Thứ Hai, 25/6/2018
Chào cờ buổi sáng đầu tuần - Nhìn từ Lâm Đồng
20/4/2017 21:9' Gửi bài này In bài này
Một buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tuần ở Trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng - Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tuy không phải là địa phương thực hiện đầu tiên

Qua theo dõi chưa phải là đầy đủ nhất, từ năm 2005 tỉnh Đồng Nai đã tiến hành chào cờ thứ hai đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đến năm 2012, chào cờ thứ hai đầu tuần ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trong tỉnh Đồng Nai được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như một trong những nội dung triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở Phú Yên, ngày 30-3-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên có Công văn số 430-CV/TU, về việc chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

Với Lâm Đồng, theo thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trước năm 2009, việc tổ chức chào cờ đầu tuần hoặc đầu tháng được tiến hành thường xuyên trong lực lượng vũ trang, trường học và một số cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, nội dung chính mới chỉ là chào cờ và khi có yêu cầu công việc, các cơ quan, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực của mình. Qua thực tiễn lãnh đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng khóa VIII (nhiệm kỳ 2005-2010), đã chủ trương triển khai rộng rãi hoạt động chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như một hành động thực tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, của Bộ Chính trị khóa X, về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở. Từ tháng 4-2009, hoạt động này được thực hiện thí điểm ở các cơ quan trong khối các ban đảng Tỉnh ủy, sau đó mở rộng đến các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, tiếp đó là cấp huyện và cấp xã trong thời gian gần đây, như là một trong những nội dung của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo tinh thần các Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Như vậy, tuy không phải là địa phương đầu tiên thực hiện, nhưng Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu và duy trì việc chào cờ đầu tuần một cách thường xuyên theo hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Nhưng đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị

Từ đó đến nay, chào cờ đầu tuần được duy trì thường xuyên, trở thành nền nếp, phát huy hiệu quả rộng rãi và tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Lâm Đồng. Tính đến đầu năm 2017, 100% các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện cũng như lãnh đạo chủ chốt các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần. Đây là hành động thiết thực nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh và quần chúng nhân dân tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác; về những bài học sâu sắc, quý giá trong công tác, trong ứng xử và nhất là ý thức trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… Đồng thời, thời gian sinh hoạt dưới cờ là khung cảnh tốt để lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh về kỷ cương, kỷ luật công việc, tác phong làm việc; từ đó góp phần nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; hướng tới hình thành nét đẹp văn hóa trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức địa phương. Chính vì vậy, chào cờ đầu tuần đã trở thành một hành động mang nhiều ý nghĩa trong hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung học tập trong sinh hoạt dưới cờ của toàn hệ thống chính trị tỉnh được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất thông qua kế hoạch từ đầu năm, nhằm bảo đảm về nội dung và chất lượng truyền đạt. Các tổ chức thành viên hệ thống chính trị gắn với yêu cầu hoạt động của mình để có những bổ sung, liên hệ phù hợp. Bên cạnh đó, sự tham gia tích cực của hệ thống cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh là yếu tố quan trọng thúc đẩy thực hiện phong trào một cách bền vững, sâu rộng. Qua theo dõi, đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai được tiến hành nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở nên đã đem lại hiệu quả tích cực, bước đầu tạo được chuyển biến trong ý thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh.

Chính cách làm như vậy khiến cho nội dung sinh hoạt chính trị dưới cờ có ý nghĩa thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng duy trì thường xuyên việc chào cờ đầu tuần gắn với học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm của Người, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên của ngành. Từ đó, liên hệ tình hình thực tế của cơ quan, của cá nhân để kiểm điểm những việc đã làm được, những việc chưa làm được và đề ra phương hướng, biện pháp làm theo một cách cụ thể, thiết thực. Sở Thông tin và Truyền thông công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ chủ chốt trong lễ chào cờ đầu tuần, đã nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong công việc của các cá nhân được bổ nhiệm, khi được nhận quyết định trong khung cảnh trang trọng đó...

Việc gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hoạt động chào cờ đầu tuần đã giúp đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn tư cách đạo đức người cán bộ, đảng viên; thúc đẩy việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân theo đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; xây dựng quan hệ tốt hơn với nhân dân, với tập thể và cộng đồng xã hội. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình; xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức và tổ chức để cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hiện nghiêm túc, coi đó là cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đã có tác động tích cực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Biểu hiện rõ nhất là, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là của cán bộ chủ chốt các cấp đã được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của tổ chức đảng và chính quyền các cấp.

