Trí thức – Doanh nhân

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Là một bộ phận quan trọng của văn hóa Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp là sự hòa quyện những nhân tố văn hóa trong kinh doanh của cha ông ta với những tinh hoa văn hóa kinh doanh của các nền kinh tế hàng hóa trên thế giới. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hội nhập

TCCSĐT - Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến sự thành bại của quá trình hội nhập là chất lượng nguồn nhân lực trong mỗi doanh nghiệp. Nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay dồi dào về số lượng nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế, trong đó có nhân lực làm công tác quản lý ở các doanh nghiệp.

Sóc Trăng thực hiện chính sách văn hóa, giáo dục trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer

TCCSĐT - Những năm qua, Sóc Trăng đã quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện tốt những chính sách về văn hóa, giáo dục trong cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao trình độ học vấn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới trong đồng bào Khmer.

Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Yên

TCCSĐT - Trong hơn 3 năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân tỉnh Phú Yên đã chung vai, góp sức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nông nghiệp, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên. Một trong những giải pháp quan trọng để tạo bước đột phá mang tính bền vững được Phú Yên thực hiện đó là phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Văn hóa - nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững đất nước

Việc nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa cũng như có những cơ chế, chính sách hợp lý để phát triển nguồn lực này là những yêu cầu, điều kiện cần thiết để văn hóa phát huy được sức mạnh to lớn của mình, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa

TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ chín khóa XI của Đảng đã nêu ra quan điểm: Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách của con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Đây là một trong những quan điểm chỉ đạo nhằm phát triển mạnh mẽ nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sự tác động giữa văn hóa và kinh tế trong thời đại ngày nay

TCCSĐT - Giữa văn hóa và kinh tế có mối quan hệ biện chứng. Kinh tế phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển văn hóa. Vì vậy, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, các quốc gia muốn phát triển bền vững cần phải đạt được sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và xây dựng văn hóa.

Phát huy vai trò báo chí trong hỗ trợ đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững

TCCSĐT - Nhiều năm qua, kinh tế - xã hội ở những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống ở miền Tây Nam Bộ có những bước chuyển biến tích cực, đời sống vật chất - tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; bản sắc văn hóa dân tộc Khmer được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Có nhiều nhân tố tác động tạo nên những thành tựu đó, trong đó, các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận.

Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Theo đó, việc hỗ trợ của Chính phủ cho nông dân và nông thôn thông qua các hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong các trường đại học ngành nghệ thuật Việt Nam

TCCSĐT - Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay đã mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, trong đó có lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Với đặc thù đào tạo riêng, các trường đại học ngành nghệ thuật đã và đang đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế để vừa theo kịp xu thế của thời đại vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

/ / Xem tiếp

Ban Bí thư ra Chỉ thị về giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ

Ngày 24-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Sau đây là toàn văn Chỉ thị:

VIDEO