Thứ Hai, 21/5/2018
Đắk Lắk nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở
16/1/2011 11:34' Gửi bài này In bài này

TCCS - Hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng để phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức xây dựng cuộc sống của cộng đồng dân cư.

Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua Tỉnh ủy Đắk Lắk luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Giữa năm 2006, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời xuất phát từ tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 11a-KH/TU về “Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, và Quyết định số 236-QĐ/TU, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt, sau đó 2 năm, Tỉnh ủy Đắk Lắk tiếp tục ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về chuyên đề này, với quyết tâm đưa hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn chuyển biến tích cực cả về quy mô, số lượng cũng như chất lượng, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp đổi mới và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với chủ trương đúng đắn trên, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh, sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, đã tạo ra phong trào sâu rộng trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình hệ thống chính trị cơ sở ở địa phương; lập đề án, chọn xã làm điểm, rút kinh nghiệm, sau đó nhân ra diện rộng. Các xã, phường, thị trấn tích cực tổ chức quán triệt tinh thần Kế hoạch số 11a-KH/TU và Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các đề án xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương...

Những kết quả khả quan

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 11a -KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Đắk Lắk đạt được những kết quả khả quan.

Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn giữ vững và phát huy được vai trò là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân ở cơ sở; thể hiện tốt vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; tổ chức có hiệu quả các phong trào quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, từng bước chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở có những chuyển biến tích cực; nội dung, phương thức hoạt động từng bước được đổi mới và dần đi vào chiều sâu; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được hình thành và củng cố; triển khai sâu rộng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai và tổ chức sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã đem lại kết quả tích cực.

Công tác xây dựng tổ chức đảng luôn được các cấp ủy quan tâm. Hằng năm, Tỉnh ủy đều có nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng TCCSĐ. Định kỳ hàng tháng, hàng năm các cấp ủy có nhận xét, đánh giá về tình hình hoạt động của TCCS đảng. Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị ủy phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên phụ trách địa bàn, trực tiếp phối hợp với cấp ủy cơ sở chỉ đạo xây dựng cơ sở đảng. Đến nay, đã thành lập mới được hơn 296 chi bộ ở các thôn, buôn, tổ dân phố và 172 chi bộ trong lĩnh vực trường học; kết nạp mới được 8.575 đảng viên, trong đó phần lớn ở địa bàn các khu dân cư, trường học. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ được triển khai cơ bản, bảo đảm quy trình, chất lượng và tiêu chuẩn. Từ năm 2006 đến nay, tỉnh phối hợp với các cơ sở đào tạo mở 55 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 3.699 học viên, 14 lớp đào tạo trung cấp chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 1.200 cán bộ cấp xã, 04 lớp trung cấp quân sự cho 430 cán bộ là xã đội trưởng, xã đội phó đương nhiệm; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 7.500 lượt cán bộ cấp xã, mở lớp dạy tiếng Ê-đê cho 3.728 lượt cán bộ. Ngoài ra, các trung tâm bồi dưỡng chính trị của các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc mở 1.903 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo các chương trình cho 149.991 lượt cán bộ thôn, buôn, tổ dân phố. Đặc biệt, tỉnh thực hiện cử tuyển đào tạo đại học và lý luận chính trị cho 59 em và mở 01 lớp trung cấp lý luận chính trị cho 120 em là con em của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, nhằm tạo nguồn cho cán bộ xã, phường thị trấn.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở ngày càng được tăng cường, đổi mới; nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Hằng năm, ủy ban kiểm tra cơ sở không những xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của đơn vị, mà còn tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở phát huy được phẩm chất chính trị, có đạo đức, lối sống trong sáng, nhiệt tình với công việc được giao.

Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng lên. Năm 2009, mặc dù tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng cao hơn so với các năm trước, nhưng có 103 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 55,9%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Về đảng viên, có 6.077 đồng chí đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 99,06%; tỷ lệ đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ còn 0,94%, giảm 0,35% so với năm 2006.

