Thứ Hai, 25/6/2018
 • Bắc Kạn thiết thực học tập và làm theo Bác với việc giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Nông dân Bắc Kạn nói riêng và nông dân cả nước nói chung luôn là thành tố quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh mới, giai cấp nông dân đang đứng trước những thách thức và vận hội mới, trong đó nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn khu vực miền núi đang đặt ra những vấn đề vừa cấp thiết vừa mang tính lâu dài.

 • Các kibbutz của Israel: Mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn

  TCCSĐT - Nông dân, nông nghiệp và nông thôn luôn là vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của các quốc gia bởi nông nghiệp, nông dân đóng vai trò hết sức to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế của mỗi đất nước. Mô hình kibbutz ở Israel có thể được xem là một điển hình cần tham chiếu để phát triển kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn.

 • Huyện Tây Hòa: Phát huy truyền thống cách mạng trong xây dựng và phát triển quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh

  TCCSĐT - Hơn 10 năm thành lập chưa phải là dài nhưng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đạt được là nền tảng và động lực để cán bộ và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước để tiếp tục phấn đấu là huyện có kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững.

 • Đổi mới, kiện toàn chính quyền cấp xã

  TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng yêu cầu xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước của mỗi cấp chính quyền địa phương. Việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương gắn kết hữu cơ với đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp. Theo tinh thần đó, cần đổi mới, kiện toàn chính quyền cấp xã để quản lý có hiệu lực, hiệu quả các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

 • Đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long

  TCCSĐT - Thời gian qua, mô hình cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long được nhân rộng nhưng chưa nhiều do nhiều nguyên nhân, trong đó có phần hạn chế bởi công tác tuyên truyền. Để góp phần nhân rộng mô hình trong thời gian tới, cần đẩy mạnh tuyên truyền từ nội dung, hình thức, phương thức và sự phối kết hợp giữa các cơ quan hữu quan.

 • Công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 ban hành theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04-6-2010 của Thủ tướng Chính phủ nhằm mục tiêu thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị, nâng cao đời sống người dân ở nông thôn. Đây là công cuộc cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội nông thôn và nông dân, đòi hỏi cộng đồng nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Để động viên được cả hệ thống chính trị vào cuộc, công tác tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng.

 • Quảng Nam hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

  TCCSĐT - Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia và ngày càng được xã hội hóa. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

 • Hiệu quả của phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

  TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

 • Dồn điền, đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng ở Hải Dương: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

  TCCSĐT - Trong những năm qua, công tác dồn điền, đổi thửa ở tỉnh Hải Dương mặc dù đã đạt những kết quả tích cực song vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các cấp chính quyền và hệ thống chính trị có những giải pháp phát huy những bài học kinh nghiệm thành công, khắc phục những hạn chế, bất cập để công tác này đạt được mục tiêu đề ra.

 • Yêu cầu bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay

  TCCSĐT - Môi trường là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới trong quá trình phát triển. Với Việt Nam, một đất nước có hơn 70% số dân sống và sản xuất ở khu vực nông thôn thì bảo vệ môi trường nông thôn đóng vai trò vô cùng quan trọng và là yêu cầu bức thiết được đặt ra trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công tác tuyên truyền - nhân tố tạo dựng thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Nam Định

  TCCSĐT - Là tỉnh có nhiều thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, Nam Định xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền.

 • Phối hợp các phong trào văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới

  TCCSĐT - Việc hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6) và đời sống văn hóa (tiêu chí 16), chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Muốn xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở một cách bền vững, cần phối hợp các phong trào văn hóa để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở.

 • Một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Hòa An

  TCCSĐT - Là 1 trong 30 xã được chọn điểm của tỉnh, 1 trong 3 xã được Chủ tịch nước chọn bảo trợ của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, xã Hòa An thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có xuất phát điểm thấp chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Sau 3 năm xây dựng, Hòa An đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

 • Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn

  TCCSĐT - Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nông dân nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với trình độ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với yêu cầu của thị trường.

 • Đổi mới nhận thức và nâng cao trình độ cho nông dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang giữ vai trò hết sức to lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mặc dù có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018). TCCSĐT xin chân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.

Video