Chủ Nhật, 24/6/2018
Bình Thuận: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trước yêu cầu mới
13/4/2017 22:32' Gửi bài này In bài này
Khai mạc lớp Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (lớp thứ hai), mở tại thành phố Phan Thiết - Ảnh: binhthuancpv.org.vn

Những kết quả đạt được từ việc bám sát chủ trương và thực tiễn

Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ cho thấy, trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương này luôn xác định: Để bảo đảm sự phát triển theo hướng bền vững, một trong những khâu quan trọng đó chính là công tác cán bộ. Bởi, khi làm tốt công tác cán bộ không chỉ đáp ứng yêu cầu giải quyết tốt các vấn đề đặt ra cho mỗi địa phương, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, mà còn góp phần vào mục tiêu chung trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của toàn tỉnh.

Chính vì vậy, những năm qua, tỉnh Bình Thuận luôn bám sát và thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Trung ương theo Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004, của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; các nghị định của Chính phủ như Nghị định số 114/2003/NĐ-CP, ngày 10-10-2003 về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 121/2003/NĐ-CP, ngày 21-10-2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn; hay Nghị định 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch để cụ thể hóa bằng nhiều quy chế, quy định, nghiêm túc triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở, trong đó phải kể đến là việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn đến năm 2015” theo Quyết định số 07-QĐ/TU, ngày 21-10-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, khóa XII (Đề án 07).

Trên tinh thần đó, công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị ở cấp xã những năm qua được quan tâm hơn, đặc biệt là chính sách dành cho cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ đang công tác ở các xã đặc biệt khó khăn, xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, xã vùng cao; việc bố trí, sắp xếp công việc cho đội ngũ cán bộ cấp xã luôn bảo đảm quy định. 10 năm qua toàn tỉnh đã mở 19 lớp từ trình độ đại học, trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ cho 1.850 cán bộ, công chức cấp xã và một số đối tượng dự nguồn để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, các cơ quan chức năng, địa phương của tỉnh tiếp tục mở thêm 07 lớp, trong đó có 1 lớp là xã hội học. Cũng trong thời gian qua, đã có 1.716 cán bộ cấp xã trong toàn tỉnh được học các lớp lý luận chính trị; 1.880 cán bộ được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; 2.756 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể. Từ năm 2011 đến năm 2015, Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị cấp huyện để mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, kỹ năng xử lý tình huống đối với cán bộ, công chức và một số chức danh không chuyên trách cấp xã. Ngoài việc thực hiện tốt Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ “Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”, thì công tác luân chuyển cán bộ, công chức trẻ có triển vọng về đảm nhận các chức danh chủ chốt ở cấp xã cũng được chú trọng. Bình Thuận đã thực hiện thí điểm chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, kể cả các xã vùng miền núi và tính đến hết năm 2015, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ đã chọn 20 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm chủ trương này, chiếm tỷ lệ 15,74% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Tỉnh còn đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, coi trọng việc đánh giá cán bộ đúng thực chất, phát huy và trọng dụng những cán bộ có đức, có tài, có tâm huyết; kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực yếu, phẩm chất kém, uy tín giảm sút. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác luân chuyển, bố trí cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn.

Một trong những việc làm góp phần quan trọng trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh nói chung và đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở Bình Thuận nói riêng, đó là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với quyết tâm chính trị cao, Tỉnh ủy Bình Thuận đã bám sát những yêu cầu cơ bản của các nội dung trên để tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của từng tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp; thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cho cán bộ đúng quy trình, quy định.

Qua những việc làm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận định: Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động cấp cơ sở của tỉnh hầu hết đủ chuẩn về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; tinh thần phục vụ, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một bộ phận cán bộ, công chức đã thể hiện tính năng động, sáng tạo; có sự tích lũy kinh nghiệm, cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn địa phương. Trong đó, đáng chú ý là số cán bộ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng định kỳ bổ sung, cùng với cán bộ có kinh nghiệm trong công tác thực tiễn đã phối hợp cùng nhau giải quyết công việc của địa phương được tốt hơn. Công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở Bình Thuận cơ bản đã khắc phục được một số hạn chế bất cập, từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai và chặt chẽ hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Từ đó đã từng bước khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ, bước đầu đã chủ động tạo được nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.