Thông qua sinh hoạt chính trị dưới cờ, các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm để nhân dân và các đoàn thể nhân dân tham gia giám sát hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền trên thực tế. Đồng thời, việc xây dựng những mô hình tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia… tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong Đảng bộ tỉnh và các tầng lớp nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Và đang từng bước mở rộng ảnh hưởng đến các tầng lớp nhân dân

Từ thực tế diễn ra tại một số địa phương, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ trước) nhận thấy, gắn việc học tập và làm theo Bác với triển khai nhiệm vụ của địa phương, đơn vị là cách làm tốt, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; vì vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 04-HD/TG, ngày 09-11-2015, về tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai hằng tháng tại các thôn, tổ dân phố, hướng dẫn cụ thể việc làm này cho các địa phương, đơn vị. Thời gian bắt đầu tiến hành chào cờ trong khoảng từ 06 giờ đến 07 giờ, thời gian thực hiện khoảng 10 phút đến 15 phút (kéo dài không quá 30 phút để không ảnh hưởng đến công việc, sản xuất của bà con). Từ khi phát động (cuối năm 2015) đến nay, đã có 12/12 huyện, thị triển khai thực hiện, với tổng số 913/1.566 thôn, tổ dân phố (chiếm trên 58% số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng) tổ chức chào cờ sáng thứ Hai đầu tháng.

Qua theo dõi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quá trình thực hiện ở một số địa phương, đơn vị (nhất là ở thành phố) còn gặp những khó khăn nhất định như: về cơ sở vật chất (một số thôn, tổ dân phố chưa có hội trường, nhà sinh hoạt cộng đồng), nên còn phải gộp hai tổ dân phố cùng thực hiện; chưa tạo thành thói quen cho nhân dân ở cơ sở tham gia đông đảo... Thực tiễn cũng cho thấy, đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức chào cờ để cán bộ, đảng viên và người dân được tham gia, đặc biệt là ở một số xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những nơi đó đã gắn với sinh hoạt chi bộ, họp liên tịch và mời người dân tham gia để phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản mới liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương,... Đó là, xã Gung Ré (huyện Di Linh), nơi có trên 60% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với những nỗ lực tuyên truyền, vận động của cấp ủy xã cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nên 100% số chi bộ thôn tổ chức chào cờ; xã Đa Nhim, Đa Sar (huyện Lạc Dương) có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng đã và đang nỗ lực khuyến khích bà con tham gia chào cờ đầu tháng với số lượng tham gia ngày càng đông.

Trong quá trình tổ chức thí điểm và nhân rộng, việc chào cờ, sinh hoạt dưới cờ ở các thôn, tổ dân phố đã được đông đảo đảng viên, cán bộ thôn, các già làng, nhân dân đồng tình và số lượng tham gia ngày càng đông. Sau nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, mỗi thôn và tổ dân phố phân công một cán bộ (đảng viên) kể một mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch, hoặc đọc một bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Sau đó, các thôn và tổ dân phố liên hệ tình hình thực tế ở địa phương để học tập, nâng cao nhận thức; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế trong thời gian qua để khắc phục.

Các chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố và các đoàn thể quần chúng, sau khi chào cờ, còn lồng ghép việc hội ý hoặc triển khai nhanh công việc cần thiết, phổ biến ngắn gọn những thông tin có liên quan trực tiếp đến địa phương; hoặc bàn bạc, giải quyết nhanh, kịp thời vấn đề nổi cộm mới phát sinh…; phê bình, nhắc nhở những hộ gia đình, các cá nhân chưa thực hiện tốt những quy định chung trong sinh hoạt, sản xuất, tuân thủ các quy định ở địa phương, trong cộng đồng dân cư. Ngoài ra, một số chi bộ thôn, tổ dân phố còn chọn ngày thứ hai đầu tháng để chào cờ; sau đó, tổ chức sinh hoạt đảng định kỳ hằng tháng. Việc kết hợp “hai trong một” này có điều thuận lợi là đảng viên dự sinh hoạt chi bộ định kỳ đầy đủ hơn; tuy nhiên, thời gian sinh hoạt cần kéo dài hơn so với việc chỉ thực hiện chào cờ, vì phải bảo đảm truyền đạt hết các nội dung cũng như thực hiện đầy đủ các quy định cần thiết của một buổi sinh hoạt đảng định kỳ trong tháng.

