Chủ Nhật, 24/6/2018
Lâm Đồng: Cải cách thủ tục hành chính để xây dựng chính quyền thân thiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
18/4/2017 12:21' Gửi bài này In bài này
Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08-11-2011 của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 28-12-2015, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2827/QĐ-UBND. Mục tiêu là bảo đảm các quy định pháp luật được triển khai thực hiện ở địa phương có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành; đến năm 2020, bảo đảm tỷ lệ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80%; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế, giáo dục công đạt trên 80%;… Tăng cường cải cách thủ tục hành chính để xây dựng chính quyền gần gũi, thân thiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Qua hơn một năm thực hiện Kế hoạch, kết quả đạt được khá toàn diện, trong đó, nổi bật là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và sự đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông - Hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước địa phương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, xây dựng chính quyền thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho một số cơ quan, đơn vị chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở địa phương.

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực về cải cách hành chính của tỉnh, được giao nhiệm vụ hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung công việc của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh như nhân rộng mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (công khai địa chỉ thư điện tử, điện thoại đường dây nóng và đặt hộp thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính tỉnh, UBND các huyện, thành phố để tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính,…); triển khai ký hợp đồng với Bưu điện trong việc chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh được bố trí tập trung tại Trung tâm hành chính tỉnh, đáp ứng yêu cầu về diện tích, trang thiết bị, bảo đảm thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Đối với các huyện, thành phố, 11/12 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn về diện tích và trang thiết bị theo quy định. Riêng với cấp xã, chỉ có 68/147 xã, phường (tỷ lệ 42,25%) đạt chuẩn về diện tích, trang thiết bị của bộ phận một cửa theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, đề xuất, điều chỉnh, mở rộng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Bộ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố; gắn việc rà soát, bổ sung các quy trình thủ tục với việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đến nay, cấp sở, ngành đã thực hiện 100% các thủ tục hành chính được công bố theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đối với các huyện, thành phố, thành phố Đà Lạt thực hiện 258 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (đạt tỷ lệ 100%). Đối với cấp xã, 100% số thủ tục hành chính công bố thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các phường, xã thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Di Linh. Các đơn vị cấp xã thuộc các huyện Đạ Téh, Bảo Lâm, Đam Rông có số thủ tục hành chính thực hiện còn thấp, từ 13-68 thủ tục.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2; 50 thủ tục mức độ 3; 33 thủ tục mức độ 4 về các lĩnh vực đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế, cấp phép xuất bản bản tin và tài liệu không kinh doanh, chứng chỉ xây dựng, giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chứng chỉ y dược, giấy phép xây dựng, giấy phép lái xe, thủ tục hải quan,…

Với các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên nên việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Lâm Đồng đạt được những kết quả khả quan. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện đồng bộ tại 100% cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, bao gồm 20/20 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và các đơn vị ngành dọc thuộc trung ương (Cục Thuế, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan, Bảo hiểm xã hội tỉnh); 12/12 huyện, thành phố và 147/147 xã, phường, thị trấn. Sau một năm thực hiện, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết là 1.033.326 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng hạn là 1.030.577 (đạt tỷ lệ 99,73%), quá hạn là 2.749 (tỷ lệ 0,27%), trong đó, cấp sở, ngành tiếp nhận 114.588 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,54%; cấp huyện tiếp nhận 102.843 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt 98,07%; cấp xã tiếp nhận 815.894 hồ sơ, giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,97%.

Về mô hình một cửa liên thông hiện đại, năm 2015, tỉnh tiếp tục triển khai mở rộng tại 8 đơn vị cấp huyện và 17 sở, ngành, nâng tổng số đơn vị thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại lên 28 đơn vị. Việc thực hiện một cửa liên thông hiện đại theo hình thức thuê dịch vụ, bao gồm cả phần mềm một cửa, máy chủ và công tác bảo mật.

Theo đánh giá chung, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền địa phương tích cực thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, luôn thể hiện tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân. Quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời hạn giải quyết, mức thu phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch. Kết quả khảo sát cho thấy ý kiến hài lòng đối với dịch vụ công của cơ quan nhà nước đạt mức cao, trên 83%.

Tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp

Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp theo tinh thần chính quyền kiến tạo phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Lâm Đồng quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt. Một trong những hướng trọng tâm được tỉnh xác định là đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí về thời gian và tiền của cho doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực đầu tư, tỉnh thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đối với đăng ký doanh nghiệp, đầu tư vốn ngoài ngân sách, đầu tư vốn ngân sách, đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư niêm yết công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh tại bộ phận một cửa và trên trang Web của Sở; bố trí bộ phận giải thích, hướng dẫn cho doanh nghiệp về thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua số điện thoại; bố trí cán bộ tham gia bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính tỉnh để tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận một cửa đã góp phần tăng tính chuyên nghiệp trong tiếp nhận hồ sơ, tính công khai, minh bạch. Quá trình xử lý hồ sơ được theo dõi trên hệ thống, hạn chế tối đa tình trạng nhũng nhiễu từ phía cán bộ thụ lý; tiết kiệm thời gian cho các nhân, tổ chức đến liên hệ. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng khuyến khích và thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng theo đúng quy trình.

Trong năm 2016, toàn tỉnh có 917 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăngk ý 8.455 tỷ đồng, tăng 8,4% về số doanh nghiệp và 103,3% về vốn đăng ký so với năm 2015. Trong năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 1.076 đơn vị; thông báo mẫu dấu cho 1.089 đơn vị; tạm ngừng kinh doanh 288 đơn vị và giải thể 241 đơn vị. Về đăng ký qua mạng điện tử, trong năm có 20 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp thành lập mới, 5 doanh nghiệp thay đổi nội dung, 3 doanh nghiệp thông báo thay đổi, 6 doanh nghiệp giải thể và 3 doanh nghiệp thông báo mẫu dấu.

Trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thẩm định điều lệ cho các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty cổ phần có vốn nhà nước trên 50%; phối hợp triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác phát triển doanh nghiệp giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn tham gia xây dựng các chính sách, kế hoạch, chương trình trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp; tham gia tham mưu cho UBND tỉnh trong tổ chức và thực hiện các hội nghị đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp; phối hợp đề xuất tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và công tác xã hội.

Nhìn chung, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt quy trình liên thông với các cơ quan có liên quan trong tỉnh và theo ngành dọc để bảo đảm thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đúng quy trình và thời hạn không quá 3 ngày làm việc. Bên cạnh đó, Sở đã nghiên cứu và thí điểm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp đơn giản xuống còn không quá 2 ngày làm việc để áp dụng từ đầu năm 2017 nhằm tạo thêm thuận lợi, giảm bớt thời gian và chi phí của doanh nghiệp.

Trong thẩm định, giải quyết hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, minh bạch. Cán bộ trực tại bộ phận một cửa nắm vững trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp nhằm hạn chế tình trạng phải sửa đổi, bổ sung. Tận tình trong công việc, thái độ ứng xử đúng mực, không hách dịch, cửa quyền của cán bộ tiếp nhận hồ sơ đã tạo được thiện cảm của cá nhân, tổ chức đến làm việc, không có đơn thư phản ánh, kêu ca, phàn nàn về thái độ làm việc của cán bộ bộ phận một cửa. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp với thời gian giải quyết các thủ tục hành chính được rút ngắn, một số thành phần, yêu cầu về điều kiện đăng ký kinh doanh được đơn giản hóa, bãi bỏ, đã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và góp phần tiết giảm chi phí của doanh nghiệp.

Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện với toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa được chọn lựa về chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận một cửa được chú trọng đầu tư, sắp xếp, bảo đảm khang trang, hiện đại. Hệ thống thủ tục hành chính được rà soát, thủ tục, quy trình được đơn giản hóa, công khai minh bạch. Những nỗ lực cải cách hành chính đã góp phần cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với người dân theo hướng tích cực. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính của cơ quan nhà nước đạt 83,76%.

Kết quả cải cách thủ tục hành chính góp phần xây dựng môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đời sống người dân và kinh doanh của doanh nghiệp, giúp tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, xã hội ổn định. Với quy mô hơn 1,2 triệu dân của hơn 40 dân tộc anh em trên địa bàn, quy mô kinh tế của tỉnh đã chiếm 1,38% GDP của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt 50 triệu đồng/năm, ngang bằng với mức bình quân chung của cả nước./.

Nguyễn Đông

Video