Xây dựng nhà nước pháp quyền

Quá trình hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam

TCCSĐT - Tại Việt Nam, bầu cử có tính chất pháp lý rất cao, đó là một khâu quan trọng để thành lập các cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương; là phương thức để nhân dân thực hiện quyền lực của mình. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 với nhiều điểm mới quan trọng là một bước để hoàn thiện pháp luật về bầu cử ở Việt Nam.

Bảo đảm quyền con người trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách bảo vệ và bảo đảm thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân, theo phương hướng: Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta ký kết.

Công bố Quyết định thành lập Tòa Gia đình và Người chưa thành niên

TCCSĐT - Ngày 04-4-2016, tại Toàn án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Tòa Gia đình và Người chưa thành niên - Tòa chuyên trách mới theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2014. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì buổi lễ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và thực hiện dân chủ nhằm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành và thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, giai đoạn 2011-2020, với hệ thống các giải pháp và mục tiêu cụ thể và đạt nhiều kết quả tích cực. Mối quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân và nền kinh tế thị trường đã được định hình, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội.

Phát huy dân chủ đại diện trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

TCCSĐT - Phát triển những quan điểm nền tảng trong Hiến pháp năm 2013, Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng khẳng định dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thể chế hoá và nâng cao chất lượng các hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thể chế hoá và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta

TCCS - Kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta là một vấn đề mới. Do đó, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, một mặt, bảo đảm phòng, chống sự lạm dụng quyền lực nhà nước có hiệu lực, hiệu quả; mặt khác, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, mềm dẻo cần phải có để tiến hành các công việc nhà nước.

Hướng tới Cộng đồng ASEAN: Hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với các cam kết trong ASEAN

TTCCSĐT - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tiến tới việc hình thành một cộng đồng thống nhất - Cộng đồng ASEAN vào ngày 31-12-2015. Để bảo đảm cho việc gia nhập Cộng đồng ASEAN, Việt Nam đã chủ động rà soát về tính tương thích của pháp luật Việt Nam hiện nay với các điều ước quốc tế trong ASEAN.

Tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

TCCSĐT - Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam. Tuy nhiên, những bất cập trong triển khai thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thời gian qua đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Bảo đảm công lý trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

TCCSĐT - Bảo đảm công lý trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta là toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát, phán quyết của các cơ quan nhà nước, nhằm bảo đảm vị trí, vai trò tối thượng và tính bình đẳng của pháp luật trong đời sống và bảo đảm các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật.

Quốc hội thảo luận lần cuối về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

TCCSĐT - Ngày 24-10, Quốc hội dành thời lượng cả ngày để thảo luận lần cuối về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trước khi thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Đây là lần thứ ba dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được Quốc hội xem xét sau khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào 10 vấn đề lớn của dự thảo.

/ / Xem tiếp

Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho Nhật Bản

Nhân chuyến thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại Mie, Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Đối thoại chính sách kinh tế cao cấp Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam hội nhập và phát triển”. Tạp chí Cộng sản điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc đối thoại.

VIDEO