Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Triển vọng của Hội đồng Hiến pháp ở Việt Nam

TCCS - Trong bối cảnh Việt Nam đã, đang và sẽ duy trì nguyên lý Quốc hội là cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thì một cơ quan bảo hiến chuyên trách như Hội đồng Hiến pháp với thẩm quyền bảo hiến tương đối là một lựa chọn khả dĩ. Theo đó, cơ quan này có thể xem xét và đưa ra quyết định về tính hợp hiến của các văn bản luật và pháp quy, đồng thời có một cơ chế đối thoại giữa cơ quan bảo hiến với cơ quan đã ban hành văn bản đó.

Quyền hành pháp và vai trò của Chính phủ trong thực hiện quyền lực nhà nước

TCCS - Trong nhà nước pháp quyền, quyền hành pháp là quyền định hướng, hoạch định chính sách và có ý nghĩa bao trùm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội, do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện. Chính phủ, đứng đầu là thủ tướng, là chủ thể chủ yếu thực hiện quyền hành pháp. Vì vậy, trong nhà nước pháp quyền, chính phủ chỉ thực sự mạnh, khi thực hiện đầy đủ và có hiệu quả quyền hành pháp. Xuất phát từ nguyên lý này, bài viết đề xuất cần xác định chính xác và sát thực hơn vai trò của Chính phủ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Về khái niệm bí mật quốc gia, bí mật nhà nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

TCCS - Ở nước ta, khái niệm bí mật quốc gia, bí mật nhà nước được sử dụng không thống nhất trong các văn bản của Nhà nước. Trong các văn bản quy phạm pháp luật, như Luật Hình sự, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Báo chí, Luật Xuất bản; Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước năm 1991 và năm 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều sử dụng thuật ngữ bí mật nhà nước. Như vậy, câu hỏi đặt ra là sử dụng thuật ngữ nào là chính xác? Nội hàm của chúng có gì khác nhau?. Ý nghĩa của việc nghiên cứu này trong quá trình xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992?

Về chế định chính quyền địa phương

TCCS - Sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp hiện hành về chính quyền địa phương là tiền đề pháp lý quan trọng để đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp trong tình hình hiện nay.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có nhiều điểm tích cực

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dư luận tại Australia đánh giá rất cao việc Việt Nam lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đồng thời nhận định bản Dự thảo có rất nhiều điểm tích cực cần tiếp tục được phát huy.

Quyền tư pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

TCCS - Việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tòa án nhân dân trong việc thực thi quyền lực tư pháp trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là vấn đề không đơn giản, bởi lẽ việc thực thi quyền lực tư pháp phải được xem xét trong bối cảnh tổng thể về việc phân công quyền lực nhà nước, cơ chế cân bằng và kiểm soát các quyền lực đó.

Hoạt động tham gia xây dựng và củng cố chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

TCCS - Nhìn nhận, đánh giá lại một cách tổng thể về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn việc xác định tính chất, vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong Hiến pháp năm 1992 và những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thi hành là việc làm cần thiết nhằm tổng kết, rút kinh nghiệm đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

Suy nghĩ về Quyền con người trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

TCCSĐT - Quyền con người đã được trang trọng ghi trong Hiến pháp năm 1946, chỉ hơn một năm sau ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng, liên tục trong những giai đoạn sau. Trong sự nghiệp Đổi mới, ở nước ta, bảo đảm quyền con người nằm trong mục tiêu xây dựng một “Xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mấy ý góp phần hoàn thiện hơn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

TCCS - Với 11 chương và 124 Điều, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Dự thảo) được rút gọn và bổ sung mới nhiều nội dung và kết cấu chương, điều so với Hiến pháp trước. Đây là đạo luật gốc được soạn thảo rất công phu, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân.

Sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Chính phủ và chính quyền địa phương.

TCCS - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và phù hợp với những yêu cầu thực tiễn luôn thay đổi là một công việc hệ trọng, phức tạp. Bài viết đề xuất một số sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992 về Chính phủ và chính quyền địa phương.

Trang12345678910
/ / Xem tiếp

Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững

Ngày 30-8-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu với tiêu đề: "Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững" tại Đối thoại Singapore (Singapore Lecture) thứ 38 do Viện Yusof Ishak - Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức.

VIDEO