Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực

TCCSĐT - Chiều 31-3-2015, tại Hà Nôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang , Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có buổi tiếp Đoàn Lãnh đạo thiểu số (Đảng Dân chủ) Hạ viện Mỹ do Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosy dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Quân đội là đội quân công tác, đội quân chiến đấu nên bên cạnh kỹ năng chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần quyết chiến thắng mọi kẻ thù, phẩm chất đạo đức của quân nhân bao giờ cũng là yếu tố then chốt. Nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra hiện nay là công tác giáo dục đạo đức cho cán bộ quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Những thành tựu lý luận của Đảng qua 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam

TCCS - Thực tiễn lịch sử cho thấy, điều kiện hàng đầu của mọi thắng lợi trong suốt tiến trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đều gắn bó với những thành tựu nhận thức lý luận, từ năng lực vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết cách mạng và khoa học - chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn đất nước.

Phát huy vai trò, sức mạnh của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCSĐT - Thanh niên là lực lượng đông đảo hoạt động trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”(1).

Mừng vợ sếp được cắt “Q”

TCCSĐT - Biết tin vợ sếp vừa mới được "cắt Q" và có quyết định chính thức làm vụ trưởng ở một bộ đầy quyền lực, thế là các đệ tử thân tín dưới quyền sếp do Chánh văn phòng cơ quan dẫn đầu bèn đánh một chiếc xe TOYOTA 12 chỗ đến nhà sếp để chia vui.

Toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng về chính sách đối ngoại

Tạp chí Cộng sản Điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Đại hội đồng IPU lần thứ 32 về tổng quan chính sách đối ngoại Việt Nam.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Đoàn kết và phát triển số 30 (3-2015)
Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 99 (3-2015)
Hồ sơ sự kiện số 298 (10-3-2015)
Tạp chí Cộng sản số 869 (3-2015)

VIDEO