Thứ Bảy, 25/5/2019
Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
26/9/2017 14:39' Gửi bài này In bài này
Vĩnh Yên đổi mới, phát triển
Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn đạt từ 96% trở lên. Đặc biệt, việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 10 Nghị quyết của Thành ủy… đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Thành ủy đã tập trung chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các cơ quan, đơn vị; bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện” phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của từng ngành, từng địa phương.

Các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay như: vấn đề quản lý trật tự đô thị; quản lý, sử dụng đất đai; vệ sinh môi trường; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… Đồng thời, gắn với thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương của Bác được lan tỏa nhanh, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Đến nay đã có nhiều cách làm hay, nhiều việc làm tốt, nhiều mô hình được nhân rộng góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng từng tổ chức cơ sở đảng và Đảng bộ thành phố đạt trong sạch vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên của địa phương cũng đã được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, có tác dụng thiết thực. Đội ngũ báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố về tổ chức, được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và được cung cấp những thông tin mang tính định hướng… Hoạt động báo cáo viên cũng được đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình ở từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, hệ thống cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền cũng được đầu tư nâng cấp, đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, đa dạng phong phú như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thành phố, Cổng thông tin điện từ, Bảng điện tử thành phố.

Trong công tác giáo dục lý luận chính trị, từ đầu năm 2007 đến tháng 8-2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố mở được 335 lớp, với trên 38.500 học viên, trong đó có 32 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, với trên 3.100 học viên; 24 lớp đảng viên mới, với gần 2.200 học viên; 25 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, với trên 3.400 học viên; 171 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể, với gần 20.000 học viên. Cùng với đó, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cũng luôn được coi trọng. 10 năm qua, thành phố đã cử 83 đồng chí đi học cao cấp chính trị, trên 500 đồng chí học trung cấp và 50 đồng chí học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính… Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ thành phố trong những năm qua đã góp phần bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần tạo ra sự ổn định về chính trị, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thời gian tới, Thành ủy Vĩnh Yên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư tưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiện toàn, xắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án tinh giản biên chế, vị trí việc làm, nâng cao chất lượng và từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Ban Tuyên giáo từ thành phố đến cơ sở. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, gắn công tác tư tưởng với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng./.
Mai Việt Bách

Video