Một số hạn chế và bài học kinh nghiệm

Nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã của tỉnh còn một số hạn chế cần sớm giải quyết, khắc phục, đó là: Những kết quả đạt được trong việc đổi mới, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý ở cơ sở chưa đồng đều giữa các địa phương, các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, một số cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã hội chưa thật sự bám sát với dân, nên việc nắm bắt tư tưởng, giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân chưa kịp thời, năng lực phát hiện, xử lý tình huống ở cơ sở còn chậm, lúng túng, hiệu quả thấp. Sự phối hợp trong hoạt động giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đồng bộ, vai trò của đoàn thể chưa thể hiện rõ. Việc phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể có nơi, có lúc chưa đúng thực chất.

Một số ít cấp ủy xã còn biểu hiện sự buông lỏng công tác lãnh đạo hoạt động của chính quyền trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường và trật tự xã hội; năng lực tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết và cụ thể hóa nghị quyết của Đảng còn nhiều hạn chế; sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở không ít nơi còn yếu. Việc ra nghị quyết, nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân các cấp còn nhiều hạn chế; tiếp xúc cử tri ở nhiều nơi vẫn còn hình thức, hiệu quả thấp.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do, một số quy định, hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế của Trung ương chưa đồng bộ, nhất là về tiêu chuẩn chức danh từng vị trí công tác nên việc đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu còn khó khăn, chưa sát đúng. Trong khi, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn chưa đúng mức, nên chưa thật sự quan tâm đầu tư để bảo đảm cho hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Các quy định của Trung ương về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những hoạt động không chuyên trách cấp xã còn bất cập, chưa có tác dụng động viên, thu hút những người có trình độ đại học, những người khá giỏi về công tác tại cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy cấp trên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp chưa thường xuyên, thiếu hiệu quả.

Xuất phát từ thực tiễn, tỉnh Bình Thuận đã rút ra được một số kinh nghiệm đó là:

1. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp phải quán triệt sâu kỹ, nắm chắc nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với các kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn của cấp trên để phổ biến, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu, nâng cao nhận thức và chủ động thực hiện có hiệu quả.

2. Chú trọng nâng cao năng lực vận dụng, cụ thể hóa nghị quyết, chương trình hành động, hướng dẫn… của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa phương.

3. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng cán bộ, công chức phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ được giao và thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định.

4. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, hành chính, kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ theo hướng chuyên nghiệp, có hiệu lực, hiệu quả.

5. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và cấp mình.

Để đội ngũ cán bộ cấp cơ sở đáp ứng tốt nhiệm vụ trong thời gian tới

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đề ra là: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; phát huy đúng mức dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững với cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận xác định chất lượng cán bộ, công chức là nhân tố quyết định và muốn thành công phải tạo sự chuyển biến tích cực từ cơ sở, trong khi sự chuyển biến ở cơ sở lại phụ thuộc rất quan trọng ở chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp cơ sở. Vì vậy, tỉnh Bình Thuận đã, đang và sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp sau:

Trước hết, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”; quán triệt sâu, kỹ và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp được nêu trong Kết luận số 64-NQ/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Theo đó, ra sức xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đúng thực chất và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, năng lực cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên và năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cấp xã ở từng chức danh theo Đề án 07.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền, chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; củng cố phát huy vai trò giám sát của đại biểu hội đồng nhân dân; phát huy trách nhiệm của ủy ban nhân dân. Mở rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã tại những nơi đủ điều kiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành chính quyền cơ sở.

Thứ ba, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” và Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, bảo đảm gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Chú trọng xây dựng lực lượng cán bộ ở cơ sở làm nòng cốt trong hoạt động các phong trào, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về tiêu chuẩn, có năng lực hoạt động thực tiễn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22-10-2009 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo từ cấp tỉnh, cấp huyện về cơ sở, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở; chú trọng quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Làm tốt việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy có chuyên môn phù hợp về công tác tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức thi tuyển công chức bảo đảm khách quan, công bằng và mang tính cạnh tranh cao. Chỉ đưa vào quy hoạch hoặc giới thiệu để bầu vào chức danh cán bộ những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định, không bố trí những cán bộ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, xử lý nghiêm khắc đối với những người không chấp hành chủ trương điều động, luân chuyển của cấp có thẩm quyền.

Thứ năm, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, khen thưởng và kỷ luật. Thông qua hoạt động này nhằm phát hiện những tiêu cực, bất cập nảy sinh từ cán bộ và công tác cán bộ. Qua đó, động viên khen thưởng những nhân tố tích cực, xử lý kịp thời những sai phạm, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền./.

Lâm Quân

Video