Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng ở nông thôn tỉnh Hải Dương hiện nay

TCCSĐT - Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21-01-2002 của Bộ Chính trị đã khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong giai đoạn cách mạng mới

TCCSĐT - Thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung, cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm qua nói riêng, là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, một yếu tố quan trọng là, Đảng được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại: chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCS - Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.

Quan điểm về “đối tác, đối tượng” - cái mới, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta trong đổi mới, hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Trong sự nghiệp đổi mới, mở cửa hội nhập quốc tế, quan điểm về “đối tác, đối tượng” của Đảng ta làm nên sự khác biệt căn bản. Quan điểm này là cái mới, góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh của một đảng cộng sản chân chính không ngừng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Bầu cử tại Đại hội Đảng - Một yếu tố quyết định chất lượng cấp ủy các cấp

TCCS - Để bầu được đội ngũ cấp ủy viên thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của đảng bộ từ đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác nhân sự và bầu cử cấp ủy.

V.I. Lê-nin với những biến đổi cách mạng trong thế kỷ XX

TCCSĐT - Cho đến nay, đã gần 100 năm, nhưng những giá trị của Cách mạng Tháng Mười cũng như di sản lý luận của V.I. Lê-nin vẫn còn tiếp tục được thực hiện trên con đường tiến hóa và phát triển của nhân loại, và vẫn đang soi sáng con đường cách mạng nước ta.

Vận dụng sáng tạo lý luận về xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Đại hội VI của Đảng xác định: “Đảng phải đổi mới về nhiều mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”(1). Những nội dung này đã được thực hiện và làm phong phú thêm trong thực tiễn xây dựng Đảng 30 năm đổi mới.

Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Giữ vững mối quan hệ máu thịt Đảng - Dân để nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một vấn đề rất lớn, hệ trọng và có ý nghĩa về lý luận cũng như thực tiễn trong điều kiện một đảng cầm quyền ở Việt Nam. Giải quyết được vấn đề này sẽ góp phần vào thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

V.I. Lê-nin về nghệ thuật lãnh đạo, quản lý cán bộ

TCCSĐT - V.I. Lê-nin nhấn mạnh: đường lối, chính sách của Đảng được thực hiện thông qua con người, khi chính sách và nhiệm vụ cụ thể được vạch ra một cách đúng đắn, thì kết quả của công việc hoàn toàn do công tác tổ chức và đội ngũ cán bộ quyết định.

Thành phố Bắc Ninh: Hành trình trở thành tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Những chuyển động tích cực của thành phố Bắc Ninh trong thời gian qua có phần đóng góp quan trọng từ công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

/ / Xem tiếp

Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

VIDEO