Nông nghiệp Nông dân Nông thôn

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, hướng tới giảm nghèo bền vững ở huyện miền núi Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang)

TCCSĐT - Là huyện miền núi có xuất phát điểm kinh tế - xã hội còn thấp, thời gian qua, chính quyền và nhân dân Lục Ngạn (Bắc Giang) không ngừng nỗ lực vượt mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương

Cần Thơ: 5 năm đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng ghi nhận và những bài học kinh nghiệm quý báu. Điều đó tạo tiền đề cho thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

Cơ cấu lại và phát triển bền vững nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở liên kết vùng

TCCSĐT - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải cơ cấu lại nền nông nghiệp trên cơ sở tăng cường liên kết vùng để nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phát triển bền vững, hiệu quả, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng và cả nước.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Các vấn đề về nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân luôn chiếm vị trí quan trọng trong các chương trình nghị sự của Đảng và Nhà nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ngày càng được nhận thức sâu sắc hơn và Đảng ta đã đề ra những chủ trương, định hướng cũng như ban hành hệ thống chính sách kịp thời, phù hợp từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Khai thác, phát huy vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang

TCCSĐT - Làng nghề có vai trò quan trọng trong đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm, nhất là việc làm thời vụ, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhận thức điều đó, trong những năm qua Bắc Giang đã quan tâm đầu tư, khôi phục và phát triển các làng nghề.

Chính sách của Ấn Độ đối với nông nghiệp, nông dân và kinh nghiệm có thể tham khảo cho Việt Nam

TCCSĐT - Là quốc gia đứng thứ hai thế giới về dân số, trong đó, nông dân chiếm tỷ lệ lớn, vấn đề đảm bảo an ninh lương thực đặt ra hết sức gay gắt đối với Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ đã ban hành và thực thi hệ thống các chính sách đối với nông dân và phát triển nông nghiệp, có giá trị tham khảo trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X của Đảng ta về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chính sách và giải pháp tín dụng ngân hàng cho sự phát triển nông sản xuất khẩu chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp của cả nước nói chung cũng như của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, bởi đây là khu vực cung cấp sản lượng gạo, thủy sản xuất khẩu, trái cây hằng năm lớn nhất, đóng góp không nhỏ vào kết quả của toàn ngành nông nghiệp nước ta.

Những biến đổi và thách thức đối với nông dân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là những biến đổi kinh tế - xã hội sâu sắc, trong đó có những biến đổi trong nông dân với tư cách là một giai cấp, cùng với giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức là những lực lượng chủ yếu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu xây dựng 1.000 Hợp tác xã kiểu mới

Chuyển nhận thức từ tư duy của người nông dân thuần tuý sang lối nghĩ của người dân doanh, Hà Tĩnh đặt mục tiêu trong thời gian tới sẽ có 1.000 HTX kiểu mới với quy mô ngày càng lớn hơn, sản xuất hiệu quả hơn để đời sống của người nông dân đi lên theo hướng bền vững.

Tăng cường hợp tác, liên kết; gắn kết kinh tế với quốc phòng - an ninh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

TCCSĐT - Xác lập vùng kinh tế trọng điểm là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm phát huy thế mạnh của mỗi vùng, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy sự phát triển của cả nước. Kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng địa bàn, từng vùng lãnh thổ là một tất yếu khách quan, bảo đảm sự phát triển bền vững.

/ / Xem tiếp

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

VIDEO