Việt Nam trên đường đổi mới

Phát triển du lịch Việt Nam trước yêu cầu mới trong hội nhập quốc tế

TCCS - Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang khắc phục suy thoái, tái cấu trúc và từng bước tìm kiếm động lực tăng trưởng mới với nhiều khó khăn, thách thức, ngành du lịch Việt Nam đã từng bước phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá. Toàn ngành đang tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp thích hợp, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu mới trong hội nhập và phát triển.

Đổi mới chính sách, pháp luật đất đai, tạo động lực cho đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCS - Đất đai là vấn đề hệ trọng, phức tạp, nhạy cảm, có tầm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội. Để các nội dung đổi mới của Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cần có sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự tham gia tích cực của nhân dân, nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-4-2014

TCCSĐT - Ngành Tư pháp, Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; các địa phương tiếp tục chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, duy trì kỷ cương hành chính;… là những tin tức cải cách hành chính đáng chú ý trong tuần qua.

Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

TCCSĐT - Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nêu rõ: Tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình xóa đói, giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức xóa đói, giảm nghèo gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm... Trong lộ trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2014 - 2015, việc huy động nguồn lực xã hội thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia để giảm nghèo bền vững tiếp tục được Chính phủ coi là một trong những nhiệm vụ có tính chiến lược của đất nước.

Việt Nam - Hoa Kỳ: hai mươi năm bình thường hóa quan hệ

TCCSĐT - Hai mươi năm qua, kể từ khi chính thức bình thường hóa quan hệ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đặc biệt, năm 2013 hai bên đã nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác toàn diện.

Thị trường hàng hóa trong nước: Bối cảnh và những vấn đề đặt ra

TCCSĐT - Trong hội nhập quốc tế, sức cạnh tranh của mỗi quốc gia, doanh nghiệp trước hết thể hiện trên “sân nhà”, thị trường hàng hóa và dịch vụ trong nước. Nghiên cứu xu hướng thị trường trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương mại nội địa là vấn đề quan trọng.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 31-3 đến ngày 06-4-2014

TCCSĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 442/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Trưởng Ban Chỉ đạo.

Giải pháp phục hồi và phát triển thị trường hàng hóa trong nước

TCCSĐT - Khi xuất khẩu bị hạn chế do khủng hoảng, các doanh nghiệp trở lại thị trường nội địa trong bối cảnh doanh nghiệp nước ngoài và hàng hóa nước ngoài đang lấn át doanh nghiệp và hàng hóa trong nước. Những ách tắc cho phát triển thị trường trong nước ngày càng trầm trọng; tư tưởng bảo hộ quay lại. Cần phải có tư duy mới và giải pháp đồng bộ cho phát triển bền vững thị trường trong nước.

Quảng Ninh: Đổi mới công tác tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý

TCCSĐT - Nhận thức sự cần thiết phải đổi mới quy trình đánh giá, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, từ năm 2006, Quảng Ninh đã thực hiện thí điểm việc bổ nhiệm cán bộ thông qua hình thức thi tuyển trình bày đề án cạnh tranh theo tinh thần Quyết định số 326-QĐ/TU ngày 28-5-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhãn môi trường và vấn đề ứng dụng ở Việt Nam

TCCSĐT - Để có thể tồn tại, phát triển và cạnh tranh trong thị trường lớn, nơi mà sức ép về các vấn đề môi trường ngày càng gia tăng, các nhà đầu tư và các nhà sản xuất buộc phải có hành động làm giảm nhẹ những tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

/ / Xem tiếp

Bộ Giáo dục chính thức trả lời về kinh phí đề án đổi mới

Đề án Đổi mới Chương trình - Sách giáo khoa sau năm 2015 vừa báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc đã nhận được nhiều ý kiến bàn luận, cho rằng số kinh phí hơn 34.000 tỷ đồng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất là quá lớn, không rõ mục tiêu.

VIDEO