Thực tế cho thấy, thời gian tổ chức chào cờ đầu tháng tại các thôn, tổ dân phố không những không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt thường ngày của đảng viên và quần chúng nhân dân; ngược lại còn góp phần giúp địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thông qua việc kịp thời phổ biến, trực tiếp trao đổi các nội dung, vấn đề cấp thiết tại các buổi sinh hoạt chào cờ...

Một số địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt việc sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng đến tổ dân phố là các huyện Đức Trọng, Đạ Tẻh, Lâm Hà, Đam Rông. Để giúp cơ sở triển khai tốt việc sinh hoạt chính trị dưới cờ, hằng tháng, ban tuyên giáo huyện ủy xây dựng kế hoạch chào cờ và định hướng nội dung sinh hoạt dưới cờ (là những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các thông tin tổng hợp về tình hình trong nước, của tỉnh và địa phương) để làm tài liệu sinh hoạt dưới cờ, cung cấp cho đảng ủy các xã, thị trấn và chi bộ các thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Trong quá trình triển khai, các đảng ủy xã, thị trấn phân công cấp ủy viên phụ trách các thôn, tổ dân phố trực tiếp xuống địa bàn để cùng tham gia chào cờ; đồng thời, kiểm tra, giám sát và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc chào cờ và sinh hoạt dưới cờ.

Để phong trào phát triển lên tầm cao mới - chuyện không chỉ ở Lâm Đồng

Gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, sinh hoạt chính trị dưới cờ ở các địa phương nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng cần có những nội dung sinh hoạt phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động. Cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nên gắn chào cờ với đánh giá lại một tuần, một tháng làm việc trên những nội dung cơ bản, nổi bật, gắn với nhiệm vụ chính trị của cấp mình - thực hiện những vấn đề quan trọng của một địa phương, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, chứ không chỉ dừng ở việc truyền đạt, học tập những nội dung chính của một vấn đề. Thời gian gần đây, một nội dung quan trọng mà tổ chức đảng các cấp đang tích cực triển khai thực hiện chính là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì vậy, các địa phương nói chung, cũng như Lâm Đồng cần lồng ghép việc chào cờ đầu tuần với thực hiện những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nói trên, nhằm thiết thực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, yếu tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, góp phần giữ vững lòng tin của nhân dân với Đảng.

Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản cùng dự buổi chào cờ sáng thứ Hai, ngày 13-3-2017 ở trụ sở Tỉnh ủy Lâm Đồng với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng lãnh đạo và đông đảo đại diện các ban, đơn vị của Tỉnh ủy. Đồng chí chủ trì (đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy) điều hành lễ chào cờ, sau đó trình bày một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có liên hệ với thực tế thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư cách người đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Buổi sinh hoạt diễn ra trong thời gian 15 phút. Chúng tôi thấy, để hiệu quả thực tế của sinh hoạt chính trị dưới cờ cấp tỉnh cao hơn nữa, nên chăng (vào đầu mỗi tháng) đồng chí Bí thư Tỉnh ủy điểm lại kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong tháng qua, rút ra những bài học trong công tác, trong đó có nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Chính quyền các cấp của tỉnh (thành phố) nên gắn việc chào cờ với đánh giá lại tiến độ và hiệu quả một tuần thực hiện công việc, đánh giá thái độ tiếp xúc công dân, hiệu quả giải quyết công việc... bởi đây chính là một trong những công việc thiết thực, cụ thể hưởng ứng việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng một chính quyền hướng tới phục vụ nhân dân, đã và đang được Chính phủ và Thủ tướng đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Hiện nay Lâm Đồng đang triển khai thí điểm ở cơ sở, nhất là ở thôn, tổ dân phố, bên cạnh việc chuẩn bị nội dung thiết thực, hợp lý, phù hợp với yêu cầu của đối tượng là đảng viên, quần chúng ở cơ sở, bố trí địa điểm sinh hoạt phù hợp điều kiện; thì việc cần thiết nhất là cấp ủy cấp trên xây dựng, đào tạo, bổ sung cho cấp cơ sở một đội ngũ cán bộ nói được, làm gương được. Nói được chính là nâng cao hiệu quả truyền đạt những nội dung của cuộc sinh hoạt chính trị đầu tháng một cách gần gũi với người nghe. Làm gương được là để quần chúng tin và dễ làm theo. Như vậy, yêu cầu nổi bật là diễn giả cần đáp ứng tư cách người đảng viên, đáp ứng những chuẩn mực đạo đức của công dân. Để làm được điều này, bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, cần có sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể quần chúng, của đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng, các già làng, trưởng bản, nhất là ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, như Lâm Đồng./.

Nguyễn Hoàng Việt

Video