Thứ Sáu, 20/9/2019
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - nhân tố quyết định sự phát triển của thị xã Hồng Lĩnh
11/5/2012 23:3' Gửi bài này In bài này

Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận, đơn vị

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, Thị ủy Hồng Lĩnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, trọng tâm là đổi mới quy trình ra nghị quyết, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, đề cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo. Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên cả ba lĩnh vực: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tất cả các đảng bộ, chi bộ của thị xã hiện nay đều xây dựng quy chế làm việc, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, nhiệm vụ cụ thể của đồng chí bí thư cấp ủy, phó bí thư thường trực và phó bí thư phụ trách công tác chính quyền... Quy chế được xây dựng một cách cụ thể và hợp lý là cơ sở để đảng bộ, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp hoạt động chặt chẽ, nhịp nhàng, không chồng chéo, phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của từng tổ chức, giúp cho tổ chức đảng nâng cao được năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, Đảng bộ thị xã đã tập trung đổi mới tổ chức bộ máy, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao vai trò của các cơ quan chức năng và các cơ quan tham mưu trong việc thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng, tổ chức thực hiện pháp luật; nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, chỉ thị và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. 

Cách đây 20 năm, ngày 2-3-1992, thị xã Hồng Lĩnh được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt 14,13%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 64,5 tỉ đồng, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương  mại - dịch vụ chiếm hơn 91% GDP.
Với việc xác định sự lãnh đạo của tổ chức đảng có hiệu quả hay không phần nhiều phụ thuộc vào yếu tố con người, nhất là năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, nên việc xây dựng chiến lược cán bộ, với mục đích chuẩn bị căn cơ một đội ngũ cán bộ có tâm, có tài, dám đứng mũi chịu sào, có khả năng gánh vác công việc được đầu tư đúng mức. Dù vẫn còn những hạn chế so với với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, song những năm qua, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, có trên 80% số cán bộ cấp thị xã và cán bộ chủ chốt phường, xã, cơ quan, đơn vị có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học; trình độ chính trị là cử nhân, cao cấp và trung cấp; số cấp ủy viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ trên 67%.

Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Thị ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy “Về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, cán bộ và chiến sĩ lực lượng vũ trang”. Kết hợp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên các lĩnh vực nhạy cảm như: quản lý tài chính, quy hoạch và xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, đã góp phần ngăn chặn và đẩy lùi nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực.

Từ chuyển biến trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và công tác cán bộ nên việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương có nhiều khởi sắc. Đảng bộ thị xã xác định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị, đồng bộ với đổi mới kinh tế; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng bộ. 

Cấp ủy không làm thay chính quyền

Trong quá trình phát triển, Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh xác định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền là khâu mấu chốt nhất, với phương châm: Đảng lãnh đạo chính quyền bằng chủ trương, đường lối, nghị quyết, bằng công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra - giám sát, thông qua tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước và thông qua các cơ quan chuyên trách của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đảng quyết định những vấn đề chính trị thuộc chiến lược phát triển, đường lối, quan điểm, nguyên tắc đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền; song chính quyền lại là lực lượng thực thi vai trò, chức năng quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật. Do đó, Đảng không can thiệp sâu vào hoạt động quản lý của các cơ quan chính quyền; Đảng cũng không lấn sân, bao biện, làm thay những công việc của chính quyền các cấp trong hệ thống quản lý hành chính... Với quan điểm rõ ràng đó và việc triển khai trong thực tiễn nên trong những năm gần đây, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền địa phương tại thị xã được thể hiện rõ nét và hiệu quả ngày càng cao.

Minh chứng cho hiệu quả trong quản lý điều hành của chính quyền là sự phát triển về mọi mặt của thị xã trong 20 năm qua. Hoạt động quản lý nhà nước được đổi mới, đặc biệt là nâng cao chất lượng các kỳ họp và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, xử lý dứt điểm các vụ việc tiêu cực và tệ nạn xã hội, cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Những vụ việc phức tạp đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết tận gốc, đưa tình hình đi vào ổn định, tạo niềm tin trong nhân dân, chính là cơ sở để thị xã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khi mới thành lập còn rất nhiều khó khăn.

Phát huy dân chủ cơ sở, thị xã Hồng Lĩnh đã thành công trong việc xã hội hóa và huy động mọi nguồn lực vào xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Các tuyến đường từ trung tâm thị xã tỏa về các phường, xã được bê-tông hóa, đưa tổng số đường nhựa và đường bê-tông trên địa bàn thị xã lên gần 200 km; hệ thống cấp điện, cấp nước sạch đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, thị xã đã tập trung thực hiện công tác quy hoạch, từ điều chỉnh quy hoạch chung đến xây dựng các quy hoạch ngành. Thị xã là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 cho tất cả các phường, xã. Nhiều cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ được hình thành, tạo điều kiện và môi trường để kêu gọi và thu hút đầu tư, như: Cụm tiểu, thủ công nghiệp làng nghề Trung Lương, cụm công nghiệp Nam Hồng, Cổng Khánh - Đậu Liêu… Năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP của Hồng Lĩnh đạt 14,13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,63 triệu đồng, gấp hơn 20 lần so với ngày đầu thành lập; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,82%.

Hướng mạnh về cơ sở

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy ở Hồng Lĩnh được thực hiện với phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường phân cấp, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của từng tập thể cấp ủy; quá trình chỉ đạo bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Thường trực Thị ủy tăng cường làm việc với cấp ủy cơ sở, thực hiện giao ban định kỳ với các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể và thường trực đảng ủy các xã, phường. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các xã, phường, cơ quan, đơn vị; thành lập đoàn cán bộ thị xã tham gia sinh hoạt đảng với các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc các đảng bộ phường xã, qua đó nắm bắt những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hằng tháng, Ban Thường vụ Thị ủy có định hướng cụ thể các nhiệm vụ, lĩnh vực cần quan tâm, trên cơ sở đó các chi bộ lựa chọn đưa vào nội dung sinh hoạt một cách thiết thực, gắn với giải quyết các vấn đề trọng tâm đang đặt ra trên địa bàn, giảm dần tình trạng nội dung sinh hoạt lan man, giáo điều hoặc hình thức. Tạo cơ chế đối thoại, lắng nghe và tiếp thu một cách thực sự cầu thị ý kiến của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành các công việc tại cơ sở.

Giai đoạn mới trong phát triển của Hồng Lĩnh đòi hỏi việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tương xứng với yêu cầu mới đang đặt ra, trong đó có việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với mục đích cuối cùng là phát huy được sức mạnh cả hệ thống chính trị của thị xã vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Hồng Lĩnh trở thành đô thị phồn thịnh, là trung tâm kinh tế - văn hóa phía Bắc Hà Tĩnh./.

Hoàng Văn QuảngTỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Mới nhất

Video