Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Quảng Nam hướng tới mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững

TCCSĐT - Công tác giảm nghèo được cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Quảng Nam tích cực tham gia và ngày càng được xã hội hóa. Các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời ở hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn.

Hiệu quả của phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"

TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện các mục tiêu của Chương trình.

Dồn điền, đổi thửa và chỉnh trang đồng ruộng ở Hải Dương: Thực tiễn và bài học kinh nghiệm

TCCSĐT - Trong những năm qua, công tác dồn điền, đổi thửa ở tỉnh Hải Dương mặc dù đã đạt những kết quả tích cực song vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi các cấp chính quyền và hệ thống chính trị có những giải pháp phát huy những bài học kinh nghiệm thành công, khắc phục những hạn chế, bất cập để công tác này đạt được mục tiêu đề ra.

Yêu cầu bảo vệ môi trường nông thôn hiện nay

TCCSĐT - Môi trường là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới trong quá trình phát triển. Với Việt Nam, một đất nước có hơn 70% số dân sống và sản xuất ở khu vực nông thôn thì bảo vệ môi trường nông thôn đóng vai trò vô cùng quan trọng và là yêu cầu bức thiết được đặt ra trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Công tác tuyên truyền - nhân tố tạo dựng thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Nam Định

TCCSĐT - Là tỉnh có nhiều thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp, Nam Định xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền.

Phối hợp các phong trào văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Việc hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí 6) và đời sống văn hóa (tiêu chí 16), chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Muốn xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở một cách bền vững, cần phối hợp các phong trào văn hóa để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở.

Một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở Hòa An

TCCSĐT - Là 1 trong 30 xã được chọn điểm của tỉnh, 1 trong 3 xã được Chủ tịch nước chọn bảo trợ của cả nước trong xây dựng nông thôn mới, xã Hòa An thuộc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có xuất phát điểm thấp chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Sau 3 năm xây dựng, Hòa An đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn

TCCSĐT - Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nông dân nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với trình độ khoa học, công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Đổi mới nhận thức và nâng cao trình độ cho nông dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và đang giữ vai trò hết sức to lớn cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mặc dù có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước nhưng nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Lần đầu tiên tôn vinh Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam

Từ hơn 300 sản phẩm nông nghiệp, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với 63 tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về nông nghiệp lựa chọn được 59 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng tốt, thương hiệu nổi tiếng.

/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith từ ngày 25 đến 27-4, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

VIDEO