Xây dựng Đảng

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đoàn kết, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức Đại hội XII của Đảng, trả lời phỏng vấn TTXVN về những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; những điểm mới trong nội dung Văn kiện trình Đại hội XII; yêu cầu tiêu chuẩn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; công tác tổ chức phục vụ Đại hội.

Nâng cao đời sống tinh thần của công nhân ở khu công nghiệp

Ngày 09-01-2016, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất. Toàn văn Chỉ thị như sau:

Nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng

Bốn năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng.

Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt mạnh trong đấu tranh lý luận hiện nay

TCCSĐT - Đấu tranh trên mặt trận lý luận nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và quan điểm, đường lối của Đảng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết trong tình hình mới. Điều đó đòi hỏi phải xây dựng được một lực lượng nòng cốt mạnh để đi tiên phong trong công tác đấu tranh này.

Hoàn thiện các quy định để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong điều kiện hiện nay

TCCSĐT - Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra hiện nay.

Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng

Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành ủy và Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có bài viết: “Thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Kết quả tất yếu của sự đổi mới trong công tác xây dựng Đảng”. Tạp chí Cộng sản Điện tử trân trọng giới thiệu bài viết.

Xây dựng cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng

TCCSĐT - Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; tổng kết, đánh giá nhiệm kỳ đã qua và bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Trong quá trình đó, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng.

Bồi dưỡng tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội hiện nay

TCCSĐT - Trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội hiện nay, càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các cấp ủy trong quân đội trong sạch, vững mạnh; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên hoàn thành tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2010

TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, đầu tháng 9-2015, tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, việc tổ chức Đại hội Đảng ở 255 Đảng bộ cấp trên cơ sở là quận, huyện và tương đương thuộc Đảng bộ các tỉnh, thành phố đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng đã qua một chặng đường, hiện nay, đảng bộ các tỉnh, thành ủy trong khu vực đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần để tiến hành đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trong tháng 10-2015.

/ / Xem tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII - Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới thực sự

Vào thời khắc chuyển giao đón Xuân Bính Thân - 2016 với khí thế, vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời phỏng vấn, nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

VIDEO