Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng tính tiên phong, gương mẫu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quân đội hiện nay

TCCSĐT - Trước yêu cầu nhiệm vụ của quân đội hiện nay, càng đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các cấp ủy trong quân đội trong sạch, vững mạnh; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa thể hiện trách nhiệm, tình cảm và cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các tỉnh, thành phố miền Trung Tây Nguyên hoàn thành tốt Đại hội Đảng cấp cơ sở chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2010

TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014, đầu tháng 9-2015, tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, việc tổ chức Đại hội Đảng ở 255 Đảng bộ cấp trên cơ sở là quận, huyện và tương đương thuộc Đảng bộ các tỉnh, thành phố đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng đã qua một chặng đường, hiện nay, đảng bộ các tỉnh, thành ủy trong khu vực đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện cơ sở vật chất và tinh thần để tiến hành đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trong tháng 10-2015.

Đại hội đảng bộ cấp huyện tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2015-2020: Kết quả và những vấn đề cần quan tâm

TCCSĐT - Đại hội các đảng bộ cấp huyện trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã diễn ra thành công. Các cấp ủy bám sát các chỉ thị và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy để tiến hành chặt chẽ công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự và tổ chức đại hội đúng quy trình, yêu cầu, nội dung đề ra.

Tập trung hoàn thiện văn kiện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, từ tháng 9 đến hết tháng 10 năm 2015, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương, các đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ Ngoài nước và các đảng bộ Khối trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, phát triển đảng cho công nhân tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước

TCCSĐT - Bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Thành ủy Cần Thơ tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

TCCSĐT - Ngày 03-9-2015, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Làm gì để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TCCS - Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đang là vấn đề cấp bách được đặt ra hiện nay với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị

TCCSĐT - Trong những năm qua, mặc dù các tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức về vốn, thị trường và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất cao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát tình hình, đẩy mạnh các phong trào thi đua, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

TCCSĐT - Thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ở cơ sở là điều kiện thuận lợi để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững chắc trong nhân dân, đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Ghi nhận sau Đại hội đảng bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp

TCCSĐT - Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Binh chủng Tăng thiết giáp đã thành công tốt đẹp. Theo đó, 100% Đại hội của chi bộ, đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở đều diễn ra đúng tiến trình, có chất lượng tốt, đúng nguyên tắc, thủ tục, đây là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

/ / Xem tiếp

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng

Ngày 05-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị.

VIDEO