Thứ Hai, 21/5/2018
Công tác kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng ở Long An
26/7/2012 15:33' Gửi bài này In bài này

Xác định đúng vai trò để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả

Năm 2011 là năm triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ tỉnh. Đây là thời điểm các cấp, các ngành của tỉnh Long An tiếp tục tập trung xây dựng các văn bản quan trọng, nhằm cụ thể hóa nghị quyết để xác định lộ trình và bước đi phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã xác định đúng vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là góp phần bảo vệ và giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cầm quyền của Đảng, khắc phục tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,  lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên. Bám sát các chủ trương trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 03-3-2011, nhằm chỉ đạo các cấp ủy xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT), cũng như ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và toàn khóa.

Theo tinh thần đó, cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện hiệu quả Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng; tạo điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm 2011, UBKT Tỉnh ủy đã 2 lần tổ chức họp giao ban chuyên đề để rút kinh nghiệm; định kỳ hằng quý, ban thường vụ, thường trực cấp ủy tổ chức nghe UBKT báo cáo kết quả thực hiện công tác để kịp thời định hướng và chấn chỉnh những thiếu sót. Do vậy, việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo có liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng; làm tốt việc kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng.

Tiến hành kiểm tra 199 đảng viên và 58 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó có 173 đảng viên và 24 tổ chức đảng có khuyết điểm; cấp ủy và UBKT các cấp xem xét xử lý kỷ luật 258 đảng viên và 4 tổ chức đảng. Giải quyết 68 trường hợp đảng viên có thư tố cáo và 6 thư khiếu nại kỷ luật của đảng viên. Kiểm tra tài chính cấp ủy cấp dưới 2 tổ chức đảng và kiểm tra 304 tổ chức đảng với 7.676 đảng viên trong việc thu nộp và sử dụng đảng phí, qua đó đã kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm hơn 162 triệu đồng. Tiến hành giám sát 924 tổ chức đảng, 851 đảng viên, qua đó kết luận 18 tổ chức đảng và 61 đảng viên có vi phạm. Một số cuộc kiểm tra, giám sát sau khi phát hiện vi phạm đã kịp thời kiểm tra chuyên sâu, xác định rõ đối tượng, tính chất, mức độ vi phạm để xử lý; việc xử lý vi phạm bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục.

Công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy các cấp nhận rõ hơn tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, kịp thời phát huy những ưu điểm, biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt; ngăn ngừa, sửa chữa khuyết điểm, đề ra biện pháp để nâng cao tính hiệu quả trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy các cấp; xử lý nghiêm vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao trách nhiệm chấp hành Điều 30 của Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Những kết quả ấy đã góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh Long An ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan, công tác kiểm tra, giám sát năm qua còn không ít hạn chế, khuyết điểm: nhận thức của một số cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự đầy đủ, nghiêm túc; số cuộc giám sát chuyên đề còn ít, thực hiện còn lúng túng về phương pháp; chưa mạnh dạn tiến hành giám sát đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp; kiểm tra đôi lúc thiếu trọng tâm, trọng điểm. Việc tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, nội dung dàn trải, hiệu quả thấp; thực hiện kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; một số nơi chưa xử lý đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật chính quyền; khắc phục hậu quả sai phạm còn chậm; việc chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của cán bộ theo dõi địa bàn còn hạn chế; chế độ thông tin báo cáo có nơi chưa kịp thời. Sự phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, ban, ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có lúc thiếu chặt chẽ. Một số cán bộ làm công tác kiểm tra còn thiếu kinh nghiệm, tính chiến đấu chưa cao, ngại va chạm, trong khi đó cán bộ, đảng viên có liên quan đến đối tượng kiểm tra chưa tự giác tự phê bình và phê bình, còn người thực thi nhiệm vụ lại nể nang, nên khi nêu khuyết điểm chưa tương xứng với tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân, thậm chí đảng viên không dám phê bình khi đối tượng kiểm tra là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt,… làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn

1 - Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

2 - Cấp ủy nơi nào nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng, coi kiểm tra, giám sát của Đảng là nhiệm vụ, là trách nhiệm thường xuyên của cấp ủy, thì nơi đó công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Ủy ban Kiểm tra nơi nào chủ động tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy khi tiến hành nhiệm vụ, thì nơi đó công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

3 - Khi thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc tuân thủ nguyên tắc, thủ tục, phương châm, thì phải năng động sáng tạo, đổi mới phương pháp, nhạy bén tình hình; vừa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, vừa có tính quần chúng, làm cho quần chúng tin tưởng, phát huy dân chủ nội bộ, trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Biểu dương, khen thưởng kịp thời tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc; phê bình, xử lý nghiêm minh những địa phương, đơn vị, người đứng đầu có khuyết điểm, vi phạm. Chú trọng rút kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn.

4 - Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường phối hợp hoạt động với các ngành có liên quan nhất là các ban của cấp ủy, các cơ quan nội chính trong việc xem xét đánh giá kết luận vụ việc; vì thế, cần có quy chế phối hợp do cấp ủy ban hành. Đồng thời, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ khả năng để đảm đương nhiệm vụ.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trực tiếp gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, trong thời gian tới Long An tiếp tục:

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chính quyền, tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành kỷ luật của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ UBKT, cơ quan UBKT các cấp, bảo đảm hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. 

- Các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác kiểm tra, giám sát, lựa chọn đúng, trúng các vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Để đạt được những mục tiêu trên, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt các quy định về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nhất là các nội dung đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Thông báo Kết luận số 226 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 73 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10-9-2009, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.  

Hai là, các cấp ủy tiếp cận và sâu sát cơ sở, khi có đơn tố cáo phải nghiên cứu kỹ, xử lý thông tin kịp thời và khách quan từ phản ánh của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên và tinh thần tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng, nếu đảng viên vi phạm mà chi bộ không phát hiện kịp thời, hoặc không phát hiện được, thì phải xem xét xử lý trách nhiệm của chi bộ. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tiến hành theo phương châm “trên phải mạnh để dưới mạnh, trên phải quyết tâm để dưới được tăng cường, dưới chủ động thì trên phải quan tâm giúp đỡ”. Làm tốt phúc tra giám sát việc thực hiện kết luận của cấp ủy và UBKT sau các cuộc kiểm tra, giám sát.

Ba là, các cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBKT, chi bộ thuộc phạm vi quản lý theo chương trình, kế hoạch đề ra. Rà soát, bổ sung quy chế làm việc của UBKT các cấp phù hợp với thực tiễn. Làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, đẩy mạnh công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội. Thực hiện hiệu quả sự phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát của các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Năm là, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trước yêu cầu mới./.

Hồ Tấn ĐứcChánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An

Video