Xây dựng Đảng

Phát huy sự tham gia của nhân dân để đại hội đảng bộ các cấp thành công

TCCSĐT - Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng nhất của toàn Đảng, toàn dân hiện nay. Mỗi kỳ Đại hội Đảng toàn quốc là một cột mốc đánh dấu một chặng đường phát triển của sự nghiệp cách mạng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên

TCCSĐT - Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được xác định là công cụ quan trọng của Đảng trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị

TCCSĐT - Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, ngày 18-3-2002, “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn".

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước

TCCSĐT - Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước ta.

Đảng bộ VietinBank tổ chức thành công Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư

TCCSĐT - Ngày 19 và 20-6 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước

TCCSĐT - Cội nguồn sức mạnh của Đảng, của Nhà nước từ nhân dân mà ra, do nhân dân mà có. Vấn đề là làm gì, làm như thế nào để huy động tài năng, trí tuệ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Phương thức tốt nhất để huy động sức dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước là thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Những đóng góp căn bản của công tác lý luận góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng 30 năm qua

TCCS - Cách đây hai năm, có ý kiến khẳng định rằng: Chúng ta đang khủng hoảng lý luận (!). Sự thật thì, ngược lại. Vì, lịch sử thiếu triết học là lịch sử mù quáng; và, triết học thiếu lịch sử chỉ là triết học trống rỗng; và căn cứ vào thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, không thấy cái gọi là “khủng hoảng lý luận”!

Tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

TCCSĐT - Tổ chức tốt đại hội các cấp là một nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, tiến hành làm điểm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở để triển khai ra diện rộng.

Sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam

TCCSĐT - Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển khá sớm. Với tầm nhìn chiến lược, 13 ngày sau khi tuyên bố nền độc lập dân tộc, ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng (đơn vị tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay), với hai nhiệm vụ chính là: thu thập, mua sắm và tổ chức nghiên cứu, sản xuất vũ khí chuẩn bị cho đất nước bảo vệ chính quyền cách mạng và bước vào kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Tăng cường đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã xuất hiện với nhiều sắc thái biểu hiện rất khác nhau, khó nhận diện. Do vậy, vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay là tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kiên trì đấu tranh với mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa.

/ / Xem tiếp

Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới thay đổi nhanh, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển sáng tạo, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

TCCSĐT - Trong bối cảnh sau 30 năm đổi mới, cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm thành lập nước; tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết: "Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới thay đổi nhanh, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển sáng tạo, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

VIDEO