Xây dựng nhà nước pháp quyền

Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013

TCCSĐT - Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã chế định đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. Trên cơ sở đó, cần thể chế hóa các quyền hiến định, đồng thời rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành để tạo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nhất trí phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 27-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật; Pháp lệnh xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của Tòa án Nhân dân.

Cho ý kiến dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 22-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Khai mạc phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Sáng 22-9, Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII làm việc buổi đầu tiên, cho ý kiến về Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi) - bộ luật quy mô lớn nhất trong hệ thống pháp luật hiện nay, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ xã hội trong giao lưu dân sự.

Thúc đẩy tiến trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước

TCCSĐT - Định hướng bảo hiểm y tế toàn dân là một nội dung quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc và là giải pháp tài chính bền vững trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào việc xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm tra dự án luật dân sự sửa đổi

Ngày 15-9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 17, để thẩm tra một số báo cáo, dự án luật nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa 13 và phiên họp tháng Chín của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dân chủ và nhân quyền theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và nhân quyền có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể

Sáng 04-9, phiên họp toàn thể lần thứ 15 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Thẩm tra dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sáng 20-8, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 16 thẩm tra dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thể chế hóa một số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

TCCSĐT - Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa đường lối, quan điểm của Đảng ta về quyền con người, coi con người là chủ thể, là động lực quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

/ / Xem tiếp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Yonhap

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) từ ngày 01 đến 04-10 theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye

VIDEO