Việt Nam trên đường đổi mới

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị

TCCSĐT - Đảng, Nhà nước luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, ngày 18-3-2002, “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn".

Gia đình Việt Nam đương đại - Tư duy mới trong một xã hội đang biến đổi

TCCSĐT - Hiện nay, có ý kiến cho rằng gia đình Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đang có nguy cơ khủng hoảng và nếu chúng ta không có biện pháp phù hợp thì có thể những “tổ ấm” này sẽ tan rã trong tương lai, kéo theo sự suy thoái của các giá trị khác. Do vậy, cần có sự kết hợp đúng đắn giữa tinh hoa của truyền thống và hiện đại để xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc.

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2015

TCCSĐT - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội nước ta vẫn tiếp tục ổn định và đạt được một số kết quả khá: sản xuất trong nước có nhiều cải thiện, tăng trưởng theo xu hướng tích cực, các cân đối vĩ mô giữ ổn định.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 22 đến ngày 28-6-2015

TCCSĐT - Trong phiên họp thường kỳ tháng 6-2015, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo để cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, mà đầu tiên là phải rà soát, loại bỏ quy định không phù hợp, đưa ngay công nghệ thông tin vào quản lý, đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu, có kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Vai trò của môi trường văn hóa với việc xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam

TCCSĐT - Trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, môi trường văn hóa ngày càng có ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi, thái độ, ý thức của mỗi cá nhân và cộng đồng, đặc biệt có vai trò to lớn với việc xây dựng văn hóa gia đình.

Bắc Kạn: Học và làm theo Bác là trách nhiệm cụ thể, thiết thân

TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, việc làm theo Bác dần trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thân của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Một số thành tựu trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

TCCSĐT - Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua thực tiễn và tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta vươn lên trở thành một nước có thu nhập trung bình.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 15 đến ngày 21-6-2015

TCCSĐT - Hội thảo “Thực hiện Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” do Viện Quản lý Kinh tế Trung ương phối hợp với dự án của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ tổ chức ngày 18-6 tại Hà Nội đưa ra nhận định: Sau 3 tháng triển khai, việc thực hiện Nghị quyết 19 vẫn có sức ỳ khá lớn ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Khai thác, phát huy vai trò của làng nghề trong phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Giang

TCCSĐT - Làng nghề có vai trò quan trọng trong đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện giải quyết việc làm, nhất là việc làm thời vụ, nâng cao thu nhập cho nông dân. Nhận thức điều đó, trong những năm qua Bắc Giang đã quan tâm đầu tư, khôi phục và phát triển các làng nghề.

Quân khu 7: Xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc tại các huyện biên giới thuộc địa bàn

TCCSĐT - Xác định rõ vị trí quan trọng chiến lược của các huyện biên giới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Quân khu 7 đã triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng, củng cố thế trận lòng dân ở địa bàn này.

/ / Xem tiếp

Tổng Bí thư thăm chính thức Hoa Kỳ: Chuyến thăm lịch sử

Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, từ ngày 6 đến ngày 10-7 tới.

VIDEO