Trí thức – Doanh nhân

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Xây dựng văn hóa kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Chính vì vậy, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để xây dựng văn hóa kinh doanh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.

VietinBank: Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu?

TCCSĐT - Sau 7 năm chuyển đổi thương hiệu từ Incombank thành VietinBank, từ một ngân hàng nhỏ, VietinBank vững vàng vị thế số 1 hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Chưa hết, liên tục nhiều năm VietinBank nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Vậy yếu tố nào tạo nên giá trị của VietinBank?

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế hàng hóa trên thế giới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hội nhập

TCCSĐT - Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thành bại của quá trình hội nhập là chất lượng nguồn nhân lực trong mỗi doanh nghiệp. Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay dồi dào về số lượng nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế, trong đó có nhân lực làm công tác quản lý ở các doanh nghiệp.

Sóc Trăng thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer

TCCSĐT - Những năm qua, Sóc Trăng đã quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện tốt những chính sách về văn hóa, giáo dục trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao trình độ học vấn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào Khmer.

Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên

TCCSĐT - Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Phú Yên đã chung vai, góp sức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nông nghiệp, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên. Một trong những giải pháp quan trọng để tạo bước đột phá mang tính bền vững được Phú Yên thực hiện đó là phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa - nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững đất nước

Việc nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa cũng như có những cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển nguồn lực này là những yêu cầu, điều kiện cần thiết để văn hóa phát huy được sức mạnh to lớn của mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa

TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa XI của Đảng đã nêu ra quan điểm: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo nhằm phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sự tác động giữa văn hóa và kinh tế trong thời đại ngày nay

TCCSĐT - Giữa văn hóa và kinh tế có mối quan hệ biện chứng. Kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, các quốc gia muốn phát triển bền vững cần phải đạt được sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa.

/ / Xem tiếp

Thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

VIDEO