Xây dựng Đảng

Công tác kiểm tra, kiểm soát Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra. Đây là đòi hỏi mang tính khách quan của hoạt động có mục đích của con người và tổ chức do con người lập ra.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đảng cầm quyền trong “Di chúc”

TCCSĐT - “Di chúc” của Hồ Chủ tịch là những lời di huấn, dặn dò thiêng liêng của Người trước lúc đi xa. Bởi lẽ, “Di chúc” không thể viết dài và chỉ viết về những vấn đề hệ trọng nhất nên vấn đề đầu tiên trong những vấn đề hệ trọng đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Trước hết nói về Đảng”(1).

Bạc Liêu: Nâng cao chất lượng công tác lý luận trong tình hình mới

TCCSĐT - Là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, công tác lý luận có nhiệm vụ góp phần giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị cụ thể do Đảng đề ra.

Quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam khi bước vào công cuộc đổi mới và hiện nay

TCCSĐT - Công cuộc đổi mới ở nước ta đã diễn ra trong từng lĩnh vực của đời sống xã hội từ đầu những năm 80 của thế kỷ XX; đến năm 1986 công cuộc này diễn ra một cách toàn diện khi có chủ trương đổi mới của Đảng tại Đại hội VI. Những thành công có được ngày hôm nay là kết quả khởi phát từ quan điểm, đường lối chiến lược đúng đắn của Đảng ta về công cuộc đổi mới đất nước.

Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, kết quả và định hướng

TCCSĐT - Sau hơn 3 năm Đảng bộ tỉnh Yên Bái thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị khóa XI, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể rút ra một số đánh giá và nhận định để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng

TCCSĐT - Đảng ta xác định mỗi chi bộ của Đảng là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Vì vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Phong - Người Cộng sản kiên cường

TCCSĐT - Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, biết bao chiến sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ sự nghiệp cách mạng của đảng, giữ vững khí tiết của người Cộng sản… Một trong số đó là đồng chí Lê Hồng Phong - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở chi bộ trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Sức mạnh của toàn Đảng là do sức mạnh của đội ngũ đảng viên tạo nên. Do đó, việc nâng cao chất lượng quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên luôn là khâu then chốt, một nội dung quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy.

Điểm mới trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang

TCCSĐT - Thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang được chú trọng với một số cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

Các nhóm giải pháp chủ yếu để phát triển đảng trong công nhân

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế làm cho nhận thức tư tưởng, chính trị của công nhân được tăng lên rõ rệt. Việc phát triển đội ngũ đảng viên là công nhân để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp.

/ / Xem tiếp

Bài học kinh nghiệm về tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong gần 30 năm đổi mới

TCCS - Lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là một nguyên tắc cơ bản, bảo đảm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

VIDEO