Thứ Ba, 19/2/2019
Vĩnh Phúc: Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng
17/1/2017 11:57' Gửi bài này In bài này
Hội nghị BCH Đảng bộ Vĩnh Phúc.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 656 tổ chức cơ sở đảng, 6 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở, 1.346 chi bộ trực thuộc đảng ủy, với trên 63.800 đảng viên. Trong năm 2016, công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai toàn diện đồng bộ, với các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng ở tất cả các mặt: tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Kết quả công tác xây dựng Đảng góp phần vào kết quả quan trọng đạt được của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục đạt cao, với 17/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút và xúc tiến đầu tư được đổi mới, đi vào thực chất. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp được triển khai. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng được cấp ủy các cấp ở Vĩnh Phúc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chi, đảng bộ đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cả nhiệm kỳ và từng năm. Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo đăng ký thi đua xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh ngay từ đầu năm. Đây là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Căn cứ kết quả đạt được, các cấp ủy tiến hành đánh giá, chấm điểm phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo quy định; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc. Số tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ cao.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc. Vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Ngành tổ chức, xây dựng Đảng đã tập trung nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Đề án tăng cường cán bộ lãnh đạo quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ; hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; hướng dẫn rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đây là những việc làm thiết thực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về mô hình tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, các cấp ủy đã nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đạt nhiều kết quả tích cực. Việc sắp xếp, kiện toàn, chuyển giao các tổ chức đảng theo từng mô hình được tiến hành một cách thận trọng, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Các tổ chức đảng được sắp xếp, chuyển giao theo Quy định số 01 đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, xây dựng được mối quan hệ gắn bó và sự đồng thuận giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp và chính quyền địa phương; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, xây dựng Đảng thời gian qua của tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: công tác tham mưu, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy có nơi chưa kịp thời; công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa thực chất. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề còn hạn chế… Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi còn hình thức, chưa đi vào thực chất.

Năm 2017, Vĩnh Phúc xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng, xã hội hóa trong khám chữa bệnh; tăng cường quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng là điều kiện tiên quyết để tỉnh thực hiện tốt các mục tiêu phát triển nêu trên. Về nhiệm vụ này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng Tỉnh ủy cần đánh giá rõ hơn cả nguyên nhân chủ quan, khách quan của những thành công cũng như các tồn tại, hạn chế. Bên cạnh đó, tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các ngành kinh tế phát triển; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiếp tục quan tâm đôn đốc các chủ đầu tư triển khai, thực hiện các dự án. Các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các tiêu chí về thu hút đầu tư. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới và chương trình chống ngập úng. Đồng thời, sớm ban hành hướng dẫn triển khai Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai có hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Chậm nhất trong tháng 2, Tỉnh ủy sẽ ban hành kế hoạch, chính sách về cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng muốn nghỉ hưu trước tuổi. Trên cơ sở rà soát, đề xuất của các địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội Vụ, Sở Tài chính và các bộ phận liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh về nội dung này. Riêng Đề án bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các địa phương tiếp tục nghiên cứu, công khai, dân chủ trong việc xét tuyển để tìm được những người thực sự có tài, có tâm, có chí hướng để cử đi đào tạo, tạo nguồn cho tỉnh trong giai đoạn tới. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; phát huy quyền, năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục làm tốt các mặt công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Cùng với đó, tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các địa phương chủ động rà soát, xử lý, miễn nhiệm, thay thế các trường hợp suy thoái về tư tưởng, đạo đức, nhất là tại các cơ quan, đơn vị có hiệu quả hoạt động thấp, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này ở các tổ chức cơ sở đảng.

Về kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh sớm chỉ đạo việc khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham mưu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu về công tác cán bộ, đặc biệt là các khâu trong công tác cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp thu, bổ sung hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2016.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại xử lý tin báo, tố giác và kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về tai nạn, tệ nạn xã hội; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và kiểm tra các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, thanh tra trách nhiệm, việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước./.

Thanh Hòa

Video