Thứ Bảy, 25/5/2019
Quyết định về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
29/7/2016 22:6' Gửi bài này In bài này
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                      *                                                                                           Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012
           Số: 99 - QĐ/TW                                                                      QUYẾT ĐỊNH
                                 về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng
                                  của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
                                                                              ------

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

- Xét đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính,


BAN BÍ THƯ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở”.

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi thực hiện thống nhất Quy định này trong toàn Đảng.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) và có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các cấp ủy và tổ chức đảng, đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quy định này.

                                                                                                 TM. BAN BÍ THƯ
                                                                                                      Lê Hồng Anh
                                                                                                           (Đã ký)


Nơi nhận
:
- Bộ Tài chính,
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, các ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên
Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.


Video