Thứ Sáu, 22/2/2019
Ngành Tuyên giáo Quảng Ninh tham mưu thực hiện tốt công tác tư tưởng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng
4/8/2017 8:20' Gửi bài này In bài này

Trong những ngày này, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước hăng hái thi đua đạt được những kết quả cao nhất để thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh cũng hết sức vinh dự, tự hào thi đua nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống (01-8-1930 - 01-8-2017). Càng vinh dự, tự hào về truyền thống, ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh càng ý thức rõ trách nhiệm lớn lao trước những yêu cầu, nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 
 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, dư luận xã hội thông qua các hội nghị thông tin báo chí thường kỳ và Giao ban báo chí tháng.

Quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), nhận thức sâu sắc về những yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong những năm qua, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị, tư tưởng, đặc biệt là công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên” với các nhiệm vụ, giải pháp quyết liệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng gắn với đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chỉ đạo, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, bất cập, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, trong năm 2017, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tham mưu tổ chức tốt công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận thông qua việc biên soạn cuốn sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”; tuyên truyền thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tham mưu ban hành Quy định số 04-QĐ/TU rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; chủ đề công tác năm 2017: "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh"; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các lĩnh vực công tác khoa giáo; tham mưu ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định về chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, dư luận xã hội, công khai, minh bạch hóa thông tin; hưởng ứng tham gia Giải báo chí quốc gia về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Ngành cũng có nhiều nỗ lực tăng cường các biện pháp đấu tranh chống thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc với mục đích phá hoại hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng. Tập trung nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" và Đề án "Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới"... Với những nỗ lực, cố gắng nêu trên, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh đã và đang góp phần tích cực vào quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công tác tư tưởng trên địa bàn vẫn còn nhiều mặt hạn chế, tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả chưa cao; chưa tạo được bước đột phá, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 
 Hội thảo xuất bản sách "Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”.

Để phát huy truyền thống 87 năm và những thành tựu, kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, yếu kém; tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, ngành Tuyên giáo tỉnh Quảng Nin cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, coi đây là lực lượng nòng cốt, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về các quan điểm, đường lối của Đảng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ"; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng theo hướng gắn truyền đạt với trao đổi, đối thoại, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của người nghe; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; chủ động, kịp thời trong cung cấp thông tin chính thống, thông tin đầu nguồn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm phát sinh.

Hai là, tham mưu để Tỉnh ủy Quảng Ninh có biện pháp phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc chỉ đạo tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức cập nhật kiến thức, cung cấp thông tin và bồi dưỡng đạo đức phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên. Chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong học tập lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao khả năng "đề kháng" cho cán bộ, đảng viên trước những "cám dỗ" của cuộc sống đời thường, không suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ba là, tăng cường tổ chức sinh hoạt tư tưởng, chính trị trong chi bộ, đảng bộ; các cuộc hội thảo, tọa đàm trong cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên trao đổi ý kiến, trình bày nhận thức của mình về các quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ". Thông qua đó, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc về các quan điểm, đường lối của Đảng. Phát huy tốt dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng, chính trị trong nội bộ Đảng, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tham mưu để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân; kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân; đề xuất tổ chức điều tra dư luận xã hội, qua đó phân tích, dự báo, kiến nghị với cấp ủy những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đảm bảo hiệu quả thiết thực.

Năm là, phát huy vai trò của báo chí, văn học, nghệ thuật trong công tác tư tưởng; tuyên truyền, vận động đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí nêu cao ý thức chính trị, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp trong sáng tác, tuyên truyền các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật đảm bảo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên các nhân tố tích cực trong xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức lành mạnh. Đặc biệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bịa đặt nội dung, hạ thấp mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức là nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo Quảng Ninh cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; phát huy tinh thần cách mạng tiến công, bám sát thực tiễn, nhanh nhạy, kịp thời, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tham mưu, giúp việc cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

TS. Cao Tường HuyỦy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Video