Thứ Hai, 16/9/2019
 • Đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện phương thức quản lý chính quyền đô thị trong cải cách hành chính ở thành phố Hải Phòng

  TCCS - Thời gian qua, thành phố Hải Phòng luôn được Chính phủ, Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những địa phương có nhiều sáng kiến về cải cách hành chính. Công tác cải cách hành chính đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư và thu hút nhiều dự án lớn vào thành phố, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có được kết quả này là do thành phố chú trọng thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với hoàn thiện phương thức quản lý chính quyền đô thị.

 • Kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của tỉnh Sơn La thời gian qua

  TCCS - Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại tỉnh Sơn La được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị  - xã hội các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo, từng bước đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Đấu tranh chống thế lực tơ-rốt-xkít bảo vệ đường lối của Đảng (1930 - 1945) và bài học cho đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa dân túy hiện nay

  TCCS - Ở Việt Nam, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (năm 1930), một số người theo xu hướng tơ-rốt-xkít chủ yếu từ Pháp về mưu đồ lập một đảng riêng để chống lại đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản với những khẩu hiệu “tả” để lừa bịp, lôi kéo quần chúng, làm nhân dân lầm tưởng họ là những người cách mạng. Cuộc đấu tranh chống thế lực thù địch là những phần tử tơ-rốt-xkít được Đảng tiến hành kiên quyết, kịp thời vào những năm 1936 - 1939, không những có ý nghĩa bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, bảo vệ đường lối, công tác tổ chức cán bộ của Đảng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng lúc bấy giờ mà còn để lại những bài học có giá trị cho hiện nay.

 • Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Một sinh hoạt chính trị trọng đại trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng

  TCCSĐT - Đến đầu tháng 8-2019, tất cả các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đã tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng các mục tiêu đề ra. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp diễn ra thành công, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã thể hiện rõ vai trò xây dựng, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

 • Về xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân hiện nay

  TCCSĐT - Việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18-3-2019, “Về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, đã tạo động lực to lớn thúc đẩy quá trình xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng tại các doanh nghiệp tư nhân hiện nay. Tuy nhiên, thực tế xây dựng tổ chức đảng và phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua.

 • Nhiều cách làm sáng tạo nơi thành phố mang tên Bác để vượt qua khó khăn, thách thức và phát triển nhanh, bền vững

  TCCSĐT - Với lợi thế vượt trội về tiềm lực kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã, đang nỗ lực triển khai, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên, trên chặng đường đó, Thành phố cũng đang gặp phải những rào cản kìm hãm sự phát triển chung. Để vượt qua những rào cản đó đòi hỏi Thành phố cần đề ra những bước đi và thực hiện đồng bộ các giải pháp để vững bước trên con đường phát triển.

 • Thực hiện trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của đảng viên là đại biểu cơ quan dân cử: Mối quan hệ kép cần xử lý trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

  TCCS - Nói đến hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân là nói đến hoạt động mang tính tập thể, quyết định theo đa số. Nhưng bản chất của Quốc hội sẽ quyết định nó hoạt động theo hướng nào và mục đích gì. Trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng thể hiện bản chất của Quốc hội và chính đảng mà đại biểu đó đại diện. Đây là mối quan hệ kép cần phải xử lý sao cho hợp lý, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay.

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vừa “hồng”, vừa “chuyên” hiện nay

  TCCSĐT - 50 năm đã trôi qua, nhưng những tư tưởng trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ vẫn còn nguyên giá trị và có ý nghĩa thời sự sâu sắc. Luận điểm đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên thành lớp người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" cho thấy một tư duy đặc sắc, mang tầm vóc của nhà tư tưởng vĩ đại Hồ Chí Minh.

 • Lại bàn về tự do báo chí (tiếp theo và hết)

  TCCS - Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

 • Về sự nêu gương của người đứng đầu

  TCCSĐT - Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận lần thứ nhất Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (một luật mới sửa hai luật). Các phiên họp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét hoàn thiện để Quốc hội dự kiến thông qua Dự án luật này vào kỳ họp thứ 8 sắp tới.

 • Tỉnh Yên Bái đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành sớm mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020

  TCCS - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đi trước trong việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy của một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có sự tương đồng, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, không phù hợp về quy mô, hiệu quả hoạt động thấp và bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

 • Về chủ nghĩa dân túy và đấu tranh ngăn ngừa những biểu hiện của nó ở Việt Nam hiện nay

  TCCS - Chủ nghĩa dân túy là hiện tượng phức tạp, được chú ý nhiều trong đời sống chính trị trên thế giới hiện nay. Bài viết phân tích nguồn gốc, đặc trưng của chủ nghĩa dân túy và những biểu hiện chính của nó trong thế giới đương đại; đồng thời phân tích những biểu hiện của chủ nghĩa dân túy ở Việt Nam hiện nay, mặc dù nó chưa trở thành trào lưu điển hình và chưa chi phối đời sống chính trị - xã hội nhưng đã xuất hiện và có nguy cơ tạo ra những hậu quả tiêu cực nếu chúng ta không nhận diện và đấu tranh, ngăn ngừa kịp thời.

 • Lại bàn về tự do báo chí (Kỳ 1)

  TCCS - Ngay từ khi báo chí ra đời, vấn đề tự do báo chí đã xuất hiện. Và trong suốt lịch sử tồn tại, phát triển của báo chí, vấn đề tự do báo chí luôn luôn đồng hành như hình với bóng, trở thành chủ đề trung tâm của những cuộc tranh luận quyết liệt, không bao giờ dứt, thậm chí là nguyên nhân của không biết bao nhiêu vụ, việc rắc rối, phức tạp, kể cả tù đày và đổ máu.

 • Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

  TCCS - Với nhiều giải pháp quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân tộc ở tỉnh Bắc Kạn đã góp phần giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 • Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến ngày 16-6-2019

  TCCSĐT - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã làm việc với 10 bộ, ngành về thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử; An Giang nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công thông qua Tiêu chuẩn ISO 9001; Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử; Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hòa Bình; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; là những tin nổi bật tuần qua.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video