ban hành quy định pháp lý về chứng từ, hồ sơ điện tử thay thế chứng từ, hồ sơ giấy; xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc: cấp lý lịch tư pháp, thực hiện xong trước ngày 01-01-2016; đăng ký giao dịch bảo đảm về động sản (trừ tàu bay, tàu biển) và các dịch vụ công trong lĩnh vực quốc tịch, thực hiện xong trước ngày 01-01-2017; triển khai, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông tin về quản lý hộ tịch; văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương đến địa phương; đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử bảo đảm thiết lập cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; thực hiện khai sinh, khai tử qua mạng điện tử.

Tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước; mở diễn đàn tiếp nhận phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát của Chính phủ và tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý. Kết quả thực hiện Nghị quyết được đưa vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng bộ, cơ quan, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 hàng năm của Chính phủ.

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề Đất đai và 35 đề mục.

Chủ đề Đất đai gồm 1 đề mục đất đai; 35 đề mục thuộc 15 chủ đề khác là: An ninh quốc gia; bổ trợ tư pháp; công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã; hành chính tư pháp; ngân hàng, tiền tệ; nông nghiệp, nông thôn; quốc phòng; tài chính; tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước; thương mại, đầu tư, chứng khoán; tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp; văn hóa, thể thao và du lịch; xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; y tế, dược.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc: sắp xếp chủ đề Đất đai và 35 đề mục vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục; thực hiện rà soát, sớm xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật không còn được áp dụng trên thực tế mà chưa có văn bản tuyên bố các văn bản này hết hiệu lực.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc chủ đề Đất đai và 35 đề mục, các cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Bộ, ngành, địa phương thực hiện 707 thủ tục hành chính mức độ 3,4

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Danh mục gồm 707 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong đó, có 354 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các bộ, ngành thực hiện trong năm 2017 và 353 thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để các địa phương thực hiện trong năm 2017.

Cụ thể, Bộ Y tế thực hiện 85 thủ tục hành chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 74 thủ tục hành chính; Bộ Giao thông vận tải thực hiện 56 thủ tục hành chính...

Thủ tướng Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xác định thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; xây dựng và đưa vào vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2017; hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến vào Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương xây dựng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ và cấp tỉnh theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chia sẻ thông tin số theo quy định của pháp luật; xây dựng tiêu chí đánh giá, công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử; xây dựng bộ công cụ phục vụ việc tích hợp ứng dụng chữ ký số với các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan Nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật về kết nối, tích hợp dịch vụ công để bảo đảm tích hợp tất cả các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin về công dân theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (QCVN:109/2017/BTTTT).

Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cổng thanh toán tập trung để thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản nộp ngân sách nhà nước khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến...

Bắc Ninh: Khai trương Trung tâm Hành chính công trực thuộc tỉnh

Chiều 15-6, UBND tỉnh Bắc Ninh chính thức khai trương Trung tâm Hành chính công trực thuộc tỉnh với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh được thành lập thí điểm theo Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; có 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ hành chính công.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ghi nhận: Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai tích cực, hiệu quả công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Thăng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Hành chính công đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thân thiện; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Trung tâm sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế để Trung tâm sớm hoạt động nền nếp ngay từ khi mới ra đời. Trung tâm cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nhằm tăng số lượng thủ tục hành chính thực hiện tại đây; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, giảm thời gian thực hiện, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Trung tâm cũng cần thường xuyên rà soát, kiến nghị điều chỉnh thời gian xử lý các thủ tục hành chính, cắt giảm, lược bớt quy trình rườm rà, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo đột phát trong cải cách, hiện đại hóa nền hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trung tâm Hành chính công trực thuộc tỉnh Bắc Ninh có tổng diện tích khoảng 3.600 m2, được đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin, văn phòng với 23 quầy giao dịch, đáp ứng phục vụ khoảng 100 lượt người giao dịch cùng lúc. Trung tâm đã trang bị hệ thống phần mềm dịch vụ công cấp độ 3, 4; hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính; hệ thống lấy số chờ phục vụ, wifi và các dịch vụ miễn phí khác, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Trung tâm Hành chính công đã có 901/1.465 thủ tục hành chính của 16 sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh được áp dụng tiếp nhận và trả kết quả. Theo quy định của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 15-6-2017, tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị sẽ được thực hiện tại trung tâm. Đến nay, trung tâm đã hướng dẫn, tiếp nhận 2.629 hồ sơ; trả kết quả được 1.826 hồ sơ; bình quân mỗi ngày có 235 lượt giao dịch, trong đó trả kết quả trước thời hạn là 1.372 hồ sơ, đạt tỷ lệ 75,13%.

Bắc Kạn: Bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày 14-6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị bàn giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Theo đó, tỉnh cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện công tác cải cách hành chính; rà soát, tinh giản và chuẩn hóa thủ tục hành chính ở các cấp, các ngành, kịp thời phát hiện những quy định, thủ tục hành chính rườm rà không cần thiết, gây cản trở cho thu hút đầu tư, tốn kém chi phí cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh; có kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện đồng bộ, thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông.UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh triển khai, nhân rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; không áp dụng dập khuôn, máy móc khi thực hiện thủ tục hành chính, không ban hành thêm các giấy tờ ngoài thủ tục hành chính…

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải, cho biết: Cải cách hành chính đã được tỉnh Bắc Kạn xác định là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020. Việc đẩy mạnh cải cách hành chính sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội, ổn định chính trị.

Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Bắc Kạn đạt 63,49/100 điểm, đứng thứ 60/63 tỉnh thành và tụt một bậc so với năm 2015. Công tác cải cách hành chính tại tỉnh Bắc Kạn còn bộc lộ một số hạn chế như: ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhưng khâu tổ chức thực hiện còn yếu. Công tác cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện chậm tiến độ, cơ chế một cửa tại nhiều đơn vị hoạt động chưa hiệu quả; chưa có những giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt chuẩn còn thấp. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào cơ quan hành chính hiệu quả chưa cao…/.

Hồng Ngọc tổng hợp

Video