Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và Đảng ta đã đề ra những chủ trương, định hướng cũng như ban hành hệ thống chính sách kịp thời, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Khai thác, phát huy vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang

TCCSĐT - Làng nghề có vai trò quan trọng trong đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm, nhất là việc làm thời vụ, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhận thức điều đó, trong những năm qua Bắc Giang đã quan tâm đầu tư, khôi phục và phát triển các làng nghề.

Chính sách của Ấn Độ đối với nông nghiệp, nông dân và kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam

TCCSĐT - Là quốc gia đứng thứ hai thế giới về dân số, trong đó, nông dân chiếm tỷ lệ lớn, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực đặt ra hết sức gay gắt đối với Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành và thực thi hệ thống các chính sách đối với nông dân và phát triển nông nghiệp, có giá trị tham khảo trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính sách và giải pháp tín dụng ngân hàng cho sự phát triển nông sản xuất khẩu chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp của cả nước nói chung cũng như của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, bởi đây là khu vực cung cấp sản lượng gạo, thủy sản xuất khẩu, trái cây hằng năm lớn nhất, đóng góp không nhỏ vào kết quả của toàn ngành nông nghiệp nước ta.

Những biến đổi và thách thức đối với nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là những biến đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, trong đó có những biến đổi trong nông dân với tư cách là một giai cấp, cùng với giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức là những lực lượng chủ yếu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng 1.000 Hợp tác xã kiểu mới

Chuyển nhận thức từ tư duy của người nông dân thuần tuý sang lối nghĩ của người dân doanh, Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ có 1.000 HTX kiểu mới với quy mô ngày càng lớn hơn, sản xuất hiệu quả hơn để đời sống của người nông dân đi lên theo hướng bền vững.

Tăng cường hợp tác, liên kết; gắn kết kinh tế với quốc phòng - an ninh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TCCSĐT - Xác lập vùng kinh tế trọng điểm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát huy thế mạnh của mỗi vùng, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn, từng vùng lãnh thổ là một tất yếu khách quan, bảo đảm sự phát triển bền vững.

Một số chính sách của Chính phủ Thái Lan đối với nông dân và tham chiếu kinh nghiệm cho Việt Nam

TCCSĐT - Thái Lan và Việt Nam có những điều kiện khá tương đồng trong phát triển nông nghiệp. Nghiên cứu những bài học chính sách thành công cũng như chưa thành công của Chính phủ Thái Lan đối với nông dân, nông nghiệp có giá trị tham khảo cho Việt Nam.

Cần Thơ: Biểu dương, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác điển hình tiên tiến

TCCSĐT - 20 hợp tác xã và 5 tổ hợp tác điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến ở thành phố Cần Thơ đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam biểu dương tại Hội nghị Hợp tác xã điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 - 2014, tổ chức ngày 08-5-2015 tại thành phố Cần Thơ.

Chính sách của Chính phủ Hàn Quốc đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn và kinh nghiệm cho Việt Nam

TCCSĐT - Từ một nước có nền nông nghiệp kém phát triển, trong thời gian không dài Hàn Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia có nền nông nghiệp tiến tiến, nông thôn phát triển hiện đại. Những kinh nghiệm đó của Hàn Quốc có thể tham khảo cho Việt Nam.

/ / Xem tiếp

Diễn văn tại lễ kỷ niệm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài diễn văn của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh (01-7-1915 – 01-7-2015).

VIDEO