Thứ Bảy, 19/1/2019
Sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp
17/11/2017 9:23' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa.

Sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp

Trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm, tích cực triển khai, thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ đã tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hầu hết các Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Công tác sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đã được triển khai khá tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Phương án tổng thể sắp xếp đã được Thủ tướng phê duyệt còn rất chậm. Nhiều địa phương chưa rà soát, bàn giao đất về địa phương theo quy định. Việc chuyển đổi mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên còn lúng túng. Cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp còn chậm. Nhiều tồn tại về tài chính, đất đai chưa được xử lý dứt điểm...

Mục tiêu Chính phủ đề ra là: Năm 2017 hoàn thành việc điều chỉnh phương án tổng thể và kế hoạch về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; năm 2018, hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên phạm vi cả nước; năm 2019, thực hiện kiểm toán trên phạm vi cả nước về công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo chuyên đề: Đất đai, cổ phần hóa, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, xử lý tồn tại về tài chính.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý IV năm 2017 hoàn thành thẩm định điều chỉnh phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp của các địa phương; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan và Tổng công ty Cà phê Việt Nam rà soát, đánh giá kỹ lại Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Cà phê Việt Nam, bảo đảm quá trình thực hiện không gây mất ổn định về an ninh, trật tự trên địa bàn; nghiên cứu có biện pháp, bước đi phù hợp với tình hình thực tế để thực hiện thành công việc sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Cà phê Việt Nam; trường hợp cần điều chỉnh Phương án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài Nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thực hiện việc rà soát, đo đạc, phê duyệt phương án sử dụng đất, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất cho các doanh nghiệp; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai; lập phương án quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp khi trả về địa phương; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan đánh giá những xung đột pháp lý trong quản lý và sử dụng đất đai tại các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên; đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai phù hợp với tình hình thực tế của các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên.

Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn các địa phương về cơ chế chính sách khi sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp như: Xử lý các kiến nghị liên quan đến việc bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp nhà nước giữ tỷ lệ chi phối; phương pháp tính giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi góp vốn để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, bảo đảm minh bạch, hiệu quả; hướng dẫn về xử lý tồn tại về tài chính, tài sản trên đất khi chuyển giao đất về cho địa phương quản lý.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại quan tâm tiếp tục xử lý các khoản nợ vay cho các công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ (có công ty nông, lâm nghiệp), Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước hoàn thành việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của địa phương, điều chỉnh lại phương án tổng thể (nếu cần thiết) trong Quý IV-2017; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp trong năm 2018 để tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ vào năm 2019; đẩy mạnh việc thực hiện rà soát, đo đạc, phê duyệt phương án sử dụng đất, thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp theo quy định; chỉ đạo tiếp nhận, thực hiện rà soát, đo đạc, có kế hoạch sử dụng đối với diện tích đất các doanh nghiệp bàn giao về địa phương, rà soát lại các đối tượng sử dụng đất, diện tích đất của từng đối tượng để giải quyết cho hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục giao đất hoặc thuê đất; ưu tiên giải quyết đất cho đồng bào dân tộc ít người, đồng bào sống tại những vùng khó khăn; chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp đất cho thuê, cho mượn, đất bị lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng trưởng 18%/năm

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020. Đây là những nội dung chính trong Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 05 năm 2016 - 2020 của Tập đoàn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, mục tiêu chiến lược kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt là duy trì phát triển là một Tập đoàn Kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn, đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp để nâng cao hiệu quả toàn diện của Tập đoàn; tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường áp dụng khoa học - kỹ thuật trong việc sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của sản phẩm; tăng dần giá trị sản phẩm công nghiệp, dịch vụ trong tổng giá trị sản phẩm Tập đoàn; tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn thông qua cổ phần hóa để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn để phát triển Tập đoàn.

Chủ động hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề để nâng cao thương hiệu và mở rộng thị trường; thực hiện tốt vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bao gồm phát triển sản xuất kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sử dụng người lao động dân tộc, không ngừng tăng năng suất và thu nhập của người lao động; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

Mục tiêu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt là tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trung bình 18%/năm với tổng doanh thu đạt trên 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận 9.000 tỷ đồng vào năm 2020. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt bình quân 20%. Lợi nhuận toàn Tập đoàn trên vốn điều lệ bình quân 17%/năm.

Duy trì tổng diện tích cao su đến 2020 khoảng 400.000 ha, trong đó trong nước khoảng 285.000 ha, nước ngoài 115.000 ha. Sản lượng cao su gia tăng bình quân 15%/năm, đến 2020 khoảng 414.000 tấn; tăng cường công tác thu mua mủ cao su tiểu điền, tăng sản lượng từ 60.000 tấn hiện nay lên 105.000 tấn vào năm 2020; sản lượng tiêu thụ xấp xỉ 520.000 tấn năm 2020.

Tăng gấp đôi các sản phẩm như chỉ thun, găng tay, nệm, cao su kỹ thuật với công suất 23.000 tấn/năm hiện nay lên 45.000 tấn vào năm 2020; tiếp tục tìm kiếm đối tác phù hợp để phát triển các sản phẩm chế biến mủ cao su, các loại linh phụ kiên phụ trợ cho các ngành sản xuất khác trong nước.

Về chế biến gỗ, tăng công suất gỗ tinh chế và ghép tấm trung bình 10%/năm, sản lượng MDF tăng gấp đôi hiện nay, đạt khoảng 900.000 m3 vào năm 2020; nếu thị trường thuận lợi sẽ tiếp tục đầu tư ở khu vực có vùng nguyên liệu dồi dào như Tây Nguyên, Miền Trung, để tiếp tục nâng công suất vào sau năm 2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn phấn đấu khai thác hiệu quả các khu công nghiệp hiện có, mở rộng giai đoạn 2 một số khu vực thuận lợi và đã có quy hoạch; chuyển khoảng 5.000 ha đất phù hợp, thuận tiện giao thông, gần nguồn nước sang sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu đến 2020 đạt trên 1.000 tỷ đồng./.

Video