Xây dựng Đảng

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị

TCCSĐT - Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, ngày 18-3-2002, “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn".

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước

TCCSĐT - Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước ta.

Đảng bộ VietinBank tổ chức thành công Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư

TCCSĐT - Ngày 19 và 20-6 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước

TCCSĐT - Cội nguồn sức mạnh của Đảng, của Nhà nước từ nhân dân mà ra, do nhân dân mà có. Vấn đề là làm gì, làm như thế nào để huy động tài năng, trí tuệ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước. Phương thức tốt nhất để huy động sức dân tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước là thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Những đóng góp căn bản của công tác lý luận góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối chính trị của Đảng 30 năm qua

TCCS - Cách đây hai năm, có ý kiến khẳng định rằng: Chúng ta đang khủng hoảng lý luận (!). Sự thật thì, ngược lại. Vì, lịch sử thiếu triết học là lịch sử mù quáng; và, triết học thiếu lịch sử chỉ là triết học trống rỗng; và căn cứ vào thực tiễn qua gần 30 năm đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, không thấy cái gọi là “khủng hoảng lý luận”!

Tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

TCCSĐT - Tổ chức tốt đại hội các cấp là một nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang đã tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, tiến hành làm điểm tổ chức đại hội cấp trên cơ sở để triển khai ra diện rộng.

Sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam

TCCSĐT - Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam có lịch sử hình thành và phát triển khá sớm. Với tầm nhìn chiến lược, 13 ngày sau khi tuyên bố nền độc lập dân tộc, ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Phòng Quân giới trực thuộc Bộ Quốc phòng (đơn vị tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay), với hai nhiệm vụ chính là: thu thập, mua sắm và tổ chức nghiên cứu, sản xuất vũ khí chuẩn bị cho đất nước bảo vệ chính quyền cách mạng và bước vào kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp.

Tăng cường đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay chủ nghĩa cơ hội, xét lại đã xuất hiện với nhiều sắc thái biểu hiện rất khác nhau, khó nhận diện. Do vậy, vấn đề cấp thiết được đặt ra hiện nay là tiếp tục phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kiên trì đấu tranh với mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng ở nông thôn tỉnh Hải Dương hiện nay

TCCSĐT - Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21-01-2002 của Bộ Chính trị đã khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Đảng Cộng sản Việt Nam với sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong giai đoạn cách mạng mới

TCCSĐT - Thắng lợi của cách mạng nước ta nói chung, cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam 85 năm qua nói riêng, là kết quả tổng hợp của rất nhiều yếu tố. Trong đó, một yếu tố quan trọng là, Đảng được vũ trang bằng lý luận cách mạng và khoa học nhất của thời đại: chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Do vậy, việc kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin trở thành quy luật tồn tại, phát triển của Đảng; là bí quyết thành công của Đảng ta trong sự nghiệp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

/ / Xem tiếp

Tổng Bí thư thăm chính thức Hoa Kỳ: Chuyến thăm lịch sử

Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, từ ngày 6 đến ngày 10-7 tới.

VIDEO