Thứ Ba, 24/4/2018
Lập kế hoạch luân chuyển cán bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy
23/11/2011 8:21' Gửi bài này In bài này

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý và Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30-11-2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua, Đồng Nai đã luân chuyển 233 cán bộ từ cấp tỉnh xuống cấp huyện và ngược lại cũng như luân chuyển cán bộ giữa các ngành ở tỉnh và huyện, từ huyện xuống cấp xã. Đánh giá chung cho thấy, công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ tại Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực về chất và lượng. Sau thời gian luân chuyển, đa số cán bộ đều trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm thực tiễn được nâng cao. Nhiều đồng chí đã được xem xét bổ nhiệm những vị trí, chức vụ cao hơn, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW trong thời gian tới, Tỉnh ủy xác định công tác lập kế hoạch và xây dựng danh sách cán bộ cụ thể sẽ luân chuyển, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2010-2015 và những nhiệm kỳ tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy trực thuộc, ban cán sự đảng, đảng đoàn.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu hằng năm phải tiến hành rà soát, bổ sung theo quy hoạch và kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cho phù hợp với tình hình thực tế… Đồng thời, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ không chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của các cấp ủy Đảng mà không có lý do chính đáng và những cán bộ vì tư tưởng cục bộ, động cơ cá nhân mà cản trở, làm giảm uy tín người được điều động tới, hoặc lợi dụng việc luân chuyển cán bộ để đưa người không phù hợp với mình đi nơi khác…/.

 

V. Hà

Video