Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Dưới những tác động của hội nhập kinh tế cùng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phải đối mặt với tỷ lệ nghèo còn cao, đặc biệt ở các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đồng bằng sông Cửu Long phải tìm nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Giải quyết tốt các mối quan hệ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ra đời và đi vào cuộc sống mà điểm nhấn chính là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(1).

Những kết quả mới trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Yên Bái

TCCSĐT - Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhận thức rõ điều đó, Yên Bái đã coi trọng và đang tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Nhiều giải pháp cải thiện PCI vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 vào ngày 20-3-2014, nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp tổ chức các hội nghị, hội thảo về cải thiện PCI. Mục tiêu chung của các hội nghị, hội thảo này là nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những bất cập, yếu kém của từng tỉnh, thành thông qua những chỉ số thành phần PCI vừa được công bố, qua đó, tìm ra những giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Xây dựng cánh đồng mẫu lớn là con đường để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa, có năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cao. Trong quá trình thực hiện, mặc dù nông dân là chủ thể chính nhưng vai trò của các doanh nghiệp ngày càng thể hiện rõ nét trong việc bảo đảm sự thành công của mô hình này. Vì thế, việc giải quyết vướng mắc, trở ngại trong thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn hiện nay gắn liền với việc phát huy vai trò của các doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được đề ra từ Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Quán triệt Nghị quyết của Đảng, đồng bằng sông Cửu Long đã nỗ lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hơn 20 năm qua. Nhờ vậy, bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng thay đổi nhanh chóng, theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn.

Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức ở nông thôn: Trường hợp của nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh

TCCSĐT - Nghiên cứu các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì thấy khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm phụ thuộc vào 6 yếu tố chính. Trong đó, 5 yếu tố có mối tương quan thuận và 1 yếu tố tương quan nghịch. Trên cơ sở kết quả phân tích, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh có khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức ngày càng tốt hơn.

Tây Ninh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, diện mạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Tây Ninh đã có nhiều khởi sắc, song vẫn còn những hạn chế nhất định. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26 trong thời gian tới, Đảng bộ Tây Ninh đã bám sát Kết luận số 97-KL/TW, của Bộ Chính trị để triển khai nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Cơ giới hóa nông nghiệp thúc đẩy phát triển hiệu quả và bền vững nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Nhờ áp dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nhất là vào sản xuất, chế biến lúa gạo; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản, đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành vùng xuất khẩu gạo, thủy sản chủ lực của cả nước (cung cấp khoảng 80% lượng gạo xuất khẩu và khoảng 60% lượng thủy sản xuất khẩu của cả nước)...

Tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng văn hóa nông thôn hiện nay

TCCSĐT - Vấn đề văn hóa trong xây dựng nông thôn mới còn tồn tại nhiều bất cập, đòi hỏi cần nhận thức và điều chỉnh. Vấn đề nổi cộm hiện nay là nhận thức của các chủ thể tham gia xây dựng nông thôn mới về tính phổ biến và tính đặc thù trong xây dựng văn hóa nông thôn còn hạn chế, do đó, trong thực hiện đã xuất hiện nhiều vấn đề.

/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO