Hội nghị triển khai phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Sáng 28-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã triệu tập Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã kiên trì, bền bỉ vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nên một học thuyết về cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc; từng bước giải quyết đúng những yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc đến thành công, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo khoa học: Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh

TCCSĐT - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28-5-1905 - 28-5-2015), sáng 27-5-2015, tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh".

Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 101 (5-2015)
Hồ sơ sự kiện số 302 (10-5-2015)
Đoàn kết và phát triển số 33 (5-2015)
Tạp chí Cộng sản số 871 (5-2015)

VIDEO