Xây dựng nhà nước pháp quyền

Thúc đẩy tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước

TCCSĐT - Định hướng bảo hiểm y tế toàn dân là một nội dung quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc và là giải pháp tài chính bền vững trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra dự án luật dân sự sửa đổi

Ngày 15-9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17, để thẩm tra một số báo cáo, dự án luật nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa 13 và phiên họp tháng Chín của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dân chủ và nhân quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và nhân quyền có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể

Sáng 04-9, phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Thẩm tra dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 20-8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 thẩm tra dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thể chế hóa một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

TCCSĐT - Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiến pháp năm 2013 tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh cải cách tư pháp theo Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

TCCS - Để các quy định của Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, bảo đảm tính thượng tôn Hiến pháp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, một nhiệm vụ lớn và trọng tâm lúc này là căn chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp cho phù hợp với tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới và các định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Hiến pháp mới

TCCSĐT - Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, về vai trò của dân chủ và nhân dân, về quyền và trách nhiệm của công dân đã được kế thừa, được cụ thể hóa rõ nét trong bản Hiến pháp mới được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Cụ thể hóa các quy định về đất đai trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013

TCCS - Luật Đất đai năm 2013 là đạo luật lớn với 14 chương, 212 điều quy định đầy đủ, toàn diện về quản lý và sử dụng đất đai, đã cụ thể thành công các quy định về đất đai trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao và có hiệu lực từ ngày 01-7-2014. Với việc nâng cao tinh thần hợp lực và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị, chúng ta tin chắc Luật Đất đai sẽ sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng lòng mong mỏi của mọi cấp, mọi ngành, người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới

TCCS - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được xây dựng sau gần 30 năm tiến hành đổi mới ở nước ta, trong không khí dân chủ, pháp quyền, mở cửa và hội nhập nên chứa đựng nhiều nội dung và tinh thần mới; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững và chủ động hội nhập quốc tế; là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên trong thời kỳ mới.

/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO