Thứ Ba, 18/6/2019
 • 5 đột phá quan trọng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

  Thực hiện Tổng điều tra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) đã được thiết kế với 5 đổi mới quan trọng mang tính đột phá.

 • Một số kết quả đạt được sau 20 năm thực hiện Chương trình 135 và những vấn đề đặt ra

  TCCS - Để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, ngày 31-7-1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 135/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135). Sự ra đời của Chương trình 135 đã thể hiện chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm tiến bộ công bằng xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục ở trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên

  Tư tưởng về giáo dục là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xây dựng trên cơ sở, nguyên tắc về lý luận giáo dục của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Tư tưởng giáo dục của của Người đã trở thành nền tảng tư tưởng của nền giáo dục mới cách mạng Việt Nam.

 • Chuyển giao công nghệ trong điều kiện hiện nay ở nước ta

  Trong thời đại ngày nay, quan hệ kinh tế giữa các nước là vấn đề cần thiết và tất yếu trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh của từng nước nói riêng. Một trong vấn đề quan trọng của quan hệ kinh tế giữa các nước ngày nay đặc biệt giữa các nước tiên tiến, các nước đang phát triển với các nước nông nghiệp lạc hậu là vấn đề chuyển giao công nghệ (CGCN).

 • Giáo dục vùng dân tộc thiểu số chuyển mình

  TCCSĐT - Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, giáo dục dân tộc thiểu số có những bước phát triển đáng kể.

 • Tác động của văn hóa đến hoạt động truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay

  TCCSĐT - Truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số nếu không chú ý đến yếu tố văn hóa sẽ có thể dẫn đến những sai lệch, hiểu lầm hoặc gây những hậu quả khôn lường, như làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc, ảnh hưởng đến đại đoàn kết toàn dân,… Trong bối cảnh hội nhập, văn hóa có tác động ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng đến hoạt động truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số nước ta, đòi hỏi cần có sự nhìn nhận, đánh giá ngày càng nghiêm túc, cẩn trọng.

 • Vai trò của Nhà nước trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) có tác động to lớn đến sự phát triển trong mọi lĩnh vực, trên phạm vi toàn cầu. Ở Việt Nam, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra cú huých trực tiếp đến phát triển kinh tế. Nhưng điều đó cần có sự tác động và vai trò của Nhà nước trong phát triển nền kinh tế theo xu thế kinh tế tri thức.

 • Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội

  Nhìn chung, công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Để công tác quản lý lễ hội tiếp tục đi vào nề nếp, chấn chỉnh những hạn chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định pháp luật và phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, đảm bảo được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống.

 • Tỉnh An Giang xây dựng chuỗi liên kết từ giảm tình trạng bỏ học đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm

  TCCS - Những năm gần đây, tỉnh An Giang quyết liệt thực hiện chủ trương xây dựng có hiệu quả chuỗi liên kết từ giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Tỉnh xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

 • Tác động của in-tơ-nét đến việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống thanh niên hiện nay

  TCCSĐT - Ngày nay, in-tơ-nét ngày càng có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống con người trên toàn thế giới, nhất là giới trẻ. Cùng với quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, bên cạnh những mặt tích cực thì in-tơ-nét cũng tạo ra không ít tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý, lối sống của thanh niên, đặt ra nhiều thách thức đối với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho thế hệ tương lai của đất nước.

 • Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và những vấn đề đặt ra

  TCCS - Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời là cửa ngõ giao lưu với các nước láng giềng và khu vực, ngày 12-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 (gọi tắt là Chiến lược). Tiếp đó, ngày 04-12-2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2356/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 57 đề án, chương trình được giao cho 14 bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện.

 • Tự chủ trong các trường đại học công lập ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp

  TCCSĐT - Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị giáo dục đại học công lập là phù hợp với chủ trương, đường lối mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian qua, việc thực hiện cơ chế tự chủ tại các trường đại học công lập ở Việt Nam đã được triển khai thí điểm và có những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, để phát huy cơ chế này một cách có hiệu quả cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ bằng những giải pháp thiết thực hơn nữa.

 • Khai thác tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch biển tại tỉnh Quảng Ngãi

  TCCSĐT - Văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đối với du lịch nói chung và du lịch biển nói riêng, văn hóa càng có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển nhanh chóng và bền vững của du lịch. Là tỉnh đang có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và nhiều di sản văn hóa mang giá trị nhân văn vốn có từ lâu đời, Quảng Ngãi đang từng bước khai thác tiềm năng, khẳng định vị trí trong phát triển du lịch biển.

 • Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

  TCCSĐT - Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là hai nội dung trọng tâm trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với khu vực nông thôn, nông dân, người nghèo, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Hai nội dung đó đã được Chính phủ cụ thể hóa bằng các chương trình mục tiêu quốc gia và đạt được những kết quả quan trọng.

 • Tổng quan một số vấn đề xã hội năm 2018

  Tăng trưởng GDP cao (7,08%), chỉ số giá tiêu dùng ổn định (CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với bình quân năm 2017, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra) trong năm 2018 tạo điều kiện thuận lợi để ổn định và cải thiện đời sống dân cư. Thu nhập bình quân một người một tháng năm 2018 ước tính đạt 3,76 triệu đồng (tăng 660 nghìn đồng so với năm 2016), bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 10,2%/năm. Tình hình lao động, việc làm, năng suất lao động có những cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

Cuối năm 2018, khởi lên từ đoạn video của một nghệ sĩ accordion thể hiện sự bất mãn về chính sách thuế được đưa lên mạng xã hội, những cuộc biểu tình mang tên “Phong trào áo Vàng” đã gây khủng hoảng triền miên trong suốt thời gian qua ở Pháp. Phong trào lan nhanh bởi những lời kêu gọi phát tán trên mạng xã hội đã thổi bùng cơn giận dữ, vượt xa mục tiêu ban đầu là kích động biểu tình để phản đối chính sách, trở thành bạo loạn.

Video