Xây dựng Đảng

Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong thanh niên ở Hà Tĩnh

TCCSĐT - Phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ trung, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gắn bó máu thịt với nhân dân - cội nguồn sức mạnh của Đảng

TCCSĐT - Sinh thời, bằng tất cả sự quan tâm và trách nhiệm của người lãnh tụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo nhắc nhở cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng và các cấp lãnh đạo phải luôn gắn bó, liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Người coi đây là nguyên tắc chỉ đạo hoạt động có tính sống còn của Đảng.

Mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân là không thể chia cắt

TCCSĐT - Lịch sử cách mạng Việt Nam hơn tám thập niên qua đã chứng minh mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam là mối quan hệ gắn bó trong một chỉnh thể thống nhất.

Đảng Cộng sản Việt Nam độc lập, tự chủ, sáng tạo lãnh đạo đất nước vững bước đi lên

TCCSĐT - Độc lập, tự chủ và sáng tạo vừa là truyền thống, vừa là bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là bài học xuyên suốt lịch sử lãnh đạo và đấu tranh của Đảng - một nhân tố bảo đảm cho Đảng hoàn thành sứ mệnh lịch sử là đội tiên phong của giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Công tác xây dựng Đảng qua gần 30 năm đổi mới: Nhận thức lý luận và vấn đề thực tiễn

TCCS - Gần ba mươi năm qua Đảng ta luôn vững vàng, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới; xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Gần ba mươi năm ấy, công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

TCCSĐT - Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tiễn lịch sử không ai có thể phủ nhận được.

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân - nguồn sức mạnh nội lực của Đảng

TCCSĐT - Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh rằng, không phải ngẫu nhiên Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền và cách mạng Việt Nam từng bước giành được những thắng lợi quan trọng, thống nhất Tổ quốc, xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn của PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tại Hội thảo “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức ngày 28-01 tại Hạ Long.

Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại trong 85 năm qua của Cách mạng Việt Nam không thể tách rời sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thành bại của Cách mạng Việt Nam, cả khi Đảng chưa giành được chính quyền đến khi Đảng cầm quyền.

/ / Xem tiếp

Quy chế thi mới tạo thuận lợi hơn cho thí sinh

Nhằm làm rõ hơn những thay đổi trong Quy chế kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 vừa được ban hành, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VIDEO