Xây dựng nhà nước pháp quyền

Thẩm tra dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 20-8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 thẩm tra dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thể chế hóa một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

TCCSĐT - Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hiến pháp năm 2013 tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh cải cách tư pháp theo Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

TCCS - Để các quy định của Hiến pháp năm 2013 đi vào cuộc sống, bảo đảm tính thượng tôn Hiến pháp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách tư pháp, một nhiệm vụ lớn và trọng tâm lúc này là căn chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp cho phù hợp với tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới và các định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong Hiến pháp mới

TCCSĐT - Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân chủ, về vai trò của dân chủ và nhân dân, về quyền và trách nhiệm của công dân đã được kế thừa, được cụ thể hóa rõ nét trong bản Hiến pháp mới được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Cụ thể hóa các quy định về đất đai trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013

TCCS - Luật Đất đai năm 2013 là đạo luật lớn với 14 chương, 212 điều quy định đầy đủ, toàn diện về quản lý và sử dụng đất đai, đã cụ thể thành công các quy định về đất đai trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao và có hiệu lực từ ngày 01-7-2014. Với việc nâng cao tinh thần hợp lực và trách nhiệm cao của hệ thống chính trị, chúng ta tin chắc Luật Đất đai sẽ sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng lòng mong mỏi của mọi cấp, mọi ngành, người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới

TCCS - Hiến pháp sửa đổi năm 2013 được xây dựng sau gần 30 năm tiến hành đổi mới ở nước ta, trong không khí dân chủ, pháp quyền, mở cửa và hội nhập nên chứa đựng nhiều nội dung và tinh thần mới; đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển bền vững và chủ động hội nhập quốc tế; là bảo đảm chính trị - pháp lý vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân ta vững bước tiến lên trong thời kỳ mới.

Triển khai Hiến pháp 2013: Sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, vào tháng 7-2014 tới đây, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) sẽ được Chính phủ xem xét, thông qua, trình Quốc hội. Trong tháng 3-2014, Thủ tướng Chính phủ sẽ có cuộc họp để nghe Bộ Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, trên cơ sở đó cho ý kiến về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung cơ bản của dự án Luật quan trọng này.

Hiến pháp và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

TCCSĐT - Càng nghiên cứu sâu sắc từng điều của Hiến pháp, các dân tộc càng thấy tự hào về Đảng ta, về Bác Hồ, về Nhà nước ta; chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, sự chăm lo kiên trì của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, cùng với sự cố gắng vươn lên, đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Do đó, các dân tộc thiểu số càng thấy sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc thực hiện Hiến pháp, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội

TCCS - Lập pháp là một trong những chức năng cơ bản của Quốc hội nước ta. Với tư cách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lập pháp của Quốc hội là yêu cầu có tính khách quan nhằm đáp ứng những nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Hiến pháp - Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện

Nhân dịp Quốc hội khóa XIII thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi), xin trân trọng giới thiệu bài viết "Quy định của Hiến pháp về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường - Bước tiến mới trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững" của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

/ / Xem tiếp

Kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia trong hoạt động đối ngoại

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm thành lập ngành ngoại giao (28-8-1945 - 28-8-2014), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu cũng như đường hướng đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới.

VIDEO