Trí thức – Doanh nhân

Văn hóa - nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững đất nước

Việc nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa cũng như có những cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển nguồn lực này là những yêu cầu, điều kiện cần thiết để văn hóa phát huy được sức mạnh to lớn của mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa

TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa XI của Đảng đã nêu ra quan điểm: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo nhằm phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sự tác động giữa văn hóa và kinh tế trong thời đại ngày nay

TCCSĐT - Giữa văn hóa và kinh tế có mối quan hệ biện chứng. Kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, các quốc gia muốn phát triển bền vững cần phải đạt được sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa.

Phát huy vai trò báo chí trong hỗ trợ đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững

TCCSĐT - Nhiều năm qua, kinh tế - xã hội ở những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống ở miền Tây Nam Bộ có những bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất - tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Có nhiều nhân tố tác động tạo nên những thành tựu đó, trong đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận.

Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Theo đó, việc hỗ trợ của Chính phủ cho nông dân và nông thôn thông qua các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các trường đại học ngành nghệ thuật Việt Nam

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Với đặc thù đào tạo riêng, các trường đại học ngành nghệ thuật đã và đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để vừa theo kịp xu thế của thời đại vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Tác động của nguồn lực văn hóa đối với lĩnh vực lao động, việc làm và thu nhập ở Hà Nội

TCCSĐT - Lao động, việc làm và thu nhập không chỉ gắn với lợi ích thiết thân của từng người, mà còn gắn với lợi ích của toàn xã hội, chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó nguồn lực văn hóa là yếu tố quan trọng, bởi nói đến văn hóa trước hết là nói đến con người.

Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, lợi thế so sánh của sự phát triển kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là đổi mới cơ chế giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành tựu và một số hạn chế của đào tạo sau đại học ở nước ta

TCCSĐT - Đào tạo sau đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.

Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

TCCSĐT - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với lao động Việt Nam cũng như công tác đào tạo nghề hiện nay.

/ / Xem tiếp

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

VIDEO