Hoạt động của khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở ngày càng hiệu quả, tập hợp và vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mạng lưới làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được mở rộng đến tận các thôn, buôn, tổ dân phố; tỷ lệ quần chúng được tập hợp vào các tổ chức ngày càng tăng. Đội ngũ cán bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bổ sung đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng, tích cực bám sát cơ sở, bám dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Hiện nay, hầu hết các chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã là ủy viên thường vụ cấp ủy.

Hoạt động của hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Việc xây dựng và ban hành nghị quyết ngày càng có chất lượng, sát với tình hình thực tế của địa phương. Cả tỉnh hiện có 5.149 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Trong đó, đại biểu là nữ chiếm 16,2%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 27%; có 57,35% số đại biểu có trình độ học vấn phổ thông trung học, hơn 21% có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên và trên 25% có trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Hoạt động của ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ngày càng có hiệu quả và được nâng cao. Thực hiện tốt mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Quy chế Dân chủ có tiến bộ. Các bộ phận chuyên môn, ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố đã từng bước được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện nay, cả tỉnh có 1.643 cán bộ, công chức xã, trong đó cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 21,6%, cán bộ nữ chiếm 5,18%, trên 80,5% trong số này, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên...

Những chuyển biến tích cực trên thật sự đã góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ qua: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 12,1%. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2010 tổng GDP ước đạt 12.810 tỉ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với năm 2005; bình quân thu nhập đầu người tính theo giá hiện hành đạt 14,2 triệu đồng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được giữ vững,...

Một số hạn chế cần khắc phục

Những kết quả trên là khả quan, đáng ghi nhận, nhưng xét về tổng thể, công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra:

- Một số cấp ủy xã, phường, thị trấn chưa nhận thức một cách đầy đủ về công tác xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương nên chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức. Có tâm lý nặng về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội hơn công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Mối quan hệ công tác giữa thường trực đảng ủy với chính quyền ở một số địa phương chưa tốt, chưa theo quy chế làm việc dẫn đến thiếu thống nhất trong hành động.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý chính quyền ở một số cơ sở còn nhiều hạn chế. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn còn bất cập. Tình trạng quan liêu, gần dân nhưng không sát dân, sát cơ sở vẫn còn diễn ra một số địa phương.

- Một số tổ chức mặt trận, đoàn thể còn hoạt động mang tính hành chính, chưa tích cực gần gũi, tập hợp vận động quần chúng nhân dân. Nội dung, hình thức hoạt động còn thiếu hấp dẫn.

- Trụ sở, trang thiết bị và phương tiện làm việc ở một số cơ sở xã, phường, thị trấn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Những nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Giai đoạn 2011 - 2015, hoạt động của hệ thống chính trị Đắk Lắk càng hướng mạnh về cơ sở. Đến năm 2015, tỉnh phấn đấu 100% số thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ đảng; trên 65% số tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trên 80% số xã, phường, thị trấn và đoàn thể chính trị ở cơ sở đạt vững mạnh toàn diện. Để hoàn thành những chỉ tiêu đó, những năm tới, Đắk Lắk tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02-2-2008 của Trung ương Đảng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về “xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển đảng viên trong lĩnh vực trường học, thôn, buôn, tổ dân phố và hợp tác xã.

Thứ hai, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết trong Đảng. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhất là ở thôn, buôn, tổ dân phố, các tổ chức chưa có đảng viên là người tại chỗ, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo các tôn giáo.

Thứ ba, nâng cao chất lượng các kỳ họp và nghị quyết của hội đồng nhân dân, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật tạo thuận lợi cho việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Thứ tư, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nâng cao vai trò chủ động, tham mưu cho cấp ủy cơ sở về tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, đổi mới nội dung hoạt động. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa giữa các cơ quan, thôn, buôn người Kinh với các buôn, gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ./.

Niê Thuật

Video