Thứ Hai, 16/9/2019
Tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu
10/11/2018 23:41' Gửi bài này In bài này
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam 2018.

* Tối 09-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các Đoàn đại biểu Quốc hội, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Luật gia Việt Nam; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng tham dự...

 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật lấy ngày 9 tháng 11 - ngày ban hành Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập - là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, Ngày Pháp luật hằng năm được triển khai.
Ngày Pháp luật năm 2018 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.


Báo cáo kết quả 5 năm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, trong 5 năm qua, Ngày Pháp luật trong tổng thể công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức thực hiện ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Chủ đề Ngày Pháp luật hằng năm được Bộ Tư pháp tham mưu lựa chọn bám sát yêu cầu thực tiễn của đất nước. Chẳng hạn như năm 2013, khi Quốc hội chuẩn bị thông qua Hiến pháp, chủ đề được chọn là xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp…. Chủ đề năm 2018 tập trung vào yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước và người dân…

Nội dung Ngày pháp luật được lựa chọn triển khai phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; bao hàm hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội: Từ phổ biến, vận động chấp hành các bộ luật, luật; đến các quy định cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo; môi trường đầu tư kinh doanh; an sinh xã hội; an toàn giao thông; đến phòng chống tham nhũng, lãng phí, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội… Việc triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và là điểm nhấn của công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng nhận thấy, qua 5 năm, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy đảng, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nề nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đã được chú trọng, gắn với tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, góp phần khơi thông các nguồn lực, thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, của doanh nghiệp; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo đảm và giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Hoạt động xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trở thành nội dung chủ yếu trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương, đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

“Có thể nói, Ngày Pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào việc nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của toàn xã hội. Ngày Pháp luật đang góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đổi mới, hội nhập, năng động; tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân theo đúng tư tưởng dân chủ - pháp quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật và sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện quan trọng này; đồng thời hoan nghênh Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày Pháp luật những năm vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh cần nghiêm túc nhìn nhận việc hưởng ứng Ngày Pháp luật thời gian qua ở một số nơi vẫn còn mang tính hình thức. Ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa cao. Hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, ngay cả trong một số cán bộ, công chức thực thi công vụ; việc xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật còn lúng túng, chất lượng chưa được như mong muốn. Nguồn lực đầu tư cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong công cuộc Đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan. Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, trong đó một khâu quan trọng là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một đòi hỏi bức thiết.

Để Ngày Pháp luật năm 2019 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục thực hiện thật tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp; thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành các quy định của luật, đặc biệt là về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với đó là chú trọng, tăng cường hơn nữa đến việc triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật để các Luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Cần có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và của cộng đồng”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước là lực lượng nòng cốt; đồng thời cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia.

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Một quốc gia phát triển vững bền cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã giao lưu với các điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 5 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành, bảo vệ pháp luật và tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen 60 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác này.

*Tại Tiền Giang, Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm được tỉnh tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực và cụ thể, đáp ứng yêu cầu đề ra. Từ đó tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người; cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong tình hình mới.

Tỉnh tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật”, mở các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; xây dựng các chuyên mục tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng... 100% các cơ quan, đơn vị tỉnh, huyện, xã đều tổ chức sinh hoạt đều đặn hàng tháng Ngày Pháp luật nhằm phổ cập rộng rãi các chủ trương, chính sách mới, các văn bản pháp luật mới ban hành của Trung ương và địa phương.

Trong năm 2018, Tiền Giang đã tổ chức trên 6.700 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút trên 387.000 lượt người, in và phát miễn phí 960.000 tài liệu sinh hoạt pháp luật phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần hình thành nếp sống văn hóa mới, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ pháp luật cũng như nâng chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

*Tại Hội thi báo báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật giỏi năm 2018 diễn ra ngày 09-11, ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, tỉnh xác định việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam là công việc thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của tất cả các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, của từng cán bộ để việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ và chấp hành pháp luật trở thành công việc tự thân, hằng ngày của mỗi người.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, Hậu Giang tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 phù hợp với tính chất đặc thù của tỉnh. Cũng như đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam gắn với hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua 5 năm thực hiện Ngày pháp luật, tỉnh Hậu Giang đã tổ chức hơn 2.300 hội nghị, hội thảo, tọa đàm, học tập, sinh hoạt, giao ban chuyên đề, lồng ghép cho hơn 150 ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, lượng lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên. Trong đó, từ năm 2014 đến nay tỉnh đã tổ chức 8 hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật cấp tỉnh và 1 cuộc tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2018, tỉnh Hậu Giang hưởng ứng Ngày pháp luật bằng các hình thức như hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền cổ động trực quan... nhằm phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

*Trong thời gian qua, công tác nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới.

Đại Tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, từ đầu năm 2018 đến nay, an ninh trật tự tại các khu vực biên giới của tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc chấp hành pháp luật của người dân ở một số khu vực biên giới chưa nghiêm túc. Đáng chú ý là các hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người, lao động trái phép… vẫn chưa được xử lý triệt để. Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân khu vực biên giới; tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm bản khu vực biên giới. Các Đồn biên phòng trên tuyến biên giới phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền để nhân dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật như thông qua các buổi chợ phiên, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn…

Các Đồn biên phòng cũng cử cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống địa bàn thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Tại nhiều địa phương người dân đã tích cực tham gia tố giác tội phạm, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên.

Việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc vùng biên giới đã góp phần đưa tình hình chấp hành pháp luật ở các địa phương ngày càng tốt hơn, tỷ lệ vi phạm pháp luật ngày càng giảm, an ninh chính trị khu vực biên giới ổn định. /.

Diệu Oanh

Video