Thứ Ba, 23/10/2018
Cần Thơ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2/11/2017 22:35' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa - Nguồn: mof.gov.vn

Những chuyển biến tích cực

Để bảo đảm cho việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành nhiều văn bản để các cấp, các ngành có cơ sở pháp lý xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngày 25-8-2016, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành: Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16-1-2017 về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 23-3-2017 ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 28-4-2016 về việc chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và 05 năm 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các văn bản chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đều được triển khai đến các đơn vị trên địa bàn qua hình thức văn bản, cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn. Tại các đơn vị, việc triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thông qua các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, các kỳ họp chi bộ. Việc tiến hành đồng bộ, đa dạng và sâu rộng công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã góp phần tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố, 6 tháng đầu năm 2017, trong công tác quản lý sử dụng kinh phí ngân sách, Sở Tài chính đã tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác lập và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. Trong thẩm định dự toán chi thường xuyên, Sở Tài chính kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng chế độ quy định, vượt định mức; các khoản chi có tính phô trương, hình thức gây lãng phí; đồng thời cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, những khoản chi công tác nước ngoài, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết,… không cần thiết, nặng tính phô trương, hình thức. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, khi giao dự toán chi cho các sở, ban, ngành và quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố đã giữ lại 10% khoản tiết kiệm chi thường xuyên (100 tỷ đồng) để thực hiện cải cách tiền lương; đồng thời tiết kiệm 15,82 tỷ đồng thông qua công tác thẩm tra dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã tiết kiệm được hơn 65 tỷ đồng thông qua việc tăng cường và thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định thiết kế dự toán công trình, thẩm định dự toán dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án,…

Trong công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên, cùng với việc kịp thời phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của 9/9 quận, huyện, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tiến hành thực hiện thu hồi đất của 19 tổ chức với diện tích 82,88 ha. Quá trình thực hiện có kiểm tra thực tế tình hình sử dụng đất nhằm kịp thời phát hiện các tổ chức sử dụng đất kém hiệu quả, không đúng mục đích, tránh lãng phí. Cùng với việc kiểm tra, đôn đốc chủ dự án khu dân cư, khu tái định cư hoàn thành kết cấu hạ tầng để bàn giao 5% - 10% quỹ đất; các cơ quan chức năng đã thường xuyên rà soát, kiểm tra quỹ đất công trên địa bàn thành phố; giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác định giá đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đa số các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thành phố đã tổ chức tốt việc xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác công khai tài chính, góp phần cải tiến lề lối làm việc và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, theo nhận định của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, đáng quan tâm là tình trạng một số cơ quan, đơn vị tiến hành công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn mang tính hình thức, đối phó, chưa có chiều sâu, chưa thể hiện tính tự giác cao. Ở một số cơ quan, đơn vị, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức nên việc quản lý, sử dụng tài sản công chưa thực sự phát huy hiệu quả; việc thực hiện và gửi báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa kịp thời và đúng hạn định. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuy có tiến bộ hơn trước nhưng vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu đề ra, nhất là trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đầu tư, mua sắm công; thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công,…

Để công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày càng thực chất, hiệu quả

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 23-3-2017, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra Quyết định số 717/QĐ-UBND ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình này đề ra mục tiêu từ nay đến năm 2020 “đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đưa thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững, nâng cao vị thế của thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm tối thiểu 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Tiết kiệm triệt để kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, cắt giảm các chương trình, dự án có nội dung trùng lặp, kém hiệu quả.

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng cấp quốc gia; công trình dự án nhóm A; công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy nhanh lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công làm cơ sở cho việc chuyển từ hỗ trợ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội.

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước

Thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thu hồi đối với các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép; tạm dừng, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp;

Tăng cường công tác rà soát, bảo đảm 100% các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định; hạn chế các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình; phấn đấu thực hiện tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư;

Tiến hành đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu. Đẩy mạnh công tác kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quy trình đầu tư, đấu thầu, nhất là đối với các dự án đầu tư công; rà soát các dự án kéo dài nhiều năm, hiệu quả đầu tư thấp để có hướng xử lý; có phương án xử lý dứt điểm các khoản tạm ứng của các dự án kéo dài nhiều năm, đơn vị quản lý đã giải thể.

Trong quản lý chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020

Trong quản lý hai chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú trọng sử dụng vốn của các chương trình hiệu quả, đúng mục đích; đảm bảo thực hiện các đề án, công trình đúng tiến độ và chất lượng. Thực hiện các chương trình mục tiêu được phê duyệt theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi các diện tích đất đai, mặt nước sử dụng không đúng quy định của pháp luật, sử dụng đất sai mục đích, sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang hóa và lấn chiếm đất trái quy định;

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới;

Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành việc rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có theo tiêu chuẩn, định mức do Thủ tướng Chính phủ quy định; khẩn trương xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối với một số chức danh theo quy định;

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên

Việc khai thác mới tài nguyên, khoáng sản phải thực hiện đấu thầu công khai, minh bạch; cân đối giữa khai thác và dự trữ khoáng sản, phát triển bền vững công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh;

Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và các nguyên liệu, vật liệu mới, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu và xây dựng các dự án sử dụng công nghệ tái chế nước thải và chất thải…;

Đẩy mạnh nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường; khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững không gian, mặt nước, tài nguyên thiên nhiên; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước; tăng cường khả năng chống, chịu của các hệ sinh thái trước tác động của biến đổi khí hậu; thực hiện đồng bộ các biện pháp cụ thể phát triển bền vững tài nguyên nước.

Trong thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Thực hiện nghiêm việc quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo đúng Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 27-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ; từng bước đổi mới cơ chế tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo mô hình tự bảo đảm chi phí hoạt động. Từ năm ngân sách 2017, ngân sách thành phố không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, bảo đảm đầu tư có hiệu quả. Các doanh nghiệp nhà nước của Thành phố phải đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên), trong đó, tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng;

Tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo đề án tái cơ cấu tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2016 - 2020.

Trong quản lý, sử dụng lao động khu vực nhà nước

Đến năm 2020, phấn đấu 100% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm hợp lý; nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ công chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; phấn đấu tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015 - 2021 đạt tối thiểu là 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định;

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; cải tiến chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80%, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80%.

Một số giải pháp trọng tâm

Để đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ xác định 6 giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2020:

Một là, thống nhất công tác chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ các sở, ban ngành thành phố đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện và cấp xã trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của giai đoạn 2016 - 2020. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xác định là một tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cần kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm và vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ba là, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đối với tất cả các lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các nội dung cần tập trung thực hiện là: Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội; rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu đề xuất và quyết định chủ trương đầu tư, tránh việc các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp; thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm; đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Bốn là, tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, nhất là công khai việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Song song với đó, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra, kiểm tra cần tập trung vào những lĩnh vực, nội dung hoạt động dễ phát sinh thất thoát, lãng phí như: cơ chế điều hành và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi và dịch vụ công cộng; quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình mục tiêu; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả đối với hành vi gây thất thoát, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp, các ngành gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong thực hiện các dịch vụ công để vừa rút ngắn thời gian thực hiện, giảm nhân lực quản lý, giảm chi phí xã hội, vừa tạo điều kiện phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

Huy Vũ

Video