Thứ Hai, 19/8/2019
 • Hoàn thiện thể chế văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

  TCCS - Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, một trong những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Quản lý phát triển xã hội trên phương diện lao động, việc làm

  TCCSĐT - Mục tiêu chung của quản lý phát triển xã hội là nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, công bằng, bền vững; cải thiện điều kiện sống của người dân; sử dụng hiệu quả nguồn lực công; cải thiện các chính sách, dịch vụ công. Hướng tới mục tiêu trên, một trong những điểm quan trọng của quản lý phát triển xã hội là giải quyết các vấn đề xã hội, nhất là những vấn đề có thể tạo nên rủi ro, hoặc cản trở sự phát triển bền vững của xã hội.

 • Về “sức mạnh mềm” Việt Nam

  TCCSĐT - Việt Nam có nền văn hóa với bề dày truyền thống hàng nghìn năm. Nền văn hóa đó có bản sắc riêng và được coi là rất mạnh, nên không dễ đồng hóa. Văn hóa Việt Nam do những con người được đánh giá là thông minh và sáng tạo, dũng cảm và bản lĩnh, hiếu học và cần cù, khoan dung và nhân hậu,… sáng tạo ra. Đó là “sức mạnh mềm” Việt Nam.

 • Tỉnh Trà Vinh quan tâm thực hiện chính sách phát triển văn hóa trong đồng bào dân tộc Khmer

  TCCS - Đoàn kết các dân tộc luôn được Đảng ta xác định có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng nước ta, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc là: “các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển’’(1). Trà Vinh là một tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm tỷ lệ 32% dân số toàn tỉnh, công tác dân tộc và phát triển văn hóa trong đồng bào dân tộc là một trong những công việc trọng yếu của các cấp ủy, chính quyền.

 • Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội nhằm mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội

  TCCSĐT - Ngân hàng Chính sách xã hội là công cụ đặc thù của Đảng, Nhà nước để thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Để nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến đúng các đối tượng cần hỗ trợ phải có sự chung tay vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở, từ việc bình xét, xác định đối tượng đến tuyên truyền, vận động sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả vốn đúng hạn cũng như giám sát việc thực hiện chính sách xã hội của bản thân các tổ chức, cá nhân của Ngân hàng Chính sách xã hội.

 • Đồng bào Công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo

  TCCS - Nêu cao truyền thống “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng bào Công giáo luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo.

 • Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó “tình dân, nghĩa Đảng”

  TCCS - Trong công cuộc đổi mới đất nước, công tác tăng cường các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, về khu dân cư “lấy gia đình làm nền tảng của xã hội” của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp. Để tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước trong thời gian tới cần tăng cường công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ làm cho Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc trở thành Ngày hội của sự đoàn kết, gắn bó “tình dân, nghĩa Đảng”.

 • Phát triển y học gia đình gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở

  TCCSĐT - Trong bối cảnh mô hình bệnh tật đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi y tế tuyến cơ sở phải thay đổi nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo đó, phát triển y học gia đình gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng y tế cơ sở là một trong những giải pháp mà ngành y tế cần triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngay từ tuyến cơ sở.

 • Gia Lai xây dựng “Làng nông thôn mới”

  TCCSĐT - Sau 8 năm triển khai, Chương trình “mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” ở Gia Lai đã đạt được kết quả khá toàn diện; tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 60/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Một trong những nét đặc sắc trong xây dựng nông thôn mới ở Gia Lai là ban hành Chỉ thị 12-CT/TU về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

 • Tăng cường tín dụng chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”

  TCCSĐT - Cụm từ “tín dụng đen” thời gian qua xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh một thực trạng đang rất nhức nhối, phức tạp, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ đẩy các hộ gia đình vốn đã nghèo, rơi vào cảnh mất nhà cửa, đất đai, phương tiện sản xuất, “tín dụng đen” còn gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng ở nhiều miền quê. Đấu tranh nhằm đẩy lùi “tín dụng đen” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, vai trò quan trọng của Ngân hàng Chính sách xã hội, tín dụng chính sách xã hội.

 • Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Góp phần định hình nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ

  TCCSĐT - Chiếm 25% dân số, học sinh, sinh viên là một trong những nhóm đối tượng được triển khai thực hiện bảo hiểm y tế từ những ngày đầu. Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên cũng là một trong những nhóm đối tượng đầu tiên được định hướng bao phủ bảo hiểm y tế vì mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên còn góp phần định hình nhân sách sống tốt đẹp cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật

  Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” hướng tới mục tiêu xây dựng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật dùng chung toàn quốc; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

 • Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  TCCS - Trong thời gian qua, đội ngũ trí thức ở Hà Giang từng bước được tập hợp lớn mạnh, khẳng định vị trí, vai trò là lực lượng lao động sáng tạo đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho công cuộc xây dựng và phát triển trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số giải pháp đột phá.

 • Ngân hàng chính sách xã hội: Một năm nhiều dấu ấn

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, chỉ tính riêng năm 2018, việc bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 2.764 tỷ đồng, mức cao nhất trong 16 năm qua.

 • Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

  Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video