Xây dựng Đảng

V.I. Lê-nin với những biến đổi cách mạng trong thế kỷ XX

TCCSĐT - Cho đến nay, đã gần 100 năm, nhưng những giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng như di sản lý luận của V.I. Lê-nin vẫn còn tiếp tục được thực hiện trên con đường tiến hóa và phát triển của nhân loại, và vẫn đang soi sáng con đường cách mạng nước ta.

Vận dụng sáng tạo lý luận về xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Đại hội VI của Đảng xác định: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”(1). Những nội dung này đã được thực hiện và làm phong phú thêm trong thực tiễn xây dựng Đảng 30 năm đổi mới.

Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề rất lớn, hệ trọng và có ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

V.I. Lê-nin về nghệ thuật lãnh đạo, quản lý cán bộ

TCCSĐT - V.I. Lê-nin nhấn mạnh: đường lối, chính sách của Đảng được thực hiện thông qua con người, khi chính sách và nhiệm vụ cụ thể được vạch ra một cách đúng đắn, thì kết quả của công việc hoàn toàn do công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ quyết định.

Thành phố Bắc Ninh: Hành trình trở thành tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Những chuyển động tích cực của thành phố Bắc Ninh trong thời gian qua có phần đóng góp quan trọng từ công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bình Định: Mô hình tổ chức đảng ở cơ quan cấp huyện - những vấn đề đặt ra

TCCSĐT - Việc xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng ở cơ sở những năm qua đã được tỉnh Bình Định triển khai thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình đó cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết.

Nâng cao nhận thức chính trị, ngăn chặn đẩy lùi những luận điệu sai trái

TCCSĐT - Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch và một số phần tử cơ hội, chống đối đã phát tán trên một số trang web và mạng xã hội những thông tin có nội dung bôi xấu, vu khống, xuyên tạc sự thật, suy diễn, phê phán chế độ, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo dư luận xấu nhằm hạ thấp uy tín của một số tổ chức cũng như những cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên

TCCSĐT - Trong ý thức đạo đức, yếu tố tình cảm đạo đức là đặc biệt quan trọng, nếu thiếu nó thì những khái niệm, phạm trù đạo đức và mọi tri thức đạo đức thu nhận được bằng con đường lý tính không thể chuyển hóa thành hành vi đạo đức. Đối với cán bộ, công chức để việc chuyển hóa đó thành hiện thực, có lẽ trước hết mỗi cán bộ, công chức phải có được ý thức trách nhiệm đối với công việc của mình.

Đảng bộ tỉnh Sơn La tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện công tác vận động nhân dân

TCCSĐT - Những kết quả ban đầu đạt được trong đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với triển khai thực hiện công tác vận động nhân dân trong tình hình mới của Đảng bộ tỉnh Sơn La, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, quan tâm gắn xây dựng với chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.

/ / Xem tiếp

Phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, phấn đấu xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Sáng 30-4, tại Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Diễn văn kỷ niệm. TCCSĐT xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài Diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

VIDEO