Chủ Nhật, 24/6/2018
Bộ sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển văn hóa, tăng cường quốc phòng, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ
15/3/2017 22:58' Gửi bài này In bài này
Bộ sách nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Các chủ trương, quan điểm trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc định hướng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần đưa các quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng xuất bản bộ 5 cuốn sách:

- Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, tập trung làm rõ quá trình nhận thức và kết quả xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới ở Việt Nam; nội dung quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đề xuất những định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Qua đó, phân tích làm rõ bản chất khoa học, cách mạng trong từng quan điểm của Văn kiện, đồng thời gợi mở những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong tình hình mới.

-Vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Văn kiện Đại hội XII. Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ hai vấn đề lớn. Đó là: Nội dung cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

- Vấn đề tăng cường quốc phòng trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, phân tích một cách cụ thể, có hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, so sánh những điểm mới và phát triển so với những thời kỳ trước, cho thấy sự cần thiết phải tăng cường quốc phòng trong tình hình mới; đồng thời, định hướng cho việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường quốc phòng trong tình hình mới.

- Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương, trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng nền văn hoá, con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, yêu cầu, phương thức phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nội dung và những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong tình hình mới.

- Quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội XII. Nội dung cuốn sách phân tích làm rõ quá trình nhận thức lý luận của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, khái quát thực trạng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ nước ta qua 30 năm đổi mới theo quan điểm của Đảng. Luận giải, làm rõ nội dung quan điểm mới của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong những năm tới./.
Tổng Việt

Video