Thứ Ba, 24/4/2018
 • Triển vọng của Hội đồng Hiến pháp ở Việt Nam

  TCCS - Trong bối cảnh Việt Nam đã, đang và sẽ duy trì nguyên lý Quốc hội là cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thì một cơ quan bảo hiến chuyên trách như Hội đồng Hiến pháp với thẩm quyền bảo hiến tương đối là một lựa chọn khả dĩ. Theo đó, cơ quan này có thể xem xét và đưa ra quyết định về tính hợp hiến của các văn bản luật và pháp quy, đồng thời có một cơ chế đối thoại giữa cơ quan bảo hiến với cơ quan đã ban hành văn bản đó.

 • Quyền hành pháp và vai trò của Chính phủ trong thực hiện quyền lực nhà nước

  TCCS - Trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp là quyền định hướng, hoạch định chính sách và có ý nghĩa bao trùm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. Chính phủ, đứng đầu là thủ tướng, là chủ thể chủ yếu thực hiện quyền hành pháp. Vì vậy, trong nhà nước pháp quyền, chính phủ chỉ thực sự mạnh, khi thực hiện đầy đủ và có hiệu quả quyền hành pháp. Xuất phát từ nguyên lý này, bài viết đề xuất cần xác định chính xác và sát thực hơn vai trò của Chính phủ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 • Về khái niệm bí mật quốc gia, bí mật nhà nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Ở nước ta, khái niệm bí mật quốc gia, bí mật nhà nước được sử dụng không thống nhất trong các văn bản của Nhà nước. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, như Luật Hình sự, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 1991 và năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều sử dụng thuật ngữ bí mật nhà nước. Như vậy, câu hỏi đặt ra là sử dụng thuật ngữ nào là chính xác? Nội hàm của chúng có gì khác nhau?. Ý nghĩa của việc nghiên cứu này trong quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992?

 • Về chế định chính quyền địa phương

  TCCS - Sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp hiện hành về chính quyền địa phương là tiền đề pháp lý quan trọng để đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp trong tình hình hiện nay.

 • Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiều điểm tích cực

  Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dư luận tại Australia đánh giá rất cao việc Việt Nam lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời nhận định bản Dự thảo có rất nhiều điểm tích cực cần tiếp tục được phát huy.

 • Quyền tư pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tòa án nhân dân trong việc thực thi quyền lực tư pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là vấn đề không đơn giản, bởi lẽ việc thực thi quyền lực tư pháp phải được xem xét trong bối cảnh tổng thể về việc phân công quyền lực nhà nước, cơ chế cân bằng và kiểm soát các quyền lực đó.

 • Hoạt động tham gia xây dựng và củng cố chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Nhìn nhận, đánh giá lại một cách tổng thể về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn việc xác định tính chất, vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong Hiến pháp năm 1992 và những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thi hành là việc làm cần thiết nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

 • Suy nghĩ về Quyền con người trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCSĐT - Quyền con người đã được trang trọng ghi trong Hiến pháp năm 1946, chỉ hơn một năm sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng, liên tục trong những giai đoạn sau. Trong sự nghiệp Đổi mới, ở nước ta, bảo đảm quyền con người nằm trong mục tiêu xây dựng một “Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 • Mấy ý góp phần hoàn thiện hơn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Với 11 chương và 124 Điều, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo) được rút gọn và bổ sung mới nhiều nội dung và kết cấu chương, điều so với Hiến pháp trước. Đây là đạo luật gốc được soạn thảo rất công phu, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

 • Sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Chính phủ và chính quyền địa phương.

  TCCS - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phù hợp với những yêu cầu thực tiễn luôn thay đổi là một công việc hệ trọng, phức tạp. Bài viết đề xuất một số sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Chính phủ và chính quyền địa phương.

 • Đổi mới chính quyền địa phương nên tập trung vào đơn vị hành chính cơ sở

  TCCS - Việc phân chia các đơn vị hành chính lãnh thổ và thành lập các cơ quan nhà nước trên các đơn vị hành chính lãnh thổ ấy phù hợp với điều kiện, tình hình mỗi giai đoạn phát triển để từ đó quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho chính quyền mỗi cấp thích hợp sao cho vừa phát huy được thế mạnh, sự chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương, vừa bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Trung ương đối với chính quyền địa phương… là những vấn đề cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

 • Luận cứ quy định về lực lượng vũ trang nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Lực lượng vũ trang ở đâu và bao giờ cũng là một bộ phận rất quan trọng của một giai cấp, một nhà nước nhất định, mang bản chất và phục vụ mục đích chính trị của giai cấp, nhà nước tổ chức ra nó. Không có và không bao giờ có lực lượng vũ trang “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”.

 • Kiên trì nguyên tắc giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Nhờ kiên trì nguyên tắc giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, trong quá trình lấy ý kiến nhân dân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 hiện nay, việc kiên trì và giữ vững nguyên tắc này còn một số hạn chế.

 • Những sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 về Quốc hội

  TCCS - Về hình thức và kỹ thuật lập hiến, ở Hiến pháp hiện hành, Quốc hội thuộc chế định thứ tư, theo thứ tự là Chương IV, gồm 18 điều (từ Điều 83 đến Điều 100). Trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Quốc hội thuộc chế định thứ năm, được xếp ở Chương V, gồm 17 điều (từ Điều 74 đến Điều 90), trong đó gộp Điều 88 và Điều 93 cũ thành một điều mới là Điều 90, Dự thảo bỏ hẳn Điều 89 cũ, thêm một điều mới là Điều 83. Dưới đây là ý kiến và kiến nghị một vài sửa đổi, bổ sung đối với Dự thảo.

 • Sửa đổi, bổ sung các quy định về viện kiểm sát nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

  TCCS - Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005, của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” tiếp tục yêu cầu nghiên cứu việc chuyển viện kiểm sát thành viện công tố, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra… Như vậy, trong quá trình nghiên cứu cải cách tư pháp, việc có tiếp tục duy trì thiết chế viện kiểm sát như hiện nay hay chuyển thành viện công tố đã không chỉ còn là vấn đề học thuật nữa mà chính thức được đặt lên bàn nghị sự của cải cách tư pháp.

1 2 3 4 5 6 7

Tiêu điểm

Giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Aung San Suu Kyi bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 20-4.

Video